Ewch i’r prif gynnwys

Blog

Mae blog ein Hysgol yn rhywle lle gallwn rannu’r straeon y tu ôl i’r newyddion a’r holl weithgareddau eraill sy’n digwydd yn ein Hysgol.

Mae'n lle i chi ac i ni. Lle i ymgysylltu, rhoi sylwadau, egluro, cysylltu a rhannu, ac i ddatblygu cymuned ddigidol.

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu gan Holly Barnes

10 Awst 2022

Yn ddiweddar cwblhaodd Holly Barnes (BA 1998), sy’n Rheolwr Gweithrediadau yn ITSUS Consulting, y rhaglen Cymorth i Dyfu: Rheolaeth, sef rhaglen datblygu busnes yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae Holly yn sôn wrthym am ei phrofiad ar y rhaglen, a’r newidiadau y mae hi wedi’u gwneud yn ei gwaith ers hynny. Doeddwn i ddim wir yn

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu gan Sarah Breese

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu gan Sarah Breese

29 Gorffennaf 2022

Yn ddiweddar, cwblhaodd Sarah Breese (BSc 2009), Cyfarwyddwr Gweithrediadau, TPT Consultancy and Training Ltd, y rhaglen datblygu busnes Helpu i Dyfu: Rheoli yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae Sarah yn dweud wrthym am ei phrofiad ar y rhaglen, a’r newidiadau y mae hi wedi’u gwneud yn ei gwaith ers hynny. Ar ôl graddio gyda BSc Rheoli

Uwchgyfeirio ac Ymyrraeth

Uwchgyfeirio ac Ymyrraeth

27 Ebrill 2022

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn bod angen adolygu’r fframwaith presennol ar gyfer nodi a datrys problemau mawr gwasanaethau GIG Cymru. Yn y darn hwn, mae Tracey Rosell yn ystyried problemau sydd wedi’u cydnabod. Mae’r darn yn ei gyfanrwydd ar wefan Ymchwil y Senedd. Mae Trefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd GIG Cymru ar y cyd (y Trefniadau)

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022

8 Mawrth 2022

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022, rydym yn dathlu’r cyfraniad sylweddol y mae menywod yn Ysgol Busnes Caerdydd wedi’i wneud, ac yn parhau i’w wneud, i fywydau menywod ledled y byd. #BreakTheBias Mae’r Athro Rachel Ashworth, Deon Ysgol Busnes Caerdydd yn ysgrifennu: “Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn rhoi cyfle i bob un ohonom fyfyrio

Effaith y pandemig ar amseroedd talu cyflenwyr

Effaith y pandemig ar amseroedd talu cyflenwyr

2 Mawrth 2022

Gyda busnesau’n wynebu heriau a risgiau newydd, a yw’r pandemig wedi cael effaith ar amseroedd talu cyflenwyr? Yn ein postiad diweddaraf, mae Anthony Flynn yn archwilio’r effaith y mae’r pandemig wedi’i chael ar daliadau anfonebau. Rhwng cyfnodau clo, prinder cynnyrch ac absenoldeb staff, achosodd pandemig COVID-19 aflonyddu mawr ar weithgarwch busnes. Ym maes y gadwyn

Y tu ôl i’r drysau yna, mae’n fyd gwahanol

Y tu ôl i’r drysau yna, mae’n fyd gwahanol

2 Chwefror 2022

Gall unigedd ffisegol cogyddion sy’n gweithio mewn ceginau â sêr Michelin arwain at gamymddwyn treisgar a chod moesol gwahanol. Yn ein post diweddaraf, mae Robin Burrow, Rebecca Scott a David Courpasson yn trafod sut mae hyn yn digwydd. Cyhoeddwyd ein herthygl yn y Journal of Management Studies yma, ac mae’n ymwneud â’r cysylltiad rhwng lleoedd

Mae’r duedd negyddol mewn newyddion ynglŷn â sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio yn effeithio ar ein parodrwydd i dalu trethi

Mae’r duedd negyddol mewn newyddion ynglŷn â sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio yn effeithio ar ein parodrwydd i dalu trethi

3 Rhagfyr 2021

I ateb y galw ymhlith y cyhoedd am gynnwys negyddol, mae’r cyfryngau’n dueddol o roi gormod o sylw i newyddion negyddol. Mae Miloš Fišar, Tommaso Reggiani, Fabio Sabatini, a Jiří Špalek yn ysgrifennu bod y duedd negyddol wrth roi sylw i faterion polisi economaidd yn lleihau cydymffurfiaeth o ran trethi. Ar y llaw arall, pan fydd

Cynilo Rhagofalus rhwng Cenedlaethau yn Ewrop

Cynilo Rhagofalus rhwng Cenedlaethau yn Ewrop

18 Hydref 2021

Gall y teulu estynedig eich gofalu rhag digwyddiadau anffafriol. Yn ein herthygl ddiweddaraf, mae Francesco Scervini a Serena Trucchi yn dogfennu sianel cynilo newydd, sef effaith ansicrwydd incwm y plentyn ar gynilion y rhieni, ac yn dangos ei rôl yn fframwaith pandemig COVID-19. Yn ystod pandemig COVID-19, gwnaeth cyfraddau cynilo gynyddu mewn llawer o fannau

Ymateb Buddsoddwyr i Seiber-ymosodiadau

Ymateb Buddsoddwyr i Seiber-ymosodiadau

21 Medi 2021

Yn ein blog diweddaraf, mae Dr. Onur Kemal Tosun, Athro Cynorthwyol Cyllid, yn rhoi mewnwelediad ar effaith toriadau diogelwch data ar enw da cwmni. Mae toriadau diogelwch bob amser wedi bod yn broblem sylfaenol i gwmnïau arbennig o fawr. Mae pandemig Covid-19 newydd gyflymu hynny. Mae Astudiaeth 2020 ar Gostau blynyddol Toriadau Diogelwch Data, a

O Aseiniad i Benodiad

O Aseiniad i Benodiad

8 Medi 2021

Yn ein post diweddaraf, yr ymgeisydd PhD Julie Sharmin Akter sy’n rhannu hac gyrfa a allai ei gwneud yn haws cael swydd ar ôl gadael y brifysgol.