Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol UKRI

Rydyn ni’n croesawu datganiadau o ddiddordeb gan ymgeiswyr sy'n dymuno gwneud cais am Gymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol (FLF) Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI), a Phrifysgol Caerdydd fydd eu sefydliad lletyol.

Bellach, cyhoeddwyd Cylch 7 cynllun Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol UKRI, a disgrifir y broses fewnol isod. Gwahoddwyd Prifysgol Caerdydd i gyflwyno hyd at 8 cais yn y cylch hwn.
Sylwer: Disgwylir Cylch 8 yn y cynllun hwn; fodd bynnag, nid yw'r cyllidwr wedi rhyddhau unrhyw fanylion na llinell amser hyd yn hyn.

Mae cynllun FLF UKRI, sy'n derbyn ceisiadau gan ymgeiswyr o'r DU ac ymgeiswyr rhyngwladol, yn cynnig pecyn cymorth cynhwysfawr a hyblyg ar unrhyw faes y mae UKRI yn ei gefnogi, gan gynnwys cyflogau'r Cymrawd a'r holl gostau ymchwil, staff a hyfforddiant rhesymol eraill. Bydd buddsoddiad o hyd at £1.5 miliwn (80% o’r costau economaidd llawn) dros bedair blynedd, ynghyd â’r gallu i estyn y cyfnod i hyd at saith mlynedd, yn galluogi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr ac arloeswyr i elwa ar gefnogaeth ragorol i ddatblygu eu gyrfaoedd, yn ogystal â mynd i’r afael â heriau anodd a newydd mewn rhaglenni ymchwil uchelgeisiol.

Bwriedir y cymrodoriaethau hyn ar gyfer academyddion ac arloeswyr ar ddechrau eu gyrfa sydd yn y broses o fod yn annibynnol neu wrthi’n sefydlu eu hannibyniaeth. Dylai unigolion ddefnyddio'r canllawiau ar gymhwystra a manyleb yr unigolyn yn nogfen yr alwad i bennu eu haddasrwydd ar gyfer y cynllun, gan gyfeirio at amcanion y rhaglen.

Mae’r cymrodoriaethau yn cefnogi ymgeiswyr o nifer o lwybrau gyrfaol, gan gynnwys y rheini sy’n dychwelyd ar ôl cael seibiant gyrfaol neu sydd wedi bod yn treulio amser mewn swyddi eraill. Ar ben hynny, mae UKRI yn annog ceisiadau gan y rheiny sydd am weithio’n rhan-amser neu rannu swyddi er mwyn cyfuno’r gymrodoriaeth â chyfrifoldebau personol.

Cynllun unigol ar draws cylch gorchwyl UKRI ar ei hyd yw hwn, ac nid oes cyllidebau wedi’u neilltuo ar gyfer meysydd penodol na chwaith rwystrau rhag ymchwil ryngddisgyblaethol neu ar draws sawl sector.

Mae manylion llawn yr alwad a'r cynllun ar wefan UKRI.

Mae cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol yn rhoi’r hyblygrwydd a’r amser sydd ei angen ar ymchwilwyr o nifer o gefndiroedd a meysydd i wneud cynnydd wrth fynd i’r afael â rhai o broblemau mwyaf dybryd cymdeithas. Dyma ddolenni i erthyglau newyddion Prifysgol Caerdydd am ein cymrodyr a benodwyd yn ystod tri chylch olaf y cynllun: Cylch 4, Cylch 5, a Chylch 6.

Datganiadau o ddiddordeb

Mae galwad Prifysgol Caerdydd am Ddatganiadau o Ddiddordeb (EOI) i Gylch 7 cynllun FLF UKRI bellach ar agor.  I fynegi diddordeb mewn gwneud cais i'r cylch hwn sy’n datgan mai Prifysgol Caerdydd fydd eich sefydliad lletyol, ebostiwch risresearchdevelopment@caerdydd.ac.uk gyda'r manylion canlynol cyn gynted â phosibl a chyn dydd Gwener 9 Medi 2022:

  • eich enw llawn
  • eich disgyblaeth (mewn dim mwy na 150 o eiriau)
  • Yr Ysgol letyol ddisgwyliedig (gan gynnwys CV a chrynodeb o’r cynnig 500 gair)

Mae UKRI wedi cyfyngu nifer y ceisiadau y gall Prifysgol Caerdydd eu cyflwyno i 8. O'r herwydd, mae proses fewnol ar waith i ddewis yr 8 cais hyn mewn ffordd deg. Yn hyn o beth, mae gan Brifysgol Caerdydd broses fewnol i asesu Datganiadau o Ddiddordeb yn y cynllun hwn. Mae'r cam cyntaf yn cynnwys eich Ysgol letyol arfaethedig fydd yn adolygu eich datganiad o ddiddordeb. Unwaith y byddwn ni’n derbyn yr wybodaeth y gofynnwyd amdani uchod, byddwn ni’n creu cysylltiad rhyngoch chi a'r Ysgol ac yn rhoi'r wybodaeth y bydd ei hangen arnoch chi i gyflwyno cais i'r cynllun.

Paneli asesu'r Colegau a'r Brifysgol

Bydd pob un o’r Datganiadau o Ddiddordeb a gymeradwyir gan yr Ysgolion yn cael eu hasesu mewn panel adolygu ar lefel y colegau ym mis Hydref 2022, a Deoniaid Ymchwil ac Arloesedd y Colegau fydd yn cadeirio’r paneli hyn. Bydd y panel yn cynnwys academyddion gwadd eraill ar draws disgyblaethau a chyfnodau gyrfaol. Bydd pob Coleg yn dewis 5 Datganiad o Ddiddordeb i fynd ymlaen i banel y Brifysgol.

Y Rhag Is-Ganghellor dros Ymchwil, Arloesedd a Menter fydd yn cadeirio panel y Brifysgol a bydd yn cynnwys Deoniaid Ymchwil ac Arloesedd pob Coleg.

Yn dilyn adolygiad o'r Datganiadau o Ddiddordeb, bydd panel y Brifysgol yn dewis yr 8 cynnig mwyaf cystadleuol i'w cyflwyno i UKRI. Mae hyn yn wahanol i’r broses yn ystod cylchoedd blaenorol oherwydd y cyfyngiad i 8 cais a osododd UKRI ar gyfer Cylch 7.

Amlinelliad gorfodol UKRI a’r cynnig llawn iddo

Bydd yr ymgeiswyr a ddewisir gan Banel y Brifysgol yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu cynnig amlinellol gorfodol i UKRI. Mae’n rhaid cyflwyno Cynigion Amlinellol i UKRI, drwy Je-S, erbyn 18 Hydref 2022.

Mae cam Cynnig Amlinellol UKRI yn orfodol a hebddo ni fydd UKRI yn ystyried y ceisiadau llawn. Mae’r ariannwr yn defnyddio’r wybodaeth a roddir yn ystod y cam hwn i fesur diddordeb yn y cynllun a chynllunio ar gyfer adolygiadau gan gymheiriaid. Nid cam brysbennu mo hwn ac ni fydd UKRI yn rhoi adborth ar y cynnwys.

Yna bydd yn rhaid i’r ymgeiswyr a ddewiswyd lunio eu cynigion yn llawn. Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno drafft o'u cynnig llawn i'w Coleg ym mis Tachwedd 2022 at ddibenion adolygiad cynnydd cyn eu cyflwyno i UKRI.

Mae’n rhaid cyflwyno cynigion llawn i UKRI, drwy Je-S, erbyn 09:00, dydd Iau 1 Rhagfyr 2022 (i ganiatáu ar gyfer cymeradwyaeth derfynol y sefydliad). Bydd UKRI yn trefnu bod cymheiriaid arbenigol yn adolygu’r cynigion hyn, ac yna bydd panel amlddisgyblaethol o uwch-benderfynwyr sydd â hanes cryf o weithio ar draws meysydd a disgyblaethau yn llunio rhestr fer. Wedyn, caiff yr ymgeiswyr ar y rhestr fer eu gwahodd i gyfweliad.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi, datblygu a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob un o’n harferion a’n gweithgareddau, gan feithrin diwylliant cynhwysol heb wahaniaethu sy'n seiliedig ar werthoedd urddas, cwrteisi a pharch. Rydyn ni’n falch o gydnabod bod amrywiaeth a gwahaniaeth yn rhan annatod o les a datblygiad y Brifysgol yn y dyfodol. Ym myd addysg uwch, mae nifer o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y gymuned academaidd ac felly rydyn ni’n croesawu’n fawr y ceisiadau hynny gan ymgeiswyr sy’n nodi eu bod yn rhan o grŵp sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Cysylltu:

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, dylai unigolion gysylltu â:

Tîm Datblygiad Ymchwil