Ewch i’r prif gynnwys

Hysbysebu gyda ni

Mae gennym amrywiaeth o ffyrdd lle gallwch hysbysebu eich cyfleoedd graddedigion i’n myfyrwyr.

Nodwch, i hysbysebu swyddi gwag rhan amser neu achlysurol dylech gysylltu â’r Siop Swyddi, y Gwasanaeth Cyflogi Myfyrwyr. Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd sy’n berchen a rhedeg y gwasanaeth.

Hysbysfwrdd swyddi gwag

Mae ein hysbysfwrdd swyddi gwag yn cael ei ddefnyddio gan filoedd o gyflogwyr ac mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim. Mae’r bwrdd ar gael i bob myfyriwr a graddedigion diweddar. Hysbysebu eich swydd ar ein hysbysfwrdd swyddi gwag yw’r cam cyntaf i hyrwyddo eich cyfleoedd i’n myfyrwyr.

Boed yn swydd raddedig, interniaeth, lleoliad gwaith neu gyfle gwirfoddoli, mae’r hysbysfwrdd swyddi gwag yn lwyfan perffaith. Mae’r broses o ychwanegu eich swydd wag yn syml iawn ac mae ein tîm ar gael i’ch helpu os oes gennych unrhyw broblemau.

Nid ydym yn derbyn unrhyw hysbysebion swyddi ar gyfer interniaethau di-dâl (heblaw eu bod yn lleoliadau gwirfoddol ar gyfer elusennau neu fel rhan o gwrs gradd), cyfleoedd tramor a fydd yn arwain at gostau sylweddol, neu rolau gan asiantaethau recriwtio nad yw’n enwi’r cleient maen nhw’n recriwtio ar eu cyfer.

Nawdd

O ddigwyddiadau noddi, cyhoeddiadau neu hyd yn oed rhaglenni fel Gwobr Caerdydd, mae gennym amrywiaeth eang o gyfleoedd nawdd ar gael i’ch helpu chi i ehangu eich ymwybyddiaeth brand ar y campws.

Bydd nawdd yn eich galluogi i fanteisio ar gyfleoedd hysbysebu i’ch sefydliad nad ydynt ar gael i gyflogwyr eraill. Gallwn ni hefyd eich cefnogi chi i sicrhau eu bod mor effeithiol ag sy'n bosibl.

Rydym yn cynnig:

 • gwasanaeth cyflym ac effeithiol
 • cymorth a chyngor ar gyfer hysbysebu swyddi gwag
 • y cyfle i drafod y ffordd orau i ddefnyddio ein digwyddiadau a'n gwasanaethau i ddiwallu anghenion eich cleientiaid
 • cymorth i gadw lle i fynychu ein digwyddiadau gyrfaoedd a chyflogwyr
 • y cyfle i greu a gwella cysylltiadau gyda ni.

Rydym yn cymryd yn ganiataol:

 • bod unrhyw wybodaeth sy'n cael ei darparu am swyddi gwag/lleoliadau yn gywir
 • ein bod yn cael gwybod am unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau sy'n cael eu trefnu gan y Brifysgol ond nid yn uniongyrchol drwy Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd cyn gynted ag sy'n bosibl
 • eich bod yn rhoi gwybod i ni mewn da bryd am unrhyw newidiadau i archebion, gwybodaeth swyddi gwag neu unrhyw drefniadau eraill
 • eich bod yn ymrwymo i unrhyw archebion/trefniadau a gytunwyd gyda ni cyn gynted ag sy'n bosibl
 • eich bod yn cydymffurfio'n llawn ac yn ymrwymo i ddeddfwriaeth y DU sy'n berthnasol ar gyfer ymarferion recriwtio, yn cynnwys cyfleoedd cyfartal a chyfraith cyflogaeth
 • eich bod yn derbyn ein bod yn cadw'r hawl i ddewis a dethol ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros wybodaeth neu weithredoedd yr asiantaeth.

Cysylltwch â Tîm Ymgysylltu Cyflogwyr i gael rhagor o wybodaeth am ein hamrywiaeth o becynnau nawdd.

Nodwch, NID YDYM yn cynnig ebyst cyflogwyr sy'n targedu myfyrwyr yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni gyda manylion pellach ynghyd â unrhyw luniau neu destun hyrwyddo a byddwn yn ymdrechu i'ch ychwanegu at ein amserlen:

Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr