Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod Rhyngwladol Y Menywod 2023

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023, rhown ein sylw ar ymchwil gwerth cyhoeddus menywod sydd newydd ymuno ag Ysgol Busnes Caerdydd.

Mae eu gwaith yn gwneud cyfraniad sylweddol at lunio ein dealltwriaeth o fywydau gwaith, yr economi gylchol, adrodd cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, economeg gyhoeddus, ac ymddygiad defnyddwyr.

#CofleidioCyfiawnder

Meddai'r Athro Rachel Ashworth, Deon Ysgol Busnes Caerdydd: "Mae thema Diwrnod Rhyngwladol Menywod eleni – Cofleidio Cyfiawnder – yn ein hannog i ddychmygu byd cyfartal yn rhydd o ragfarn, stereoteipiau a gwahaniaethu; byd sy'n amrywiol, yn gyfiawn ac yn gynhwysol. Fodd bynnag, mae'r dadansoddiad pum-mlynedd a grynhowyd gan Chwarae Teg yn eu Hadroddiad Cyflwr Cenedl ddiweddaraf yn dangos i ni fod gennym ddigon o waith i'w wneud o hyd i gyflawni'r nodau hyn.

Er ein bod wedi gwneud cynnydd da, mae menywod yn parhau i ennill llai na dynion, yn llai tebygol o fod mewn gwaith, ac yn fwy tebygol o fod allan o'r farchnad lafur oherwydd cyfrifoldebau gofalu. Ac ar ôl ysgwyddo cyfrifoldebau gofalu sylweddol yn ystod y pandemig, mae menywod bellach ar ben craff yr argyfwng costau byw, yn enwedig menywod o leiafrifoedd ethnig, menywod anabl, a menywod ar incwm isel.

Mae staff a myfyrwyr yn Ysgol Busnes Caerdydd yn parhau i fod yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb fel rhan o'n diben Gwerth Cyhoeddus sy'n golygu gweithio'n fewnol ac yn allanol i ddatblygu economïau, cymdeithasau, a chymunedau sy'n gynhwysol, yn deg, ac yn gynaliadwy."

Cwrdd â'n hacademyddion

I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023, dewch i gwrdd â’n hacademyddion sydd a’u hymchwil gwerth cyhoeddus yn gwneud gwahaniaeth i'r byd o'u cwmpas:

Dr Toma Pustelnikovaite

Mae ymchwil Toma yn canolbwyntio ar waith a chyflogaeth ac mae ei phrif ddiddordeb ymchwil ar weithwyr mudol a'u profiadau a'u cynhwysiant yn y gwaith.

Dr Nadine Leder

Prif ddiddordeb ymchwil Nadine yw cynaliadwyedd a'r economi gylchol.

Dr Hui Situ

Prif ddiddordeb ymchwil Hui yw cyfrannu at wella tryloywder adroddiadau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR).

Dr Luisanna Onnis

Mae diddordebau ymchwil Luisanna yn cynnwys economeg gyhoeddus, mudo, a pholisi cyllidol empirig.

Dr Saloomeh Tabari

Mae diddordebau ymchwil Saloomeh yn cynnwys ymchwil defnyddwyr, cyfathrebu rhyngddiwylliannol, deallusrwydd diwylliannol, a marchnata trwy ddulliau ansoddol.