Ewch i’r prif gynnwys

e-LRN 2020

29 Medi 2020

Logo for academic conference on logistics

Roedd y ffocws ar gadwyni cyflenwi cynaliadwy a gwydn ar adegau o argyfwng mewn cynhadledd rithwir dri diwrnod a gynhaliwyd ganBrifysgol Caerdydd a Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth y Deyrnas Unedig rhwng 9 a 11 Medi 2020.

Oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig byd-eang COVID-19, cafodd y gynhadledd flynyddol - sydd bellach yn ei 25ain flwyddyn – ei throi’n ddigwyddiad ar-lein, a gynhaliwydar Zoom Webinar, er mwyn peidio â cholli amser ac ymdrech trefnwyr a chyfranwyr, a hefyd i gynnal y gwaith o rannu canfyddiadau o brosiectau ymchwil yn rhyngwladol, y mae'r gynhadledd yn enwog amdano.

Felly cychwynnwyd Gwe-Gynhadledd Arbennig e-LRN 2020 ddydd Mercher 9 Medi 2020 gyda deg ffrwd ymchwil ochr yn ochr, ac arweinwyr arbenigol ym mhob sesiwn.

Roedd themâu’r ffrydiau yn amrywio o 'Rheoli Argyfwng ac Aflonyddwch', i 'Gwneud logisteg yn fwy cynaliadwy'. Cafodd awduron bum munud i gyflwyno eu hymchwil, ac yna cafwyd trafodaeth banel ar ddiwedd pob sesiwn dan arweiniad cadeiryddion y Ffrydiau.

Screenshot of e-conference panellists
e-LRN 2020 panellists

Dywedodd Mohamed Naim, Athro mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau ym Mhrifysgol Caerdydd a Chadeirydd pwyllgor Trefnu e-LRN 2020: “Mae cael ffrydiau mor arbennig yn golygu bod Cynhadledd LRN yn arloesi, ac mae wedi gwella amrywiaeth a chynwysoldeb yn fawr, gyda llawer o wynebau newydd yn ymuno â ni am y tro cyntaf. Cawson ni 758 o gofrestriadau, sy’n record...”

“Roedd y fformat ar-lein yn rhoi blas ar ymdrechion ymchwil pobl ac yn fodd i rannu adborth ac adfyfyrio. Roedd gweithgareddo’r fath yn arbennig o bwysig i'n hymchwilwyr PhD a gyrfa gynnar, afydd yn ymarferwyr rheoli ac yn academyddion logisteg a chadwyn gyflenwi y genhedlaeth nesaf.”

Yr Athro Mohamed Naim Head of the Logistics and Operations Management Section, Professor in Logistics and Operations Management, Co-Director of CAMSAC

Dilynwyd hyn gan 4ydd Gweithdy ILEGO Prifysgol Caerdydd yn y prynhawn, dan arweiniad yr Athro Maneesh Kumar a Dr Vasco Sanchez Rodrigues, gyda chymorth gan y myfyriwr PhD blwyddyn olaf Nadine Leder, pawb ohonynt o Ysgol Busnes Caerdydd.

Roedd gweithdy eleni yn canolbwyntio argreu dolen drwy ddatgloi gwerth modelau busnes cylchol.

Cyflwynodd Joseph Sarkis, Athro Gweithrediadau a Rheoli Amgylcheddol ym Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, brif anerchiad y gweithdy, oedd yn gofyn a all ‘egwyddorion economi cylchol helpu i ymdrin â digwyddiad Black Swan sy'n tarfu'n gymdeithasol ac yn economaidd ac ymadfer ohono?'

Dywedodd Dr Vasco Sanchez Rodrigues, Darllenydd mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd, Cyd-Sylfaenydd iLEGO a Chyd-Gadeirydd pwyllgor Trefnu e-LRN 2020: “Roedd gan eLRN2020 dri phrif nod – trefnu'r gynhadledd LRN rithwir gyntaf, dod â mwy o ymarfer i'n cymuned academaidd, ac ymateb i COVID-19. Byddwn yn dweud ein bod wedi rhagori yn y rheini...”

“Roedd y gynhadledd yn gyfredol ac yn arloesol gydag allbynnau blaengar, megis integreiddio'r 4ydd gweithdy iLEGO i'r amserlen. Bu E-LRN2020 yn arddangos yr ymchwil gymhwysol y mae'r gymuned LRN yn ei chynhyrchu ac yn ehangu'r rhwydwaith LRN i gynulleidfa fyd-eang o fyd diwydiant a'r byd academaidd.”

Yr Athro Vasco Sanchez Rodrigues Professor in Sustainable Supply Chain Management

Datblygiadau pwysig a heriau ymchwil i’r dyfodol

Cafodd y prif gynhadledd ei chynnal ddydd Iau 10 Medi ac fe'i cyflwynwyd ar ffurf sesiwn bore a phrynhawn.

Roedd y sesiynau'n cynnwys prif ymarferwyr, siaradwyr academaidd ac arweinwyr ffrwd, a roddodd gyflwyniadau cryno ar ddatblygiadau pwysig a heriau ymchwil i’r dyfodol ar gyfer eu pwnc, gan gloi â thrafodaeth banel.

Croesawodd yr Athro Rachel Ashworth, Deon Ysgol Busnes Caerdydd, y cyfranogwyr i sesiwn y bore.

Esboniodd sut mae cysylltiad agos rhwng thema'r gynhadledd eleni ac ymrwymiad Gwerth Cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd, sy'n cydnabod bod mwy i fusnes na llwyddiant economaidd.

Esboniodd bwysigrwydd dod â dyngarwch, cynaliadwyedd, haelioni ac arloesedd i'r sector busnes, a hynny ar y cyd fel cymuned o academyddion ac ymarferwyr Logisteg a Rheoli Gweithrediadau.

Dilynwyd anerchiad yr Athro Ashworth gan gyflwyniad allweddol Alan McKinnon, Athro Logisteg ym Mhrifysgol Logisteg Kühne, Hamburg.

Graeme MacKay cartoon depicting subsequent waves of climate change, Brexit and COVID-19
© Graeme MacKay

Roedd ei gyflwyniad yntau’n canolbwyntio ar logisteg a rheoli'r gadwyn gyflenwi mewn byd ôl-COVID. Rhoddodd yr Athro McKinnon drosolwg eang o effeithiau trawsnewidiol posibl argyfwng COVID-19 ar systemau logisteg a chadwyni cyflenwi.

“Rydym yn sôn am ail don o COVID-19, ond mae'r gadwyn gyflenwi mewn gwirionedd yn delio â thair ton: COVID, Brexit a’r Newid yn yr Hinsawdd. Efallai mai ton COVID yw'r lleiaf niweidiol o'r rhain.”

Yr Athro Alan McKinnon Prifysgol Logisteg Kühne, Hamburg

Dilynodd Paul Clarke CBE, Prif Swyddog Technoleg Ocado, yr Athro McKinnon gyda phrif anerchiad ar 'Adeiladu Rhyngrwyd o Atomau'.

Yn ei sgwrs, archwiliodd Paul weledigaeth ar gyfer sut gallen ni symud bwyd, cludo nwyddau, a phob math o atomau eraill o gwmpas gyda mwy o effeithlonrwydd, graddoli, cynaliadwyedd a gwydnwch.

Arweiniodd Sarah Lethbridge drafodaeth y panel i ddod â sesiwn y bore i ben, gyda'r holl siaradwyr ac arweinwyr ffrydiau yn aelodau o’r panel.

Llygredd plastig a gwasanaethau iechyd

Ar ôl saib i ginio, dechreuodd sesiwn y prynhawn gyda'r prif siaradwr Susan Jay, Arbenigwr Sector yn WRAP UK.

Slide from conference presentation
Conference slide outlining the UK Plastics Pact

Bu Susan yn trafod Pact Plastig y Deyrnas Unediga sut mae brandiau mawr, manwerthwyr, gweithgynhyrchwyr a'r sector gwastraff wedi dod at ei gilydd i fynd i'r afael â llygredd plastig.

Bu hefyd yn archwilio’r effaith mae COVID-19 wedi'i chael ar wahanol rannau o gadwyn gyflenwi plastig – rhai da, a rhai ddim cystal – ac effaith bosibl hyn ar gyflawni'r nodau sy'n cyd-fynd â Pact Plastig y Deyrnas Unedig yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Caroline Barber, Prif Weithredwr Translaid, oedd prif siaradwr olaf y gynhadledd. Bu ei chyflwyniad hi, dan y teitl: 'Pwysigrwydd adeiladu cadwyni cyflenwi cadarn a chynaliadwy wrth fynd i'r afael â lefel marwolaethau mewn gwledydd incwm isel a chanolig; profiadau o Zambia ac Uganda’, yn archwilio effaith COVID-19 ar wasanaethau iechyd sydd eisoes dan bwysau.

Pwysleisiodd bwysigrwydd sicrhau ymateb integredig mewn pandemig i sicrhau nad ydym yn caniatáu gwyrdroi’r enillion a gafwyd wrth  fynd i'r afael â lefel marwolaethau plant a mamau.

Ymunodd yr Athro Joseph Sarkis â'r prif siaradwyr ac arweinwyr y ffrwd ar gyfer trafodaeth panel y prynhawn.

Dywedodd Joseph Sarkis: “Roedd y gymysgedd o ymarferwyr ac academyddion yn agwedd wych iawn ar y gynhadledd electronig hon. Mae'n amlwg bod pawb a fu’n ymwneud â hi yn teimlo’n angerddol am eu pwnc...”

“Roedd y profiad—er ei fod yn un rhithwir—yn bywiogi. Mae angen i ni gael mwy o'r digwyddiadau hyn, boed hynny wyneb yn wyneb neu’r rhithwir, sy’n dod â llu o gymunedau ynghyd, gan gynnwys busnes, llywodraeth, cyrff anllywodraethol a'r byd academaidd. Roedd yn brofiad trawsddisgyblaethol iawn.”

Yr Athro Joseph Sarkis Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts

“Trwy gynnwys synthesis dadleuon a phrif themâu o'r sesiynau ffrwd arbennig yng ngweminar y prif ddigwyddiad, roedd modd i bob cyfranogwr ddod i ddeall y pynciau a’r themâu a drafodwyd.”

Yr Athro Emrah Demir Professor of Operational Research, The PARC Professor of Manufacturing and Logistics, Deputy Head of Section (Learning and Teaching)

Daeth gweithdy PhD eLRN 2020 â’r trafodion yn eLRN 2020 i ben, ddydd Gwener 11 Medi, gyda 56 o gyfranogwyr, y nifer uchaf erioed, yn cofrestru ar gyfer y digwyddiad.

Hwyluswyd y gweithdy gan Dr Irina Harris, Darllenydd mewn Modelu Logisteg a Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd, ynghyd ag Ed Sweeney, Athro Logisteg a Systemau ym Mhrifysgol Aston, Birmingham, Maria Huge-Brodin, Athro Rheoli Logisteg Amgylcheddol ym Mhrifysgol Linköping, a Dr Graeme Heron, Athro Prifysgol Uwch mewn Rheoli Gweithrediadau a Gwelliant Parhaus ym Mhrifysgol Sheffield.

Roedd y gweithdy wedi’i fwriadu ar gyfer myfyrwyr doethuriaeth, ac yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr gael cyngor arbenigol gan yr hwyluswyr a rhannu heriau a dysgu gyda'u rhwydwaith cymheiriaid.

Dywedodd yr Athro Sweeney: “e-LRN2020 oedd ein cynhadledd rithwir gyntaf a denodd y nifer uchaf erioed o gynadleddwyr. Roedd ansawdd ac ystod yr ymchwil a gyflwynwyd yn rhagorol, yn ogystal â chyfraniadau'r gwahanol siaradwyr allweddol a wahoddwyd. Roedd ffocws cryf ar gymhwyso ymchwil yn y byd go iawn gyda llawer o gynrychiolwyr o fyd diwydiant ac endidau llunio polisi cyhoeddus...”

“Roedd llwyddiant y digwyddiad yn deillio i raddau helaeth o broffesiynoldeb a gwaith caled pwyllgor trefnu Ysgol Busnes Caerdydd, a fu'n cydweithio'n agos â thîm digwyddiadau CILT a'r pwyllgor LRN y mae'n fraint i mi ei gadeirio.”

Yr Athro Ed Sweeney Athro Logisteg a Systemau ym Mhrifysgol Aston, Birmingham

“Edrychwn ymlaen yn obeithiol yn awr at ein cyfarfod cymunedol wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd yn 2021.”

Y Rhwydwaith Ymchwil Logisteg, sy'n rhan o'r Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth, yw prif rwydwaith y Deyrnas Unedig ar gyfer y rhai sy'n ymwneud ag ymchwil ac ysgoloriaeth ym maes logisteg cadwyn gyflenwi a meysydd cysylltiedig.

Roedd Pwyllgor Trefnu e-LRN 2020 yn cynnwys: Emrah Demir (Cadeirydd y Rhaglen), Beverly Francis (Swyddog y Gynhadledd), Allison Glandfield (Rheolwr Digwyddiadau CILT), Irina Harris (Golygydd Gwadd Arweiniol - Materion Arbennig), Lucy Hemmings (Cydgysylltydd Digwyddiadau CILT), Angharad Kearse, Swyddog Cyfathrebu, Mohamed M. Naim (Cadeirydd y Gynhadledd), Stephen Pettit (Cadeirydd Ffrydiau Arbenigol), Vasco Sanchez Rodrigues (Cyd-gadeirydd y Gynhadledd) a Xiaobei Wang (Cyd-gadeirydd Rhaglen y Gynhadledd).

Rhannu’r stori hon

Ni yw'r Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf yn y byd. Rydym yn poeni am fwy na llwyddiant economaidd, rydym am ymgorffori dynoliaeth, cynaliadwyedd, haelioni ac arloesedd yn y sector busnes.