Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaethau ar Ddechrau Gyrfa Ymddiriedolaeth Leverhulme

Rydym yn gwahodd ymchwilwyr i fynegi diddordeb mewn Cymrodoriaethau Cymrodoriaethau ar Ddechrau Gyrfa Ymddiriedolaeth Leverhulme gyda Phrifysgol Caerdydd fel sefydliad lletyol.

Mae’n rhaid bod gan ymgeiswyr ddoethuriaeth neu brofiad ymchwil cyfatebol cyn derbyn cymrodoriaeth. Dim ond ymgeiswyr nad ydynt wedi cael swydd amser llawn barhaol yn un o brifysgolion y DU neu sefydliad cyfatebol yn y DU fydd yn gymwys. Ewch i wefan Ymddiriedolaeth Leverhulme am ragor o fanylion a’r meini prawf i gyd.

Cyflwyno eich Datganiad o Ddiddordeb

Mae’r alwad am geisiadau 2020 bellach ar agor.

I fynegi diddordeb yn y cynllun hwn, anfonwch ebost at risresearchdevelopment@caerdydd.ac.uk gan roi’r manylion canlynol:

  • eich enw llawn
  • eich disgyblaeth a’r ysgol a fyddai yn eich derbyn

Byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad a’r ysgol arfaethedig a fyddai yn eich derbyn.

Fel ymgeisydd, rhaid i chi wneud yn siŵr bod yr ysgol a fyddai yn eich derbyn wedi trafod eich bwriad i wneud cais ymhell cyn cyflwyno eich cais. Argymhellir yn gryf eich bod yn mynegi eich diddordeb yn y cynllun hwn cyn gynted ag y bo modd er mwyn cydymffurfio â dyddiadau cau mewnol yr ysgolion. Mae’r rhain ddiwedd 2019 neu ddechrau Ionawr 2020 fel arfer.

Sylwer bod y Brifysgol yn gweithredu proses gadarn o brysbennu ac adolygiad gan gymheiriaid ar gyfer pob cais fel bod y rhai o’r safon uchaf yn cael eu cyflwyno i Ymddiriedolaeth Leverhulme.

Arian cyfatebol

Bydd yr holl geisiadau yn ddibynnol ar ymrwymiad yr ysgol a fyddai yn eich derbyn i ddarparu’r cyllid cyfatebol ar gyfer y cynllun.

Bydd Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol yn darparu’r cyllid cyfatebol ar gyfer y cymrodoriaethau, ond dim ond nifer cyfyngedig o ymgeiswyr sy’n gallu cyflwyno cais ym mhob ysgol. Rydym yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan ymgeiswyr eithriadol i’w hadolygu’n fewnol.

Bydd ysgolion Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd (BLS) a Choleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (PSE) yn ystyried y ceisiadau ar gyfer y cynllun ac yn trafod gydag ymgeiswyr unigol  Bydd cyllid cyfatebol ar gyfer ymgeiswyr BLS a PSE yn cael ei ddarparu gan yr Ysgol sy’n dymuno cefnogi ymgeisydd – penderfynir ar hyn fesul achos unigol.

Ymholiadau

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol cysylltwch â:

Leverhulme Trust Early Career fellowship

Leverhulme Trust general enquiries