Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol UKRI

Rydym yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan ymgesiwyr sydd am wneud cais ar gyfer Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol UKRI gyda Phrifysgol Caerdydd fel sefydliad lletyol.

Mae cynllun Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol UKRI, sy'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o’r DU ac ymgeiswyr rhyngwladol, yn darpau pecyn cymorth cynhywsfawr a hyblyg cyflog y cymrodor a chostau ymchwil, staff a hyfforddiant.

Yn sgîl buddsoddiad o hyd at £1.2 miliwn dros bedair blynedd, a’r posibilrwydd o estyniad i hyd at saith mlynedd, bydd y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr yn gallu elwa ar gefnogaeth ragorol i ddatblygu eu gyrfaoedd. Byddant hefyd yn gallu mynd i’r afael â heriau anodd a newydd mewn rhaglenni ymchwil newydd.

Mae’r cymrodoriaethau hyn yn gyfleoedd gwych i academyddion ar ddechrau eu gyrfa sydd yn y broses o geisio ennill eu plwyf ar eu pen eu hunain. Mae’r cymrodoriaethau yn cefnogi ymgeiswyr o yrfaoedd amrywiol, gan gynnwys y rhai sy’n dychwelyd ar ôl cael seibiant yn eu gyrfa neu sydd wedi bod yn treulio amser mewn swyddi eraill. Ar ben hynny, mae UKRI yn awyddus i gael ceisiadau gan rheiny sydd am weithio'n rhan-amser neu rannu swyddi er mwyn cyfuno'r cymrodoriaethau â chyfrifoldebau personol.

Dylai unigolion ddefnyddio'r fanyleb cymhwysedd a'r fanyleb person i gyfiawnhau pam maen nhw'n addas i'r cynllun, gan gyfeirio at amcanion y rhaglen yn y ddogfen am y cynllun.

Bydd cefnogaeth arwyddocaol y sefydliad yn rhan allweddol o bob cymrodoriaeth, a hynny’n galluogi’r cymrodor i symud ymlaen i fod yn annibynnol o ran ymchwil/arloesi neu i ymsefydlu mewn unrhyw faes a gefnogir gan UKRI. Dylai’r achos dros y cymorth egluro amcanion tymor hir y rhaglen, a pham maen nhw’n bwysig – a hefyd rhoi rhagor o gynlluniau a chostau penodol ar gyfer y pedair blynedd cyntaf. Mae manylion llawn y cynllun ar wefan UKRI.

Mae hwn yn un cynllun ar draws cylch gorchwyl UKRI i gyd, heb unrhyw gyllidebau wedi’u neilltuo ar gyfer meysydd penodol a dim rhwystrau i ymchwil rhyngddisgyblaethol neu draws-sector.

Datgan diddordeb

Agorodd y galwad am Rownd 5 cynllun Cymrodoriaethau Arweinwyr UKRI y Dyfodol ar 1 Hydref 2019. Er mwyn datgan eich diddordeb mewn gwneud cais gyda Phrifysgol Caerdydd fel sefydliad lletyol, danfonwch ebost at RISResearchDevelopment@caerdydd.ac.uk gyda'r manylion canlynol:

  • eich enw llawn
  • eich disgyblaeth ac Ysgol lletyol ddisgwyliedig

Mae gan Brifysgol Caerdydd broses fewnol ar gyfer datgan diddordeb am y cynllun hwn. Mae'r cam cyntaf yn cynnwys adolygiad o'r datganiad gan yr Ysgol lletyol a gynigwyd gennych. Ar ôl i ni dderbyn y wybodaeth a gofynnwyd amdani uchod, byddwn yn eich cysylltu â'r Ysgol a rhoi'r wybodaeth sydd angen arnoch i gyflwyno cais i' cynllun hwn.

Rhaid i chi sicrhau eich bod yn trafod eich cais i'r cynllun hwn gyda ni ymhell cyn cyflwyno'ch datganiad o ddiddordeb i gael ei adolygu gan Banel y Coleg. Y dyddiad cau i gyflwyno datganiadau o ddiddordeb wedi'u cymeradwyo gan Ysgolion i gael eu hadolygu gan y panel oedd 6 Ionawr 2020. Ni dderbynnir unrhyw geisiadau hwyr; rydym yn argymell i chi gysylltu â ni cyn gynted â phosibl er mwyn cydymffurfio â dyddiadau cau mewnol yr Ysgol.

Paneli asesu'r Coleg

Ar ôl i’r Ysgol gytuno ar gymorth i ariannu cyflogau, bydd hi’n ofynnol bod pob cais y mae Ysgol eisiau ei gefnogi yn cael cadarnhad ffurfiol ar lefel Coleg. 

Bydd datganiadau diddordeb wedi’u cymeradwyo gan Ysgolion, a ddylai gynnwys digon o wybodaeth er mwyn i ansawdd ac addasrwydd y cynnig gael ei asesu, yn cael eu hadolygu gan Banel Asesu ar lefel Coleg ym mis Ionawr 2020.

Wedyn bydd y panel asesu yn gwneud argymhellion i’r Rhag Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil, Arloesi a Menter a fydd yn gwneud penderfyniad terfynol ynghylch pa geisiadau a gaiff eu cefnogi yn seiliedig ar ansawdd yr unigolion, pa mor gystadleuol ydynt a sut mae eu diddordebau ymchwil yn cyd-fynd â meysydd blaenoriaeth y Brifysgol ar gyfer twf mewn gallu ymchwil.

Ar ôl i ddatganiad o ddiddordeb fynd drwy’r broses cymeradwyo fewnol orfodol hon, wedyn gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno drafft o’u cais llawn i’w Coleg cyn cyflwyno cais amlinellol gorfodol i UKRI.

Cynigion amlinellol a llawn UKRI

Er mwyn i UKRI weld faint o alw sydd a llywio’r gwaith o ddatblygu’r panel, rhaid i’r sefydliadau sy’n cyflogi gyflwyno cais amlinellol ar gyfer pob un o’r ceisiadau y maent yn bwriadu ei gefnogi cyn cyflwyno’r ceisiadau llawn. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cynnig amlinellol yw 30 Ebrill 2020.

Mae cam Cynnig Amlinellol UKRI yn orfodol a hebddo ni fydd UKRI yn ystyried ceisiadau llawn. Ni roddir adborth ar y cynnwys ac nid cam brysbennu mo hwn.

Wedyn rhaid cyflwyno ceisiadau llawn drwy Je-S. Y dyddiad cau disgwyliedig ar gyfer hyn yw 2 Mehefin 2020. Bydd cymheiriaid arbenigol yn adolygu’r cais llawn, ac yna llunnir rhestr fer a chynhelir cyfweliadau gan banel amlddisgyblaethol o uwch benderfynwyr sydd â hanes blaenorol o wneud penderfyniadau ar draws meysydd a disgyblaethau.

Amserlen Gweithgarwch Rownd 5

Cam galw

Gweithgarwch

Dyddiad

Galw am ddatgan diddordeb

1 Hydref 2019

Gweithdy datganiadau o ddiddordeb

19 Tachwedd 2019

Cam datgan diddordeb

Gweithgarwch

Dyddiad

Ysgolion yn cyflwyno datganiadau o ddiddordeb i baneli coleg

06 Ionawr 2020

Paneli Datganiadau o Ddiddordeb Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol Colegau

wythnos sy’n dechrau 13 Ionawr 2020

Rhoi gwybod i ymgeiswyr am benderfyniadau datgan diddordeb

wythnos sy’n dechrau 27 Ionawr 2020

Cam gwneud cais llawn

Gweithgarwch

Dyddiad

Gweithdy gwneud cais llawn

16 Mawrth 2020

Cais llawn wedi’i gyflwyno i Banel y Brifysgol

14 Ebrill 2020

Y Brifysgol yn gwneud adolygiad llawn o’r ceisiadau

15-24 Ebrill 2020

Rhoi gwybod i ymgeiswyr am benderfyniad/adborth y cais llawn

wythnos yn dechrau 27 Ebrill 2020

Cyflwyno cais amlinellol i UKRI drwy Je-S

30 Ebrill 2020

Cyflwyno cais llawn i UKRI drwy Je-S

02 Mehefin 2020

Cysylltu

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â:

Tîm Datblygiad Ymchwil