Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Mae ymgysylltu yn rhan annatod o waith academaidd yr Ysgol Meddygaeth ac mae’n hollbwysig er mwyn gwella gweithgareddau craidd yr Ysgol - ymchwil, addysg a hyfforddiant.

Fideo yn edrych ar ymgysylltu cyhoeddus yn ein hymchwil

Mae ymgysylltu yn creu dialog ac ymddiriedaeth rhwng ymchwil a chymdeithas. Mae’n gofalu bod canlyniadau ein gwaith yn mynd y tu hwnt i feysydd traddodiadol academaidd, busnes a llywodraeth.

Mae'n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o dalent ac yn ehangu a llywio agwedd y cyhoedd. Mae hefyd yn gwella ansawdd, perthnasedd ac effaith ein hymchwil ac yn cyfrannu at economi a lles cymdeithasol yn y dyfodol.

Nodau

Engagement activities

Gweithgareddau ymgysylltu

We host a wide range of activities, working with schools and involving public and patients in our research.

Aims

Engagement visual
  • Ysgogi cymuned ymchwil atblygol ac ymatebol sy’n ymgysylltu â’r cyhoedd yn y cylch ymchwil pan mae gwaith i'w wneud, a phan mae cynnwys y cyhoedd yn ychwanegu gwerth ac yn cael yr effaith fwyaf.
  • Cyfoethogi a gwella profiad dysgu’r myfyrwyr, datblygu sgiliau a hau’r hadau fydd yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o dalent.

Rydym yn ymgysylltu drwy siarad, gwrando, ysbrydoli, hysbysu, bod yn berthnasol a chyfrannu.

Gweithgareddau ymgysylltu

Gweithio gydag ysgolion

Ar draws yr ysgol mae llawer iawn o'r gwaith ymgysylltu'n ceisio ysbrydoli plant ysgol ledled Cymru i ystyried gyrfaoedd ym maes gwyddoniaeth a meddygaeth. Mae rhywfaint o'r gweithgarwch hwn wedi'i gydlynu'n ganolog drwy ein rhaglen PUSH ac mae rhywfaint ohono'n cael ei arwain gan ymchwil ac yn canolbwyntio arni. Yn ogystal â hyn, mae staff yn ymateb i wahoddiadau achlysurol gan ysgolion a grwpiau lleol i gynnal gweithgareddau ymgysylltu sydd wedi eu teilwra.

Os oes gan eich ysgol ddiddordeb mewn ymgysylltu â ni, llenwch y ffurflen gais ar-lein hon neu cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar waelod y dudalen.

I gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau ymgysylltu ag ysgolion a gynhelir ar draws Prifysgol Caerdydd, ewch i'r wefan Cefnogaeth Cwricwlwm.

Cynnwys y cyhoedd a chleifion

Er mwyn sicrhau bod ein rhaglenni ymchwil yn gyfredol, yn berthnasol, ac yn diwallu anghenion ein cymdeithas newidiol, rydym yn gweithio i ymgorffori diwylliant o gynnwys y cyhoedd a chleifion fel y gallant lywio a dylanwadu ar ymchwil.

Bydd y safbwyntiau ac arbenigedd ychwanegol hyn yn helpu i lywio'r gwaith ymchwil a gyhoeddir. Gall cynnwys y cyhoedd ychwanegu gwerth a dwyn manteision annisgwyl. Mae tystiolaeth yn dangos ei fod yn gwneud ymchwil yn fwy perthnasol a dibynadwy, ac yn fwy tebygol o gael effaith gadarnhaol ar gleifion o'r herwydd.

Video focusing on why public involvement in research is so important.

Rhagor o wybodaeth

Os oes diddordeb gennych mewn ymgysylltu â ni, neu os hoffech gael gwybod rhagor am ein gweithgareddau ymgysylltu, cysylltwch â:

Ymgysylltu Meddygaeth

Creu partneriaethau ymgysylltu

Rydym yn awyddus i ddatblygu a chynnal partneriaethau ymgysylltu cadarn gyda'r nifer fawr o randdeiliaid sydd gennym, sy'n dwyn manteision i'r Ysgol, y gymuned leol, a thu hwnt.

Dylanwadu, ehangu, a hysbysu

Drwy ddatblygu ymchwil sy'n seiliedig ar dystiolaeth, rydym yn ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid polisi i wella ein dealltwriaeth, gweithrediad a defnydd o allbynnau ymchwil.

Er mwyn ehangu a llywio agweddau'r cyhoedd am iechyd a gofal cymdeithasol, rydym hefyd yn cynnal cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth. Nod y darlithoedd hyn yw agor meysydd y ceir pryderon yn eu cylch yng ngofal iechyd, a chyflwyno ymchwil newydd am faterion iechyd.

Astudiaethau

Mae gennym ymchwilwyr ar draws yr Ysgol sy'n ymwneud â phob math o weithgareddau ymgysylltu i gefnogi eu gwaith.