Ewch i’r prif gynnwys

Anrhydeddau Blwyddyn Newydd

8 Ionawr 2021

Professor Anthony Campbell and Professor Barbara Chadwick
Professor Anthony Campbell and Professor Barbara Chadwick

Mae aelodau o gymuned y Brifysgol wedi'u hanrhydeddu yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines.

Cafodd yr Athro Barbara Chadwick, o'r Ysgol Deintyddiaeth, MBE am ei gwasanaethau i iechyd deintyddol pediatreg, a Dr Tamas Szakmany, o'r Ysgol Meddygaeth, am wasanaethu'r GIG yn ystod Covid-19.

Mae'r Athro Anthony Campbell, o'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, wedi cael CBE am ei wasanaethau i fiocemeg.

Dyfarnwyd OBE i Sara Pepper, Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol, am wasanaethau i'r economi greadigol a'r Athro Daniel Kelly, o'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, am wasanaethau i ymchwil ac addysg gofal canser yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Yn flaenorol, roedd yr Athro Chadwick yn Gyd-Bennaeth Dros Dro yr Ysgol Deintyddiaeth ac mae'n arbenigo mewn iechyd y geg plant, gyda ffocws ar leihau anghydraddoldebau iechyd a gwella effeithiolrwydd clinigol. Mae hi wedi arwain dysgu deintyddiaeth bediatreg yr Ysgol ers 25 mlynedd ac mae'n parhau i ddysgu ar bob lefel ochr yn ochr â'i rôl fel Cyfarwyddwr Addysg a Myfyrwyr.

Wrth dderbyn ei gwobr, dywedodd: "Mae fy llwyddiant yn adlewyrchu'r mentoriaid a'r cydweithwyr cefnogol yr wyf wedi gweithio gyda nhw ers 35 mlynedd."

Rwy'n falch iawn bod rhai o'r myfyrwyr yr wyf wedi dysgu dros y blynyddoedd wedi dewis y ddisgyblaeth hon fel gyrfa, a bellach yn gweithio fel arbenigwyr ac ymgynghorwyr yn gweithio gydag ac ar gyfer iechyd y geg plant. Dyma'r etifeddiaeth yr wyf fwyaf balch ohoni.

Yr Athro Barbara Chadwick Cyfarwyddwr Addysg a Myfyrwyr/Dirprwy Bennaeth yr Ysgol

Mae'r Athro Campbell yn arbenigwr mewn ymoleuedd biolegol a chemegol, y mae ei ymchwil i slefrod môr llewychol wedi trawsnewid diagnosis clinigol ledled y byd, gan ddod â sawl clod proffil uchel iddo. Mae hefyd yn angerddol am gyfathrebu ac ymgysylltu â gwyddoniaeth, gan ysgrifennu sawl llyfr ac erthygl newyddion a sefydlu Canolfan Darwin yn Sir Benfro, sy'n cynnig cannoedd o deithiau maes a gweithdai bob blwyddyn.

“Mae'n anrhydedd ac rwyf wrth fy modd fy mod wedi derbyn CBE yn rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd am wasanaethau i fiocemeg. Mae hyn yn gydnabyddiaeth o'r ymchwil y mae'r rhai sydd wedi gweithio gyda mi wedi'i gwneud dros yr hanner can mlynedd diwethaf, yn ogystal â'r gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd ac ysgolion yma yng Nghaerdydd, a thrwy Ganolfan Darwin yn Sir Benfro. ”

Sara Pepper
Sara Pepper

Sara Pepper yw Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ysbrydoli, annog a chefnogi perthnasoedd gwaith ledled y ddinas trwy rwydweithio, ymgysylltu â phartneriaethau a chyfnewid gwybodaeth.

Mae Sara wedi cyflawni swyddi amrywiol, o gynhyrchu i reoli prosiectau yng Nghanolfan Southbank, y BBC, Canolfan y Mileniwm, Ysgol Celf a Chyfryngau Newydd Prifysgol Hull a Gemau Olympaidd Sydney 2000.

Wrth dderbyn ei gwobr, dywedodd: “Mae’n anrhydedd derbyn yr OBE hwn am wasanaethau i’r economi greadigol. Mae'n gydnabyddiaeth gadarnhaol iawn o'r rôl hanfodol y mae'r economi greadigol yn ei chwarae yng Nghymru a ledled y DU, ar hyn o bryd ac wrth symud ymlaen."

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ymgysylltu â'r gwaith hwn i ymhelaethu, galluogi ac eirioli dros yr economi greadigol a'r rhai sydd, fel fi, yn ymdrechu i gael sector creadigol a diwylliannol arloesol yng Nghymru.

Sara Pepper Director of Creative Economy
Professor Daniel Kelly
Professor Daniel Kelly

Yr Athro Kelly yw Cadeirydd Ymchwil Nyrsio y Coleg Nyrsio Brenhinol ym Mhrifysgol Caerdydd sydd wedi gweithio mewn rolau ymarfer gofal canser, addysg ac ymchwil trwy gydol ei yrfa. Mae ei ymchwil wedi canolbwyntio ar effaith a phrofiad salwch yn ogystal â photensial nyrsio a materion gweithlu cysylltiedig y GIG yn y dyfodol.

“Roedd yn anrhydedd mawr i mi dderbyn y wobr hon ar adeg pan mae nyrsio yn chwarae rhan mor bwysig ym mhandemig Covid-19,” meddai wrth dderbyn ei wobr.

“Rwyf hefyd wedi bod yn rhan o ymchwilio i'r effaith seicolegol ar nyrsys sy'n gweithio ar y rheng flaen yn ystod y pandemig hwn ac rwy'n teimlo y dylem i gyd fod yn hynod ddiolchgar am eu cyfraniad, er gwaethaf y risg bersonol."

Mae'r Athro Szakmany yn Athro Anrhydeddus yn yr Ysgol Meddygaeth ac yn Ymgynghorydd Gofal Critigol yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd.

Yn ychwanegol at ei ddyletswyddau clinigol a'i ymchwil i Covid-19 trwy gydol y pandemig, mae wedi treulio dwywaith ei amser clinigol arferol wrth gwelyau, yn bersonol yn gofalu am fwy na 50 o gleifion, yn cymryd rhan mewn sawl gweminar, galwadau telegynhadledd a thiwtorialau ar-lein eraill i helpu i rannu'r gwersi a ddysgwyd o'i ddyddiau ar y Ward Gofal Dwys (ICU).

Dywedodd fod ei wobr yn gydnabyddiaeth i'r timau clinigol, timau ymchwil a'r rhwydwaith gofal critigol, sydd "yn sicrhau bod pob claf yn gallu derbyn y gofal critigol er gwaethaf y pwysau sy'n ein hwynebu".

Ymhlith cymuned ehangach y Brifysgol, cafodd llawer o gynfyfyrwyr eu hanrhydeddu. Dyfarnwyd OBE i Miss Emma Jones MBE (LLB, 1994) a dyfarnwyd OBE i'r Athro Christopher Moran (MD, 1993).

Dyfarnwyd MBE i Dr Alka Ahuj (MSc 2005), Miss Elizabeth Crump (BA 2001) a Miss Joanne Hobbs (BD 2000).

Gwnaethpwyd Arweinydd y Sgwadron Mark Philip Sanger (BSc 2002) yn Aelod o adran filwrol urdd fwyaf rhagorol yr Ymerodraeth Brydeinig.

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor y Brifysgol: "Rydym ni'n falch iawn o weld gwaith caled ac ymroddiad ein staff a'n cynfyfyrwyr yn cael ei gydnabod yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines. Ar ran y Brifysgol, hoffwn i longyfarch pawb sydd wedi derbyn gwobr eleni."

Rhannu’r stori hon

Rydym yn cael effaith sylweddol ar Gymru a'r DU, mewn meysydd sy'n cynnwys cyflogaeth, ariannu ymchwil a gweithgareddau dysgu ac addysgu.