Ewch i’r prif gynnwys

Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd

Mae ein polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd yn cynnig hyblygrwydd ychwanegol a chefnogaeth i rieni newydd a disgwyliedig.

Cyflog mamolaeth a mabwysiadu

Byddwch yn gymwys i dderbyn cyflog y Brifysgol ar gyfer Mamolaeth neu Fabwysiadu os oes gennych wasanaeth parhaol o dros 12 mis erbyn wythnos y genedigaeth neu leoliad, a'ch bod yn bwriadu dychwelyd i'r gwaith yn rhan amser neu'n amser llawn am o leiaf 13 wythnos ar ôl i'ch cyfnod mamolaeth ddod i ben.

Byddwch yn derbyn cyflog y Brifysgol neu gyflog Mabwysiadu'r Brifysgol am 26 wythnos:

  • 18 wythnos yn llawn amser (gan gynnwys Cyflog Mamolaeth Statudol)
  • 8 wythnos o hanner cyflog (gan gynnwys Cyflog Mamolaeth Statudol).

Wedi hyn, byddwch yn derbyn 13 wythnos o Gyflog Mamolaeth Statudol/Cyflog Mabwysiadu Statudol a gallwch hefyd gymryd 13 wythnos o wyliau di-dâl.

Absenoldeb mamolaeth a mabwysiadu

Gallwch gael 52 wythnos o absenoldeb mamolaeth neu absenoldeb mabwysiadu. Gallwch ddechrau'r cyfnod absenoldeb 11 wythnos cyn wythnos ddisgwyliedig y genedigaeth neu pan fydd eich plentyn mabwysiedig yn cyrraedd eich cartref. Gall yr absenoldeb ddechrau hefyd:

  • y diwrnod ar ôl y genedigaeth os ydy'r babi'n cael ei eni/geni yn gynnar
  • yn awtomatig os ydych i ffwrdd o'r gwaith oherwydd salwch sy'n ymwneud â'r beichiogrwydd yn ystod y 4 wythnos cyn yr wythnos (Sul i Sadwrn) mae'r babi i fod i gael ei geni/eni.

Absenoldeb tadolaeth

Mae hawl gennych i dderbyn Absenoldeb Tadolaeth y Brifysgol (un wythnos ar gyflog llawn), pa bynnag hyd yr ydych wedi gweithio yn y Brifysgol os:

  • mai chi yw partner mam y plentyn ac
  • os ydych yn disgwyl cael y prif gyfrifoldeb o fagu'r plentyn (heblaw am y fam).

Rydych hefyd yn gallu hawlio Absenoldeb Tadolaeth Statudol os oes gennych gyfrifoldebau tadol a bod gennych 26 wythnos o wasanaeth parhaol ar ddiwedd y 15fed wythnos cyn dyddiad geni disgwyliedig y plentyn.

Rhannu absenoldeb rhiant

Mae Rhannu Absenoldeb Rhiant yn galluogi'r rhieni sy'n gymwys i ddewis sut i rannu gofal eu plentyn yn ystod blwyddyn cyntaf geni neu fabwysiadu'r babi. Ei fwriad yw i roi mwy o hyblygrwydd i rieni ar gyfer gofalu am eu plentyn.

Mae gan bob gweithiwr sy'n gymwys hawl statudol i gymryd yr absenoldeb hwn. Gall fod hawl gennych i gael Tâl ar gyfer rhannu absenoldeb rhiant. Mae'r polisi hwn yn gosod hawliau a chyfrifoldebau statudol gweithwyr sy'n dymuno rhannu absenoldeb rhiant a hawlio'r tâl Rhannu Absenoldeb Rhiant.

Mae'r taliadau statudol yn berthnasol i'r math hwn o absenoldeb.

Rhagor o wybodaeth am rannu absenoldeb rhiant a thaliadau

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda:

Pobl Caerdydd