Rydym yn trefnu ffeiriau gyrfaoedd drwy gydol y flwyddyn i'ch galluogi chi i gwrdd â'n myfyrwyr a graddedigion a siarad gyda nhw wyneb-yn-wyneb.

Ceir amrywiaeth o ddigwyddiadau pwnc a sectorau penodol i ffeiriau graddedig ar raddfa fawr sy'n denu miloedd o fyfyrwyr.

Rydym yn annog holl sefydliadau a fyddai'n dymuno mynychu un o'n ffeiriau i archebu lle mor gynnar â phosib rhag i chi gael eich siomi, gan fod y rhan fwyaf o'n digwyddiadau yn llenwi'n gyflym.

Nodwch, cais i fynychu'r digwyddiad yw'r ffurflen archebu ar-lein. Nid yw hwn yn gwarantu lle i chi.

Bydd y wybodaeth rydych yn rhoi yn ein ffurflen archebu yn cael ei gyhoeddi yn ein canllaw digwyddiad felly sicrhewch fod y wybodaeth yn gyfredol ac mor gywir â phosib.

Coronafeirws (COVID-19)

Er ein bod ar hyn o bryd yn derbyn archebion ar gyfer ein ffeiriau yn yr Hydref, rydym yn monitro sefyllfa COVID-19 yn ofalus ac, os cyfyd yr angen, rydym yn ystyried fformatau amgen i alluogi cyflogwyr i barhau i ryngweithio ac ymgysylltu â'n myfyrwyr. Byddwn yn cadw mewn cysylltiad ag unrhyw newidiadau i'n rhaglen.

Dydd Mawrth 6 Hydref 2020

11:00 - 15:00 

Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Yn cael ei gynnal yn Adeilad rhagorol Neuadd y Ddinas, yng nghanol Campws Cathays, dyma'r ffair fwyaf o'n ffeiriau gyrfaoedd un dydd. Mae'r ffair yn agored i pob myfyriwr a phob disgyblaeth gradd. Y ffair hon sy'n dechrau ein rhaglen o ddigwyddiadau Tymor yr Hydref.

Gyda 62 o arddangoswyr a nifer ohonynt yn ymddangos yn 100 uchaf The Times, a dros 2,000 o fyfyrwyr, dyma'n digwyddiad mwyaf a'r mwyaf poblogaidd yn ystod y flwyddyn.

Archebu'n agor nawr. Archebwch eich lle yn ffair Gyrfaoedd yr Hydref.

Dydd Llun 12 Hydref11:00-15:00
Dydd Mawrth 13 Hydref11:00-15:00
Dydd Mercher 14 Hydref11:00-14:00

Y Fforwm, Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd

Yn cael ei gynnal o fewn yr Adeilad Peirianneg yn FFORWM myfyriwr, mae Ffair STEM yr hydref yn boblogaidd iawn ac yn cael ei gynnal dros 3 diwrnod. Mae'r ffair yn targedu myfyrwyr gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Gyda 66 o arddangoswyr o amrywiaeth o ddiwydiannau gan gynnwys adeiladu, gweithgynhyrchu, TG, cyllid ac amddiffyn, mae'r digwyddiad yn denu dros 1,700 o fyfyrwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau gradd STEM.

Bydd archebu'n agor yng ngwanwyn 2020.

Dydd Mercher 21 Hydref 2020

11:00 - 15:00 

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Yn dilyn adborth gan gyflogwyr a myfyrwyr, rydym wedi ailfrandio ein ffair Busnes, Cyllid a Bancio eleni er mwyn croesawu’r llu o feysydd busnes eraill sy’n cynnig gyrfaoedd i fyfyrwyr. Mae’r digwyddiad hwn yn agored i’r holl recriwtwyr sy’n cynnig cyfleoedd ym meysydd busnes, bancio, ymgynghori, cyllid, yswiriant, buddsoddi, adnoddau dynol, logisteg, marchnata, manwerthu a chadwyni cyflenwi.

Bydd archebu'n agor yng ngwanwyn 2020.

Dydd Mawrth, 27 Hydref 2020

13:30 - 16:00 

Neuadd y ddinas, Caerdydd

Mae ein Ffair Gyrfaoedd y Gyfraith yn ddigwyddiad sefydlog a phoblogaidd sy'n cael ei gynnal yn Adeilad rhagorol Neuadd y Ddinas yn ystod tymor yr hydref. Mae nifer o'r cwmnïau cyfreithiol sy'n arddangos yn mynychu'n flynyddol ac mae lleoedd yn cael eu harchebu yn gynnar ymlaen llaw.

Bydd archebu'n agor nawr. Archebwch y le yn Ffair Gyrfaoedd y Gyfraith

Dydd Mercher, 4 Tachwedd 2020

11:00 - 15:00

Oriel VJ, Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd

Mae'r digwyddiad yn targedu myfywyr y gwyddorau ffisegol a bywyd ac yn cael ei gynnal yn y Prif Adeilad. Dyma un o'n digwyddiadau llai, sy'n rhoi cyfle i'n recriwtwyr i siarad gyda'n gwyddonwyr.

Gwnaeth 800 o fyfyrwyr fynychu'r digwyddiad yn 2017, ynghyd ag amrywiaeth o recriwtwyr yn edrych am fyfyrwyr gwyddorau'r ddaear, gwyddorau'r môr, cemeg, biocemeg, ffarmacoleg a bioleg.

Bydd archebu'n agor yng ngwanwyn 2020.

Dyddiad 2021 i'w gadarnhau.

Mae'r ffair hon yn cael ei chynnal yn Neuadd Fawr, Undeb y Myfyrwyr ac mae wedi tyfu'n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf. Bellach yn ei 10fed flwyddyn, mae'r ffair wedi'i thargedu at fyfyrwyr sy'n gobeithio ennill interniaeth, lleoliad profiad gwaith neu rôl gwirfoddoli. Mae'r ffair ar agor i holl ddisgyblaethau gradd. Mae amrywiaeth o sefydliadau yn mynychu'r ffair hon, o elusennau bychan a gwasanaethau gwirfoddoli i gorfforaethau rhyngwladol mawr.

Bydd archebu'n agor cyn bo hir.

Dyddiad 2021 i'w gadarnhau.

Mae TechŴyl wedi'i anelu ar holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd gyda diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y sector technoleg.

Yn dilyn adborth gan Ysgolion, cyflogwyr a graddedigion, mae'r digwyddiad cyflogadwyedd arloesol ac wedi'i deilwra newydd sbon yn cydnabod y galw a thwf y sector technoleg ddigidol yn y DU ac yn edrych i adeiladu ar lwyddiant ein Ffair Gyrfaoedd STEM sefydledig a llwyddiannus.

Bydd archebu'n agor cyn bo hir.

Mae Ffair Fawr y Graddedigion 2020 wedi’i chanslo. Mewn ymateb i gyhoeddiad diweddar y Llywodraeth, rydym yn symud o’r cyfnod cyfyngu i’r cyfnod oedi o ran Coronafeirws (COVID-19), ac wedi penderfynu canslo’r digwyddiad hwn. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra gallai hyn ei achosi, ond ein blaenoriaeth yw sicrhau diogelwch a lles y rheiny sy’n dod i’n digwyddiadau ynghyd â’n staff a’n myfyrwyr.

Bellach yn ei ail flwyddyn, mae Ffair Fawr y Graddedigion yn ddigwyddiad mae'n rhaid ei fynychu ar gyfer sefydliadau sydd wedi sefydlu rolau graddedigion, yn ogystal â cyfleoedd, interniaethau a lleoliadau lefel mynediad.

Bydd y ffair yn cael ei gynnal yn Neuadd Fawr, Undeb y Myfyrwyr, mae Ffair Fawr y Graddedigion wedi'i anelu at holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac mae'n ffordd wych i sefydliadau o bob sector a bob maint i arddangos eu cyfleoedd i raddedigion ar y campws i'n myfyrwyr sy'n gysylltiedig ac yn frwdfrydig. Nodwch, nid oes rhaid bod gennych gynllun recriwtio graddedigion sefydlog i fynychu'r digwyddiad, rydym yn cefnogi Busnesau Bach a Chanolig (BBaCH) a dechrau busnes yn ogystal â recriwtwyr graddedigion sefydlog.

Pecynnau ffair

Ar gyfer ffioedd a sut i archebu, gweler y wybodaeth ar bob ffair.

Arddangoswyr

Dewch i ymgysylltu â goreuon Caerdydd.

Cyfle gwych i:

Prif Arddangoswyr

Gwnewch yn siŵr fod eich sefydliad yn denu sylw.

Oherwydd y galw parhaol am nawdd yn ein ffeiriau, rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd ychwanegol i chi i hyrwyddo eich brand i'n myfyrwyr. Mae'r pecyn yn cynnwys:

Nodwch, nid yw'r pecyn ar gael ar gyfer pob ffair.

Nawdd

Cyhoeddusrwydd sylweddol i'ch sefydliad. Mae'r pecyn yn cynnwys:

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o'r ffeiriau, cysylltwch â'r Tîm Cysylltu â Chyflogwyr:

Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr