Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol UKRI

Rydyn ni’n croesawu datganiadau o ddiddordeb gan ymgeiswyr sy'n dymuno gwneud cais am Gymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol (FLF) Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI), a Phrifysgol Caerdydd fydd eu sefydliad lletyol.

Bellach, cyhoeddwyd Cylch 9 cynllun Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol UKRI, a disgrifir y broses fewnol isod. Gwahoddwyd Prifysgol Caerdydd i gyflwyno hyd at 8 cais yn y cylch hwn.

Sylwch fod yr UKRI hefyd wedi cyhoeddi cylch 10, a disgwylir mai haf 2025 fydd y dyddiad cau ar gyfer y cylch hwnnw.

Mae cynllun FLF UKRI, sy'n derbyn ceisiadau gan ymgeiswyr o'r DU ac ymgeiswyr rhyngwladol, yn cynnig pecyn cymorth cynhwysfawr a hyblyg ar unrhyw faes y mae UKRI yn ei gefnogi, gan gynnwys cyflogau'r Cymrawd a'r holl gostau ymchwil, staff a hyfforddiant rhesymol eraill. Bydd buddsoddiad o hyd at £1.5 miliwn (80% o’r costau economaidd llawn) dros bedair blynedd, ynghyd â’r gallu i estyn y cyfnod i hyd at saith mlynedd, yn galluogi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr ac arloeswyr i elwa ar gefnogaeth ragorol i ddatblygu eu gyrfaoedd, yn ogystal â mynd i’r afael â heriau anodd a newydd mewn rhaglenni ymchwil uchelgeisiol.

Mae’r cymrodoriaethau hyn yn gyfleoedd gwych i academyddion ac arloeswyr ar ddechrau eu gyrfa sydd yn y broses o bontio neu sefydlu eu hannibyniaeth. Dylai unigolion ddefnyddio'r canllawiau diweddaraf ar gymhwystra a manyleb yr unigolyn yn nogfen yr alwad i bennu eu haddasrwydd ar gyfer y cynllun, gan gyfeirio at amcanion y rhaglen.

Mae’r cymrodoriaethau yn cefnogi ymgeiswyr o nifer o lwybrau gyrfaol, gan gynnwys y rheini sy’n dychwelyd ar ôl cael seibiant gyrfaol neu sydd wedi bod yn treulio amser mewn swyddi eraill. Ar ben hynny, mae UKRI yn annog ceisiadau gan y rheiny sydd am weithio’n rhan-amser neu rannu swyddi er mwyn cyfuno’r gymrodoriaeth â chyfrifoldebau personol.

Cynllun unigol ar draws cylch gorchwyl UKRI ar ei hyd yw hwn, ac nid oes cyllidebau wedi’u neilltuo ar gyfer meysydd penodol na chwaith rwystrau rhag ymchwil ryngddisgyblaethol neu ar draws sawl sector.

Mae manylion llawn yr alwad a'r cynllun ar wefan UKRI.

Mae cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol yn rhoi’r hyblygrwydd a’r amser sydd ei angen ar ymchwilwyr o nifer o gefndiroedd a meysydd i wneud cynnydd wrth fynd i’r afael â rhai o broblemau mwyaf dybryd cymdeithas.

Mae manylion pellach am gymheiriaid newydd y Future Leaders i'w gweld ar ein tudalennau newyddion Prifysgol Caerdydd.

Ffurflen gais fewnol

Mae ffurflen gais fewnol Prifysgol Caerdydd ar gyfer rownd 9 o gynllun UKRI FLF ar gael nawr. Anfonwch e-bost at risresearchdevelopment@caerdydd.ac.uk gan roi’r manylion canlynol cyn gynted â phosibl a chyn 15 Mawrth 2024:

  • eich enw llawn
  • eich disgyblaeth (mewn dim mwy na 150 o eiriau)
  • Yr Ysgol letyol ddisgwyliedig (gan gynnwys CV a chrynodeb o’r cynnig 500 gair)

Mae UKRI wedi cyfyngu nifer y ceisiadau y gall Prifysgol Caerdydd eu cyflwyno i 8. O'r herwydd, mae proses fewnol ar waith i ddewis yr 8 cais hyn mewn ffordd deg. Mae gan Brifysgol Caerdydd broses fewnol ar gyfer asesu ceisiadau mewnol i'r cynllun hwn, y mae cam cyntaf y broses yn cynnwys datblygu ac adolygu'r ceisiadau mewnol gan eich Ysgol letyol arfaethedig. Unwaith y byddwn ni’n derbyn yr wybodaeth y gofynnwyd amdani uchod, byddwn ni’n creu cysylltiad rhyngoch chi a'r Ysgol ac yn rhoi'r wybodaeth y bydd ei hangen arnoch chi i gyflwyno cais mewnol i'r cynllun.

Rydym yn cynnal gweithdy ffurflenni cais mewnol sy’n agored i ymgeiswyr allanol ddydd Iau, 7 Mawrth 2024. I gofrestru ar gyfer y gweithdy hwn, cysylltwch â risresearchdevelopment@caerdydd.ac.uk.

Paneli asesu'r Colegau a'r Brifysgol

Bydd pob un o’r ffurflenni a gymeradwyir gan yr Ysgolion yn cael eu hasesu mewn panel adolygu ar lefel y colegau ar ddechrau mis Mai 2024, a Deoniaid Ymchwil ac Arloesedd y Colegau fydd yn cadeirio’r paneli hyn. Bydd y panel yn cynnwys academyddion gwadd eraill ar draws disgyblaethau a chyfnodau gyrfaol. Bydd pob Coleg yn dewis 5 ffurflen gais fewnol i fynd ymlaen i banel y Brifysgol.

Y Rhag Is-Ganghellor dros Ymchwil, Arloesedd a Menter fydd yn cadeirio panel y Brifysgol a bydd yn cynnwys Deoniaid Ymchwil ac Arloesedd pob Coleg.

Yn dilyn adolygiad o'r ffurflenni cais mewnol, bydd panel y Brifysgol yn dewis yr 8 cynnig mwyaf cystadleuol i'w cyflwyno i UKRI.

Yna bydd yn rhaid i’r ymgeiswyr a ddewiswyd lunio eu cynigion yn llawn. Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno drafft o'u cynnig llawn i'w Coleg ddiwedd mis Mai 2024 at ddibenion adolygiad cynnydd cyn eu cyflwyno i UKRI.

Mae’n rhaid cyflwyno cynigion llawn i UKRI, drwy'r Gwasanaeth Ariannu (TFS) erbyn 09:00, 11 Mehefin 2024 (i ganiatáu ar gyfer cymeradwyaeth derfynol y sefydliad). Bydd UKRI yn trefnu bod cymheiriaid arbenigol yn adolygu’r cynigion hyn, ac yna llunnir rhestr fer gan banel amlddisgyblaethol o uwch-benderfynwyr sydd â hanes o weithredu ar draws meysydd a disgyblaethau. Wedyn, caiff yr ymgeiswyr ar y rhestr fer eu gwahodd i gyfweliad.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi, datblygu a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob un o’n harferion a’n gweithgareddau, gan feithrin diwylliant cynhwysol heb wahaniaethu sy'n seiliedig ar werthoedd urddas, cwrteisi a pharch. Rydyn ni’n falch o gydnabod bod amrywiaeth a gwahaniaeth yn rhan annatod o les a datblygiad y Brifysgol yn y dyfodol. Ym myd addysg uwch, mae nifer o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y gymuned academaidd ac felly rydyn ni’n croesawu’n fawr y ceisiadau hynny gan ymgeiswyr sy’n nodi eu bod yn rhan o grŵp sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Cysylltu:

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, dylai unigolion gysylltu â:

Tîm Datblygiad Ymchwil