Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol UKRI

Rydym yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan ymgeiswyr sy'n dymuno gwneud cais am Gymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol (FLF) gan Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI) gyda Phrifysgol Caerdydd fel sefydliad lletyol.

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer y cynllun hwn ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda manylion o'r broses ymgeisio mewnol os bydd UKRI yn agor rowndiau yn y dyfodol.

Mae cynllun FLF UKRI, sy'n derbyn ceisiadau gan ymgeiswyr o'r DU ac ymgeiswyr rhyngwladol, yn cynnig pecyn cymorth cynhwysfawr a hyblyg ar unrhyw faes y mae UKRI yn ei gefnogi, gan gynnwys cyflogau'r Cymrodyr a'r holl gostau ymchwil, staff a hyfforddiant rhesymol eraill. Bydd buddsoddiad o hyd at £1.5 miliwn (80% fEC) dros bedair blynedd, a’r gallu i estyn y cyfnod i hyd at saith mlynedd, yn galluogi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr ac arloeswyr i elwa ar gefnogaeth ragorol i ddatblygu eu gyrfaoedd. Byddant hefyd yn gallu mynd i’r afael â heriau anodd a newydd mewn rhaglenni ymchwil uchelgeisiol.

Mae’r cymrodoriaethau hyn yn gyfleoedd gwych i academyddion ac arloeswyr ar ddechrau eu gyrfa sydd yn y broses o bontio neu sefydlu eu hannibyniaeth. Dylai unigolion ddefnyddio'r canllawiau ynghylch cymhwysedd a manyleb yr unigolyn yn nogfen yr alwad i bennu eu haddasrwydd ar gyfer y cynllun, gan gyfeirio at amcanion y rhaglen.

Mae’r cymrodoriaethau yn cefnogi ymgeiswyr o yrfaoedd amrywiol, gan gynnwys y rhai sy’n dychwelyd ar ôl cael seibiant gyrfaol neu sydd wedi bod yn treulio amser mewn rolau eraill. Ar ben hynny, mae UKRI yn awyddus i gael ceisiadau gan y rheiny sydd am weithio’n rhan-amser neu rannu swyddi er mwyn cyfuno’r cymrodoriaethau â chyfrifoldebau personol.

Mae hwn yn un cynllun ar draws cylch gorchwyl UKRI i gyd, heb unrhyw gyllidebau wedi’u neilltuo ar gyfer meysydd penodol a dim rhwystrau rhag ymchwil ryngddisgyblaethol neu draws-sector.

Mae manylion llawn yr alwad a'r cynllun ar wefan UKRI.

Datganiadau o ddiddordeb

Agorwyd galwad fewnol Prifysgol Caerdydd ar gyfer Rownd 6 o gynllun Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol UKRI ar 11 Mai 2020. I fynegi diddordeb mewn cyflwyno cais gyda Phrifysgol Caerdydd fel eich sefydliad lletyol, ebostiwch risresearchdevelopment@caerdydd.ac.uk gyda'r manylion canlynol:

  • eich enw llawn
  • eich disgyblaeth
  • Ysgol letyol ddisgwyliedig.

Bydd cefnogaeth sylweddol y sefydliad yn rhan gritigol o'r cymrodoriaethau hyn. Yn hyn o beth, mae gan Brifysgol Caerdydd broses fewnol ar gyfer asesu datganiadau o ddiddordeb yn y cynllun hwn. Mae'r cam cyntaf yn cynnwys eich Ysgol letyol arfaethedig yn adolygu eich datganiad o ddiddordeb. Unwaith y byddwn yn derbyn y wybodaeth y gofynnwyd amdani uchod, byddwn yn creu cysylltiad rhyngoch chi â'r Ysgol ac yn rhoi'r wybodaeth fydd ei hangen arnoch i gyflwyno cais i'r cynllun.

22 Mehefin 2020 yw’r dyddiad cau ar gyfer derbyn datganiadau o ddiddordeb wedi'u cymeradwyo gan yr Ysgol er mwyn i'r Coleg eu hadolygu. Rydym yn argymell yn gryf eich bod chi'n cysylltu â ni cyn gynted â phosibl er mwyn cydymffurfio â therfynau amser mewnol Ysgolion, fydd yn gynt na hyn.

Paneli asesu Coleg

Ar ôl i’r Ysgol gytuno ar gymorth i ariannu cyflogau, bydd hi’n ofynnol bod pob cais y mae Ysgol eisiau ei gefnogi yn cael cadarnhad ar lefel Coleg.

Ar gyfer Rownd 6, bydd datganiadau diddordeb wedi’u cymeradwyo gan Ysgolion, a ddylai gynnwys digon o wybodaeth er mwyn i ansawdd ac addasrwydd y cynnig gael ei asesu, yn cael eu hadolygu gan banel asesu ar lefel Coleg ym mis Mehefin/Gorffennaf 2020. Wedyn bydd y panel asesu yn gwneud argymhellion i’r Rhag Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil, Arloesedd a Menter a fydd yn gwneud penderfyniad terfynol ynghylch pa geisiadau a gaiff eu cefnogi yn seiliedig ar ansawdd yr unigolion, pa mor gystadleuol ydynt a sut mae eu diddordebau ymchwil yn cyd-fynd â meysydd blaenoriaeth y Brifysgol ar gyfer twf mewn gallu ymchwil.

Ar ôl i ddatganiad o ddiddordeb fynd drwy’r broses gymeradwyo fewnol orfodol hon, wedyn gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno drafft o’u cais llawn i’w Coleg ym mis Medi 2020, cyn cyflwyno cais amlinellol gorfodol i UKRI.

Cynigion amlinellol gorfodol a llawn UKRI

Er mwyn i UKRI weld faint o alw sydd a llywio’r gwaith o ddatblygu’r panel, rhaid i’r sefydliadau lletyol gyflwyno cais amlinellol ar gyfer pob un o’r ceisiadau y maent yn bwriadu ei gefnogi cyn cyflwyno’r ceisiadau llawn. Mae cam Cynnig Amlinellol UKRI yn orfodol a hebddo ni fydd UKRI yn ystyried ceisiadau llawn. Ni roddir adborth ar y cynnwys ac nid cam brysbennu yw hwn.

Dydd Mawrth 2 Mehefin 2020 yw dyddiad cau UKRI ar gyfer cyflwyno cynigion amlinellol gorfodol Rownd 5. Ar gyfer Rownd 6, mae'n debygol y bydd y dyddiad cau ddiwedd mis Tachwedd/ddechrau mis Rhagfyr 2020 (i'w gadarnhau).

Wedyn rhaid cyflwyno ceisiadau llawn drwy Je-S. Bydd cymheiriaid arbenigol yn adolygu’r cais llawn, ac yna llunnir rhestr fer a chynhelir cyfweliadau gan banel amlddisgyblaethol o uwch-benderfynwyr sydd â hanes blaenorol o wneud penderfyniadau ar draws meysydd a disgyblaethau.

Dydd Mawrth 30 Mehefin 2020 yw dyddiad cau UKRI i gyflwyno cynigion llawn ar gyfer Rownd 5. Ar gyfer Rownd 6, mae'n debygol y bydd y dyddiad cau ym mis Ionawr 2021 (i'w gadarnhau).

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi, datblygu a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn yr holl arferion a gweithgareddau, gan sefydlu diwylliant cynhwysol heb arwahanu sy'n seiliedig ar werthoedd urddas, cwrteisi a pharch. Rydym yn cydnabod gyda balchder bod amrywiaeth a gwahaniaeth yn hanfodol er lles a datblygiad y Brifysgol yn y dyfodol. O fewn addysg uwch, mae nifer o grwpiau yn cael eu tangynrychioli o fewn y gymuned academaidd ac mae ceisiadau felly yn cael eu croesawu gan ymgeiswyr sy’n uniaethu â bod yn rhan o grwp â dangynrychiolir.

Amserlen Rownd 6

Cam galw

GweithgareddDyddiad

Galw am ddatganiadau o ddiddordeb

11 Mai 2020

Gweithdy datganiadau o ddiddordeb

I’w gadarnhau

Cam datgan diddordeb

GweithgareddDyddiad
Ysgolion yn cyflwyno datganiadau o ddiddordeb i baneli coleg (drwy RIS) 202022 Mehefin 2020
Colegau'n adolygu datganiadau o ddiddordeb23 Mehefin - 3 Gorffennaf 2020
Panel Adolygu Datganiadau o Ddiddordeb ColegauWythnos sy'n dechrau 6 Gorffennaf 2020
Panel Adolygu Datganiadau o Ddiddordeb y BrifysgolWythnos sy'n dechrau 13 Gorffennaf 2020
Rhoi gwybod i ymgeiswyr am benderfyniadau ynghylch datganiadau o ddiddordebWythnos sy'n dechrau 20 Gorffennaf 2020

Cam gwneud cais llawn

GweithgareddDyddiad

Gweithdy gwneud cais llawn

I’w gadarnhau

Cais llawn wedi’i gyflwyno i Banel y Brifysgol

28 Medi 2020

Y Brifysgol yn gwneud adolygiad o’r ceisiadau llawn

29 Medi - 9 Hydref 2020

Rhoi gwybod i ymgeiswyr am benderfyniad/adborth ynghylch y cais llawn

Wythnos yn dechrau 12 Hydref 2020

Cyflwyno cynnig amlinellol i UKRI

Ddiwedd mis Tachwedd/ddechrau mis Rhagfyr 2020 (UKRI i'w gadarnhau)

Cyflwyno cais llawn i UKRI

Ionawr 2021 (i'w gadarnhau gan UKRI)

Cysylltu

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, dylai unigolion gysylltu â:

Tîm Datblygiad Ymchwil