Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol Caerdydd yn arwyddo cytundeb Campws Arloesol

1 June 2018

Innovation Campus entrance

Bydd cytundeb i adeiladu’r rhan nesaf o Gampws Arloesedd Prifysgol Caerdydd yn creu dros 60 o swyddi, prentisiaethau a gosodiadau.

Mae Bouygues UK Limited, cwmni adeiladu blaenllaw sy’n hen law ar adfywio ardaloedd trefol, wedi ymrwymo i ddatblygu iard reilffordd segur yn ganolbwynt ar gyfer arloesedd.

Bydd Campws Arloesedd Caerdydd (CIC) yn cynnig cyfleusterau arloesol fydd yn helpu ymchwilwyr, myfyrwyr a’r diwydiant i gydweithio er mwyn creu mentrau sy'n creu cynhyrchion, cwmnïau deillio, busnesau newydd a mentrau cymdeithasol.

Bydd y gwaith ar y safle yn creu swyddi ar unwaith mewn meysydd adeiladu a chrefftau cysylltiedig. Pan gaiff ei agor yn swyddogol, bydd y campws yn gartref i gannoedd o ymchwilwyr academaidd, myfyrwyr a staff y Brifysgol yn gweithio ochr yn ochr â’r sectorau preifat, cyhoeddus a'r trydydd sector i fanteisio ar syniadau newydd.

Bydd y campws, ym Mharc Maendy, yn cynnwys dwy ganolfan dechnoleg newydd. Bydd un ohonynt yn gartref i SPARK, parc ymchwil gwyddorau cymdeithasol cyntaf y byd a'r Ganolfan Arloesedd - gofod creadigol ar gyfer dechrau busnes, cwmnïau deillio a phartneriaethau. Bydd y llall yn gartref i ddau sefydliad ymchwil gwyddonol blaenllaw - Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a Sefydliad Catalysis Caerdydd.

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Llywydd ac Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd: “Mae Campws Arloesedd Caerdydd wrth wraidd ein hymrwymiad hirdymor i greu ffyniant cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru er budd pawb. Mae’n bleser gennym weithio gyda Bouygues DU er mwyn creu 'Cartref Arloesedd' fydd yn rhyddhau pŵer ymchwil...”

VC Prof. Colin Riordan (Square)

“Bydd y campws yn creu swyddi, yn darddle ar gyfer syniadau, ac yn caniatáu cenedlaethau o fyfyrwyr yn y dyfodol sydd â syniadau gwych i ddod o hyd i ffyrdd newydd o fynd i'r afael â phroblemau enbyd byd-eang.”

Yr Athro Colin RiordanIs-ganghellor, Prifysgol Caerdydd

Mae Campws Arloesedd Caerdydd eisoes wedi denu llawer o arian mewn buddsoddiadau ar y cyd gan gynnwys £17 miliwn o Gronfa Buddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU, £13 miliwn gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a £12 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: “Rydym yn falch o gefnogi Campws Arloesedd Caerdydd yn uniongyrchol. Mae'r prosiect yn cyd-fynd â'n Cynllun Gweithredu Economaidd, a gyhoeddais ym mis Rhagfyr, sy'n nodi dull clir ar draws y llywodraeth gyfan ar gyfer adeiladu sylfeini cryfach ar gyfer ein heconomi, ac atgyfnerthu diwydiannau y dyfodol...”

Ken Skates

“Rwyf yn benderfynol y bydd Cymru yn manteisio ar y technolegau sy'n dod i'r amlwg fydd ar gael yn y cyfleusterau modern hyn. Rwyf hefyd yn hyderus y bydd Campws Arloesedd Caerdydd yn helpu partneriaethau’r sector preifat a chyhoeddus i ffynnu, yn creu amrywiaeth o swyddi o safon uchel, ac yn datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd a chyffrous y gellir eu defnyddio yng Nghymru a ledled y byd.”

Ken Skates ACYsgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Enillodd Bouygues DU y cytundeb ar gyfer y campws oherwydd eu gwaith trawiadol ar brosiectau tebyg, gan gynnwys adeiladu datblygiadau o bwys ym maes addysg uwch ar draws Cymru, y DU ac yn fyd-eang. Bydd y gwaith adeiladu’n helpu i greu swyddi mewn rheoli adeiladwaith, swyddi technegol a masnachol, yn ogystal â phrentisiaethau ar gyfer llawer o bobl leol.

Dywedodd Rob Bradley, Cyfarwyddwr Rheoli Rhanbarthol Bouygues DU: "Mae hwn yn ddatblygiad arwyddocaol i Brifysgol Caerdydd lle byddwn yn defnyddio ein tîm technegol cryf i gyflawni prosiect modern er mwyn darparu manteision economaidd sylweddol i’r Brifysgol a rhanbarth ehangach Prifddinas Caerdydd. Bydd ein hymrwymiad i’r rhanbarth yn sicrhau bod y prosiect hwn yn cyfrannu at gynyddu sgiliau lleol, datblygiad a chyflogaeth yng Nghymru. Byddwn yn darparu o leiaf 30 o leoliadau gwaith, yn creu dros 35 o swyddi newydd a phrentisiaethau, ac yn cyflawni dros 1685 o wythnosau hyfforddiant. Byddwn hefyd yn hwyluso lleoliadau ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio pensaernïaeth a sicrhau ein bod yn gweithio'n agos gyda'r gymuned leol drwy gydol cyfnod y cynllun."

Mae Prifysgol Caerdydd yn trawsnewid ei hystâd ar gyfer yr 21ain ganrif - yr uwchraddiad mwyaf i’r campws ers cenhedlaeth. Mae disgwyl i’r gwaith ar y campws fod wedi’i gwblhau erbyn 2021.

Partneriaid y prosiect:

 • Arloesedd Canolog
  • Hawkins Brown (penseiri)
  • Arup (dylunio peirianneg gwasanaethau)
  • Jacobs (dylunio peirianneg strwythurol)
 • Cyfleuster Ymchwil Drosiadol
  • HOK (penseiri)
  • Jacobs (dylunio peirianneg gwasanaethau / dylunio peirianneg strwythurol)
 • Public realm
  • BDP (penseiri)
  • Jacobs (dylunio peirianneg gwasanaethau / dylunio peirianneg strwythurol)

Cyd-bartneriaid:

 • Faithful+Gould (ymgynghorydd cost)
 • Buro Four (rheolwr prosiect)