Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau ardal byd-eang seiliedig ar iaith

Woman With Smartphone stood in Tokyo
Mae'r Ysgol Ieithoedd Modern wedi ennill ei phlwyf fel canolfan astudiaethau ardal.

Rydym ni'n astudio gwleidyddiaeth, cymdeithas, ieithoedd a diwylliannau ardaloedd (yn cynnwys Ewrop, Affrica, Tsieina ac America Ladin) ac mae gennym agenda uchelgeisiol i ailfeddwl 'astudiaethau ardal'.

Rydym yn gosod pwyslais ar ffenomena trawswladol, meddwl yn greadigol ac yn feirniadol, a methodolegau'r gwyddorau cymdeithasol a'r dyniaethau wrth ymdrin ag argyfyngau ein hoes.

Ein nod yw

  • ailfeddwl a 'dad-drefedigaethu' astudiaethau ardal
  • chwalu rhwystrau rhwng disgyblaethau
  • mabwysiadu dulliau ymchwil arloesol a chreadigol
  • cynnig safbwyntiau damcaniaethol ffres.

Rydym ni'n canolbwyntio ar:

  • ieithoedd (amlieithrwydd, dysgu iaith, ieithyddiaeth)
  • mudiadau (gwleidyddol-gymdeithasol, deallusol, ideolegol, diwydiannol, anllywodraethol)
  • ffenomena (traws)wladol fel argyfwng a diwylliant.

Rydym ni'n meithrin grŵp o ymchwilwyr o safon fyd-eang â'r sgiliau creadigol a beirniadol i ymgymryd ag ymchwil gyd-destunol uchel ei heffaith. Mae gennym rwydweithiau a chyfnewidiadau ymchwil gydag academyddion ac ymarferwyr yn fyd-eang.

Ein gwaith

Mae'r Ysgol Ieithoedd Modern wedi hen ennill ei phlwyf fel canolfan ymchwil astudiaethau ardal, yn bennaf Astudiaethau Ewropeaidd, ac mae'n tynnu ar fodelau disgyblaethol sydd wedi denu cefnogaeth ymchwil gan sefydliadau sy'n cynnwys yr ESRC, yr AHRC, Ymddiriedolaeth Leverhulme, yr Academi Brydeinig a llywodraethau Cymru a'r DU.

Mae ein gwaith yn rhyngddisgyblaethol drwyddi draw, gan dynnu ar fethodolegau'r gwyddorau cymdeithasol a'r dyniaethau a rhychwantu disgyblaethau fel sosioieithyddiaeth, cymdeithaseg, hanes, ideoleg, gwleidyddiaeth (ddiwylliannol), theori gritigol ac astudiaethau ardal. Mae'r ffaith ein bod i gyd yn defnyddio un iaith neu fwy, naill ai fel offeryn neu wrthrych ymchwil, yn ein huno.

Effaith ein hymchwil

Mae ein hymchwil yn ymgysylltu â chymdeithasau a diwylliannau neu'n effeithio arnynt, gan ein helpu i wneud synnwyr o'n byd.

Yng Nghymru, Claire Gorrara yw arweinydd academaidd prosiect a gyllidir gan Lywodraeth Cymru sy'n trefnu mentora i wella agweddau disgyblion at ieithoedd modern a chynyddu niferoedd TGAU.

Mae Elin Arfon ac Eira Jepson yn dilyn astudiaethau doethurol sy'n symud gwaith yn ei flaen ar werthuso ieithoedd mewn ysgolion yng Nghymru.

Y tu hwnt i Gymru, mae ein hymchwil wedi effeithio ar Gyrff Anllywodraethol Gogleddol a Deheuol (Gordon Cumming), carchardai'r DU (Joey Whitfield), mudiadau cenedlaetholgar Catalanaidd (Andrew Dowling), undebau llafur Ffrainc (Nick Parsons) a llywodraeth Japan (Chris Hood).

Ymchwil PhD

Mae cyfleoedd PhD ar gael dan lwybr Astudiaethau Ardal yn Seiliedig ar Ieithoedd Byd-eang yn Rhaglen Hyfforddiant Doethurol Cymru. Rydym ni'n cynnull y llwybr hwn sy'n cynnig, gyda chymorth Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd, ysgoloriaethau doethurol ESRC cydweithredol ac agored.

Os yw eich ymchwil yn cyd-fynd â disgrifiad a nodau'r thema hon, a'ch bod yn yn dymuno cynnal eich astudiaethau MPhil neu PhD gyda ni, edrychwch ar broffiliau ein haelodau arbenigol o staff a chysylltwch â'n gweinyddwr ymchwil ôl-raddedig.

Ein goruchwylwyr PhD

Picture of Elaine Wing Tung Chung

Dr Elaine Wing Tung Chung

Darlithydd mewn Astudiaethau Tsieinëeg

Telephone
+44 29208 79987
Email
ChungE@caerdydd.ac.uk

Mae Dr Elaine Chung yn falch i gynnig goruchwyliaeth ym meysydd astudiaethau diwylliannol ac astudiaethau'r cyfryngau, gyda phrosiectau ar wleidyddiaeth hunaniaeth diwylliannau De Korea, tir mawr Tsieina a Hong Kong yn cael croeso penodol.

Mae'r Athro Gordon Cumming yn gweithio ar bolisïau tramor, diogelwch a datblygu Ewropeaidd, Ffrengig a Phrydeinig ynghylch Affrica. Byddai'n croesawu ceisiadau PhD yn y meysydd hyn ac ar Gyrff Datblygu Anllywodraethol.

Picture of Andrew Dowling

Dr Andrew Dowling

Darllenydd mewn Astudiaethau Sbaenaidd

Telephone
+44 29208 75608
Email
DowlingA@caerdydd.ac.uk

Mae Dr Andrew Dowling yn croesawu cynigion ar unrhyw faes yn ymwneud â hanes a gwleidyddiaeth Gatalaneg fodern, cenedlaetholdeb yn Sbaen ac agweddau damcaniaethol at genedlaetholdeb.

Picture of Heiko Feldner

Heiko Feldner

Darllenydd mewn Astudiaethau Almaeneg a Theori Feirniadol

Telephone
+44 29208 75598
Email
FeldnerHM@caerdydd.ac.uk

Mae Dr Heiko Feldner yn croesawu ymholiadau'n ymwneud â hanes a chysyniad cyfalafiaeth, gwerthusiad o ideolegau cyfoes, yr ysgol barnu-gwerth Almaenig (Wertkritik) a pherthnasedd cyfoes Marx, Foucault a Žižek.

Picture of Claire Gorrara

Yr Athro Claire Gorrara

Deon Ymchwil ac Arloesi ar gyfer Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Athro Astudiaethau Ffrangeg

Telephone
+44 29208 74955
Email
Gorrara@caerdydd.ac.uk

Gall yr Athro Claire Gorrara oruchwylio mewn meysydd yn ymwneud â hanes ac atgofion yr Ail Ryfel Byd yn Ffrainc; diwylliant poblogaidd a gwleidyddiaeth y cof; nofelau graffig ac ysgrifennu am hanes.

Picture of Alastair Hemmens

Dr Alastair Hemmens

Senior Lecturer in French

Telephone
+44 29225 10105
Email
HemmensA@caerdydd.ac.uk

Mae Dr Alastair Hemmens yn croesawu ceisiadau am oruchwylio ar bob maes yn hanes diwylliannol a deallusol modern Ffrainc. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio'n benodol ar theori ac ymarfer Marcsaidd, gwrth-gyfalafiaeth a'r avant-garde yn Ffrainc yn yr ugeinfed ganrif.

Picture of Christopher Hood

Dr Christopher Hood

Darllenydd mewn Astudiaethau Japaneeg

Telephone
+44 29208 74515
Email
HoodCP@caerdydd.ac.uk

Mae Dr Christopher Hood yn cynnig goruchwylio ar amrywiaeth eang o bynciau'n ymwneud â Japan, yn cynnwys agweddau ar goffau a thwristiaeth dywyll.

Picture of Jennifer Nelson

Dr Jennifer Nelson

Darlithydd mewn Portiwgaleg ac Astudiaethau Lwsoffon

Telephone
+44 29208 74585
Email
NelsonJ4@caerdydd.ac.uk

Mae Dr Jenny Nelson yn croesawu ceisiadau am oruchwylio ar hanes Brasil yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, hanes cymharol America Ladin, yr Iwerydd Lwsoffon, Diaspora Afficanaidd, caethwasiaeth a'i gwaddol yn America Ladin a'r Caribî.

Picture of Fabio Vighi

Yr Athro Fabio Vighi

Athro Eidaleg a Theori Feirniadol

Telephone
+44 29208 75605
Email
VighiF@caerdydd.ac.uk

Gall yr Athro Fabio Vighi oruchwylio ymchwil ar theori gritigol, athroniaeth gyfandirol, gwerthuso ideoleg, theori seicoddadansoddol, diwylliant cyfoes yr Eidal a sinema Ewropeaidd a'r Byd.

Picture of Xuan Wang

Dr Xuan Wang

Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Tsieineaidd

Telephone
+44 29225 10807
Email
WangX154@caerdydd.ac.uk
Picture of Joey Whitfield

Dr Joey Whitfield

Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Sbaenaidd

Telephone
+44 29225 10112
Email
WhitfieldJ1@caerdydd.ac.uk

Gall Dr Joey Whitfield oruchwylio pynciau mewn Astudiaethau Llenyddol, Ffilm a Diwylliannol America Ladin, yn enwedig pynciau'n gysylltiedig â throseddu, carchardai a chyfiawnder.

Cysylltu â ni

Rydym ni'n cynnal seminarau, cyflwyniadau PhD, sgyrsiau gwadd, cynadleddau, cyhoeddiadau, gweithdai dulliau a gweminarau. Mae ein hysgolheigion yn darparu sylwadau arbenigol i'r cyfryngau ac yn rhedeg unedau nodedig fel Canolfan Žižek (a redir ar y cyd gan Fabio Vighi a Heiko Feldner).

Os hoffech siarad yn un o'n digwyddiadau neu ymholi am ymchwil cysylltwch â'r Athro Gordon Cumming.