Ewch i’r prif gynnwys

Caerdydd yn ymuno â Phartneriaeth SETsquared

10 Medi 2021

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymuno â Phartneriaeth SETsquared - rhwydwaith deori busnesau prifysgol o'r radd flaenaf yn y byd.

Daw Caerdydd yn chweched partner SETsquared, ochr yn ochr â phrifysgolion Caerfaddon, Bryste, Caerwysg, Southampton a Surrey.  Mae gan SETsquared enw da am ddarparu rhaglenni cymorth i fentrau uchel eu clod, er mwyn helpu i droi syniadau yn fusnesau ffyniannus a hwyluso twf cwmnïau llwyddiannus.

Wedi'i lansio yn 2002, mae'r rhwydwaith yn cynnal ac yn cefnogi cwmnïau deillio, cwmnïau cychwynnol ac uwchraddio a chyfnewid gwybodaeth prifysgol-i-fusnes.

Mae’r bartneriaeth wedi cefnogi dros 5,000 o entrepreneuriaid hyd yma, gan eu helpu i godi £2.72bn mewn buddsoddiad, gan gynhyrchu £8.6bn mewn effaith economaidd a chreu 20,000 o swyddi.

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Llywydd ac Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd: “Rydyn ni wrth ein boddau gyda’r gobaith o ymuno â rhwydwaith sydd wedi cael ei ystyried yn gyson fel deorydd busnesau mwyaf y byd. Mae gennym ethos a rennir: cynhyrchu effaith gadarnhaol a thwf economaidd o'n gweithgareddau ymchwil, tyfu ffyniant cymdeithasol a rhoi pob cefnogaeth i'n myfyrwyr mentrus a'u syniadau busnes newydd.

“Mae ein haliniad â SETsquared yn cyd-fynd yn berffaith â’n buddsoddiad yng Nghampws Arloesedd Caerdydd, lle bydd ein gofod deori mewnol ein hunain - Cardiff Innovations@sbarc - yn agor y gaeaf hwn. Bydd yn ychwanegu’n sylweddol at ein gallu arloesi presennol yn y Medicentre ar Barc y Mynydd Bychan, gan ein helpu i adeiladu ar ein hanes rhagorol o droi ymchwil yn fentrau economaidd a chymdeithasol y byd go iawn.”

Mae Prifysgol Caerdydd wedi bod yn cydweithio â SETsquared ers 2018 fel rhan o'r Rhaglen Graddfa-i-fyny a ariannir gan Research England a HEFCW. Rhoddodd y rhaglen hon gyfle i'r prifysgolion partner i weithio gyda'i gilydd ar weithgareddau fel lansiad ymgyrch SETsquared i arloesi heneiddio iach yn yr Expo GIG.

Yn wreiddiol, lluniodd Caerdydd - y brifysgol gyntaf i ymuno â'r rhwydwaith ers 2011 - gysylltiadau agosach â SETsquared trwy gymryd rhan yn y Rhaglen Uwchraddio, a gyd-ariannwyd gan Research England a CCAUC.

Dywedodd Simon Bond, Cyfarwyddwr Arloesedd i SETsquared: “Rydym wrth ein boddau’n croesawu Caerdydd ar ein cenhadaeth ar y cyd i droi arloesedd yn fusnesau ffyniannus sy'n sbarduno twf economaidd yn y De Orllewin ac ar draws y DU.

“Mae cryfder ymchwil Caerdydd yn cynyddu ac yn ategu'r rhai a gynrychiolir eisoes yn y Bartneriaeth ac yn ein gosod i gynyddu effaith portffolios ymchwil cyfun pob un o'r chwe phrifysgol bartner - er budd cymdeithasol ac economaidd ac i ddarparu cefnogaeth i academyddion, myfyrwyr a busnesau lleol feithrin ysbryd entrepreneuraidd ar draws ein rhanbarthau.”

Mae penodiad Caerdydd i'r rhwydwaith yn adeiladu ar gysylltiadau agos â Chaerfaddon, Bryste a Chaerwysg trwy'r Gynghrair GW4, a chysylltiadau hanesyddol Grŵp Russell â Bryste, Caerwysg, Southampton.

Bydd gweithgareddau SETsquared Caerdydd yn y dyfodol yn canolbwyntio ar amrywiaethu piblinell arloesi a masnacheiddio'r Brifysgol, sicrhau'r canlyniadau ymchwil ac ariannu mwyaf posibl o fuddsoddiadau cyfalaf ac ymchwil mawr ar y Campws Arloesedd, a hyfforddi a chefnogi camau cynnar entrepreneuriaeth i annog academyddion ac ymchwilwyr sy'n 'chwilfrydig o fenter’.

Mae Caerdydd wedi bod yn creu cwmnïau deillio llwyddiannus a chynaliadwy ers degawdau, gan sicrhau incwm o dros £2m y flwyddyn yn gyson o weithgaredd trwyddedu IP.

Mae Octopus Ventures wedi graddio Caerdydd yn drydydd ddwywaith yn y DU am ei henw da o ran trosi ymchwil o ansawdd uchel yn fusnesau ffyniannus.

[Oculus Reveal Video]

Rhannu’r stori hon