Ewch i’r prif gynnwys

Gweithgareddau ymgysylltu

Engagement activities
Members of the public enjoying one of our many engagement activities.

Rydym yn cynnal nifer o weithgareddau ymgysylltu trwy gydol y flwyddyn. Ein nod yw cynnwys y cyhoedd yn ein hymchwil i helpu ac i lywio allbynnau, ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o weithwyr meddygol proffesiynol.

Gweithio gydag ysgolion

Mae llawer iawn o waith ymgysylltu’n mynd rhagddo ar draws yr ysgol sy'n ceisio ysbrydoli plant ysgol ledled Cymru i ystyried gyrfaoedd ym maes gwyddoniaeth a meddygaeth. Mae rhywfaint o'r gweithgarwch hwn wedi'i gydlynu'n ganolog drwy ein rhaglen ac mae rhywfaint ohoni'n canolbwyntio ar ymchwil. Yn ogystal â hyn, mae staff yn ymateb i wahoddiadau achlysurol gan ysgolion a grwpiau lleol i gynnal gweithgareddau ymgysylltu sydd wedi eu teilwra.

Ers 2017, rydym wedi bod yn cynnal cynllun Llysgenhadon MEDIC ar gyfer ein myfyrwyr a'n cynfyfyrwyr meddygol sydd eisiau ymgysylltu â phlant ysgol. Bellach mae gennym garfan o dros 150 o Lysgenhadon, sy'n cynnwys myfyrwyr o bob blwyddyn, sy'n rhannu brwdfrydedd dros feddygaeth ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o feddygon a gweithwyr gofal iechyd.

Os oes gan eich ysgol ddiddordeb mewn ymgysylltu â ni, llenwch ein  i Ysgolion neu cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion wrth droed y dudalen.

Pori drwy'r holl weithgareddau mae Prifysgol Caerdydd yn eu cynnig i ysgolion, colegau ac athrawon

Ysgolion yr ydym yn gweithio gyda nhw

Hidlo drwy:

Cynnwys y cyhoedd a chleifion

Er mwyn sicrhau bod ein rhaglenni ymchwil yn gyfredol, yn berthnasol, ac yn diwallu anghenion ein cymdeithas newidiol, rydym yn gweithio i ymgorffori diwylliant o gynnwys y cyhoedd a chleifion fel y gallant lywio a dylanwadu ar ymchwil.

Bydd y safbwyntiau ac arbenigedd ychwanegol hyn yn helpu i lywio'r gwaith ymchwil a gyhoeddir. Gall cynnwys y cyhoedd ychwanegu gwerth a dwyn manteision annisgwyl. Mae tystiolaeth yn dangos ei fod yn gwneud ymchwil yn fwy perthnasol a dibynadwy, ac yn fwy tebygol o gael effaith gadarnhaol ar gleifion o'r herwydd.

Fideo sy'n canolbwyntio ar pam mae cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil mor bwysig.

Creu partneriaethau ymgysylltu

Rydym yn awyddus i ddatblygu a chynnal partneriaethau ymgysylltu cadarn gyda'r nifer fawr o randdeiliaid sydd gennym, sy'n dwyn manteision i'r Ysgol, y gymuned leol, a thu hwnt.

Dylanwadu, ehangu, a hysbysu

Drwy ddatblygu ymchwil sy'n seiliedig ar dystiolaeth, rydym yn ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid polisi i wella ein dealltwriaeth, gweithrediad a defnydd o allbynnau ymchwil.

Er mwyn ehangu a llywio agweddau'r cyhoedd am iechyd a gofal cymdeithasol, rydym hefyd yn cynnal rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth. Nod y darlithoedd hyn yw agor meysydd y ceir pryderon yn eu cylch yng ngofal iechyd, a chyflwyno ymchwil newydd am faterion iechyd.

Astudiaethau achos ymgysylltu

Mae gennym ymchwilwyr ar draws yr Ysgol sy'n ymwneud â phob math o weithgareddau ymgysylltu i gefnogi eu gwaith.

Children involved in the video making workshop

Astudiaethau: Dr Pauline Ashfield-Watt

Across her research Pauline is interested in improving people’s awareness, understanding and engagement with health as part of their daily routine.

Dr Ian Humphreys working with children from St Brides Major Primary School in Bridgend.

Astudiaethau: Dr Ian Humphreys

Mae labordy Ian yn defnyddio modelau in vivo o heintiau firysol ynghyd â samplau clinigol i’n helpu i ddeall y dulliau sy’n rheoleiddio imiwnedd gwrthfirysol.

Grace showcasing her research to members of the public

Astudiaethau: Dr Grace McCutchan

Nod ymchwil Grace yw llunio ffyrdd o annog pobl sy’n amlygu sumptomau cancr i fynd at feddyg eu teulu yn ddiymdroi.

Oncolytic viruses

Astudiaethau: Dr Alan Parker

Mae’r ymchwil yn labordy Alan yn canolbwyntio ar ddatblygu ‘firysau oncolytig’ i drechu canser.

Rhagor o wybodaeth

Os oes diddordeb gennych mewn ymgysylltu â ni, neu os hoffech gael gwybod rhagor am ein gweithgareddau ymgysylltu, cysylltwch â:

Ymgysylltu Meddygaeth