Ewch i’r prif gynnwys

Arbenigwyr am helpu busnesau bach a chanolig i "dorri drwy’r dwlu" o ddeallusrwydd artiffisial a gwyddorau data i wireddu buddion i fusnesau

14 Mehefin 2023

Llun o Dîm Hwb BBaCh Canolfan Hartree ym Mhrifysgol Caerdydd o flaen baneri wedi'u brandio.
Tîm Hwb BBaCh Canolfan Hartree ym Mhrifysgol Caerdydd (o'r chwith i'r dde): Marc Roig Vilamala, Dr Kathryn Jones, Dr Angharad Watson, Yr Athro Alun Preece, Lewys Cai Davies, Dr Yulia Cherdantseva a Luiza Patorski.

Bydd busnesau bach a chanolig sy’n gweithredu ym mhrifddinas Cymru a’r ardaloedd cyfagos yn cael cymorth drwy ddefnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) a thechnolegau gwyddorau data, a hynny yn rhan o fenter newydd gan Brifysgol Caerdydd.

Bydd canolfan benodol hygyrch a lleol yn paru arbenigedd academaidd â busnesau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd ac yn ardal Porth y Gorllewin sydd am ddeall yn well sut y gall arloesedd digidol drawsnewid cynhyrchiant busnesau bach a chanolig, cryfhau eu cydnerthedd a gwella eu twf.

Wedi'i hariannu gan Hartree Centre y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC), bydd y ganolfan ymgysylltu yn cynnig cyfres o opsiynau cymorth i helpu busnesau bach a chanolig i archwilio a mabwysiadu technolegau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg mewn ffordd sy'n gweddu i'w hanghenion busnes.

Yr Athro Alun Preece yn cyflwyno yn lansiad hybiau BBaCh Canolfan Hartree.
Yn ôl yr Athro Alun Preece, bydd hwb Caerdydd yn helpu busnesau bach a chanolig i dorri drwy'r dwlu o ran AI a gwyddor data.

Bydd y gwasanaethau'n cyd-fynd â meysydd cryfder dau o sefydliadau ymchwil strategol newydd Prifysgol Caerdydd, y Sefydliad Arloesedd Trawsnewid Digidol a'r Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddu a Chudd-wybodaeth (SCIII) sydd wedi'u lleoli ym Mharc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK), sef y cyntaf o’i fath yn y byd.

Dywedodd yr Athro Alun Preece, Cyfarwyddwr Canolfan Busnesau Bach a Chanolig Hartree Centre a Chyd-gyfarwyddwr SCIII ym Mhrifysgol Caerdydd: "Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda busnesau bach a chanolig i’w helpu i roi’r grym yn eu dwylo i fabwysiadu technolegau deallusrwydd artiffisial blaengar. Rhan o hynny fydd eu helpu i ddefnyddio deallusrwydd artiffisial yn y ffordd orau bosibl, hyd yn oed pan does dim llawer iawn o ddata ganddynt.

"Mae deallusrwydd artiffisial a gwyddorau data yn feysydd sy’n symud yn gyflym iawn a gall hynny godi ofn ar unrhyw fusnes. Er enghraifft, un mater allweddol ar hyn o bryd yw cael y cydbwysedd cywir rhwng deallusrwydd artiffisial a deallusrwydd dynol. Rydym am helpu busnesau bach a chanolig i dorri drwy'r dwlu ac archwilio ffyrdd o arloesi'n gyfrifol gyda'r technolegau trawsnewidiol hyn."

Yr Athro Alun Preece Professor of Intelligent Systems
Adeilad sbarc|spark
Mae sbarc|spark yn cysylltu ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol, arweinwyr y sector cyhoeddus, entrepreneuriaid a chynghorwyr proffesiynol i lunio ein dyfodol. Llun: Will Scott

Bydd y ganolfan yn helpu busnesau gyda deallusrwydd artiffisial sy’n canolbwyntio ar bobl, gan gynnwys datblygiadau diweddar mewn prosesu iaith naturiol fel ChatGPT, a chymhwyso deallusrwydd artiffisial i feysydd megis seiberddiogelwch, atal gwybodaeth anghywir, optimeiddio a delweddu.

Gan fanteisio ar fuddsoddiad diweddar yng Nghampws Arloesedd Prifysgol Caerdydd, bydd y ganolfan yn defnyddio mannau cydweithio a chyfleusterau yn adeilad sbarc|spark.

Yn ôl yr Athro Roger Whitaker, Rhag Is-Ganghellor Ymchwil ar gyfer Arloesedd a Menter Prifysgol Caerdydd: "Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio’n rhan o bartneriaeth â Hartree Centre, gan sefydlu’r ganolfan ymgysylltu newydd i fusnesau bach a chanolig wrth wraidd mentrau arloesedd y Brifysgol.

"Mae trawsnewid digidol yn sbardun pwysig wrth ddod ag academyddion o ystod o ddisgyblaethau at ei gilydd i fynd i’r afael â materion sy’n wynebu ein cymdeithas. Bydd Canolfan Busnesau Bach a Chanolig Hartree Centre yng Nghaerdydd yn galluogi cwmnïau lleol i drosoli ymchwil arloesol y Brifysgol ym maes deallusrwydd artiffisial a gwyddorau data, gan ganolbwyntio ar atebion yn y byd go iawn."

Yr Athro Roger Whitaker Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter

Gan adeiladu ar rwydweithiau busnesau bach a chanolig presennol trwy Cardiff Innovations, Ysgol Busnes Caerdydd a'r Cyflymydd Arloesedd Data a gwblhawyd yn ddiweddar, nod y ganolfan yw darparu 22 o brosiectau dros 3 blynedd gyda busnesau bach a chanolig yn y rhanbarth.

Peter Sueref, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Technoleg Empirisys, yn cyflwyno astudiaeth achos BBaCh mewn ystafell seminar.
Yn ôl Peter Sueref, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Technoleg Empirisys, gall gwyddor digidol a data fod o fantais gystadleuol i Gymru.

Dywedodd Peter Sueref, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Technoleg Empirisys - partner arall o Arloesedd Caerdydd: "Gall gwyddoniaeth ddigidol a data fod yn fantais gystadleuol i Gymru gan ei bod eisiau cael hunaniaeth mewn byd digidol sy’n gynyddol gysylltiedig yn fyd-eang. Mae gennym glystyrau technoleg sy’n arwain y byd ym meysydd seiber, technoleg ariannol, data a thechnoleg ac mae gennym sefydliadau gwych megis y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ogystal â phrifysgolion mawr wedi’u lleoli yma.

"Mae’n gyfle enfawr i fusnesau bach a chanolig megis Empirisys fanteisio ar y dalent ac ymchwil o’r radd flaenaf ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym yn creu cynhyrchion sy'n defnyddio gwyddor data i helpu i gadw gweithwyr yn ddiogel. Felly mae’n hanfodol i ni ein bod yn defnyddio’r syniadau diweddaraf o’r byd academaidd ac ymchwil flaengar i ddarparu’r cynnyrch gorau y gallwn i’n cwsmeriaid. Rwy’n gobeithio y bydd eraill yn manteisio ar y cyfle hwn hefyd gyda lansiad hwb Canolfan Busnesau Bach a Chanolig Hartree Centre ym Mhrifysgol Caerdydd."

Peter Sueref Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Technoleg Empirisys

Bydd digwyddiad lansio ddydd Llun 12 Mehefin 2023 yn arddangos gwaith sydd eisoes ar y gweill, gydag astudiaethau achos ac arddangosiadau technolegol ynghylch:

  • rôl arloesedd digidol mewn cynhyrchiant a chynaliadwyedd busnesau bach a chanolig
  • archwilio a mabwysiadu technolegau megis dadansoddeg data a deallusrwydd artiffisial
  • Busnesau bach a chanolig sydd eisoes yn arwain y ffordd ym maes mabwysiadu mentrau digidol
Dr John Barker, Cyfarwyddwr Cyswllt Arloesedd yn SimplyDo, yn cyflwyno astudiaeth achos BBaCh mewn ystafell seminar.
Yn ôl Dr John Barker, Cyfarwyddwr Cyswllt Arloesedd yn SimplyDo, mae trawsnewid digidol yn allweddol i dwf yn economi Cymru.

Dywedodd Dr John Barker, Cyfarwyddwr Cyswllt Arloesedd yn SimplyDo - partner Arloesedd Caerdydd: "Mae deallusrwydd artiffisial ac awtomeiddio yn ein helpu i ddarparu profiad corfforaethol mawr, heb yr adnoddau a’r gost i’r cwsmer o sefydliadau mwy.

"Mae’r math hwn o drawsnewid digidol yn allweddol i dwf economi Cymru. Bydd sicrhau bod busnesau bach a chanolig yn cynyddu cynhyrchiant trwy awtomeiddio yn rhoi mantais gystadleuol iddynt mewn marchnad gynyddol heriol.

"I ni, mae lleoli yn sbarc|spark a chydweithio ag arbenigwyr academaidd wedi bod yn wych. O safbwynt busnesau bach a chanolig, mae’r cyfle i dynnu ar y dalent a’r profiad ymchwil yn y Brifysgol yn golygu ei fod yn lleoliad perffaith ar gyfer Canolfan Busnesau Bach a Chanolig Hartree Centre."

Dr John Barker Cyfarwyddwr Cyswllt Arloesedd yn SimplyDo

Gan weithio’n agos gyda rhanddeiliaid rhanbarthol a chenedlaethol – gan gynnwys Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r Bartneriaeth SETsquared – nod y ganolfan yw cynyddu capasiti a gallu ym maes trawsnewid digidol, gwella ffyniant a diogelwch, ac arloesi mewn ffordd gynhwysol a chyfrifol.

Dywedodd Colan Mehaffey, Pennaeth Arloesedd Digidol a Data ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd: "Rydym yn falch iawn o gefnogi Prifysgol Caerdydd i ddarparu’r hwb a ariennir gan Ganolfan Hartree.

"Rydym yn gweithio ar draws nifer o glystyrau diwydiannol â blaenoriaeth sy’n hanfodol i economi’r Rhanbarth ac sy’n agos at rwydwaith o fusnesau bach a chanolig sy’n gallu gwireddu buddion busnes drwy fabwysiadu AI.

"Bydd yr hwb yn lleihau rhwystrau i fabwysiadu ac yn cefnogi’r busnesau bach a chanolig hyn i sicrhau twf a arweinir gan arloesedd."

Colan Mehaffey Pennaeth Arloesedd Digidol a Data ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd
Llyfryn Canolfan Genedlaethol Arloesedd Digidol Hartree yng nglin rhywun.
Mae Canolfan STFC Hartree yn helpu busnesau a sefydliadau o unrhyw faint yn y DU i archwilio a mabwysiadu uwchgyfrifiadura, dadansoddeg data a thechnolegau deallusrwydd artiffisial ar gyfer gwell cynhyrchiant, arloesedd doethach a thwf economaidd.

Ychwanegodd Karen Brooks, Pennaeth Uwchraddio SETsquared: "Mae’n wych gweld y ganolfan BBaCh newydd hon yn cael ei sefydlu ym Mhrifysgol Caerdydd, un o’n partneriaid prifysgol SETsquared a rhanbarth lle rydym wedi ymrwymo i sbarduno twf economaidd.

"Mae trawsnewid digidol yn ffordd allweddol i fusnesau ddod yn fwy cynaliadwy. Mae cwmnïau sydd â strategaeth amgylcheddol, gymdeithasol a llywodraethu gref ar waith yn fwy llwyddiannus yn economaidd sy'n eu helpu i ddenu buddsoddiad a thalent bellach yn ogystal â helpu i achub y blaned. Felly, mae’r rhaglen gymorth newydd hon yn hollbwysig ar sawl lefel."

Karen Brooks Pennaeth Uwchraddio SETsquared

Mae’r ganolfan ym Mhrifysgol Caerdydd yn un o dri ledled y DU i dderbyn cyfran o £4.5 miliwn yn rhan o raglen Canolfan Genedlaethol Arloesedd Digidol Hartree.

Bydd y safleoedd, sydd hefyd ym Mhrifysgol Newcastle a Phrifysgol Ulster, yn cael eu hariannu am dair blynedd i sefydlu rhwydwaith i helpu gyda mabwysiadu digidol a fydd ar gael yn hawdd ac yn lleol i fusnesau bach a chanolig ledled y DU.

Rhannu’r stori hon

Gyrrwch e-bost atom i ddarganfod mwy am gydweithio â ni.