Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym ni’n darparu amgylchedd ymchwil o safon fyd-eang sy’n hwyluso ymchwil arloesol gyda manteision i’r gymdeithas a’r economi.

Blaenoriaethau ymchwil

Mae ein canolfan mewn sefyllfa unigryw i dargedu cyfleoedd newydd sy’n dod i’r amlwg ar y croestoriad rhwng deallusrwydd artiffisial (AI), roboteg a systemau peiriant-dynol. Ein huchelgais yw datblygu gwybodaeth sylfaenol a chymhwysol ac i hyfforddi arbenigwyr y dyfodol mewn meysydd amlddisgyblaethol heriol fel cyfrifiadura seiliedig ar bobl, roboteg seiliedig ar bobl, deallusrwydd artiffisial tebyg i bobl, deallusrwydd artiffisial esboniadwy, cyfrifiadura affeithiol ac ymreolaeth y gellir ymddiried ynddo.

Mae ein diddordeb yn canolbwyntio ar archwilio problemau ymchwil anodd ar y croestoriad rhwng ymddygiad dynol a thechnoleg fel rhyngweithio greddfol, dryswch, chwilfrydedd, dychymyg a chreadigrwydd. Rydym ni’n canolbwyntio ar ddatblygu dulliau newydd ar gyfer astudio rhyngweithio peiriant-dynol, canfyddiad amser real cywir, lleoleiddio pobl a gwrthrychau lluosog a phrosesu a rheoli amlsynhwyraidd.

Themâu ymchwil

Rydym ni wedi sefydlu pedair thema ymchwil sy'n cwmpasu sbectrwm eang o flaenoriaethau. Mae pob thema ymchwil yn cynnwys tîm rhyngddisgyblaethol o academyddion gydag arbenigedd yn y meysydd hyn, sy'n ffurfio gweithgorau i ymdrin yn gydweithredol â heriau o bwysigrwydd strategol:

Deallusrwydd artiffisial tebyg i berson

 • Cyfrifiadura affeithiol: astudio a datblygu cyfrifiadura sy'n fwriadol yn ymgorffori emosiwn dynol.
 • Gwybyddiaeth estynedig: math o ryngweithio dynol-system sy'n cysylltu'r defnyddiwr a'r cyfrifiadur drwy synhwyro cyflwr meddyliol y defnyddiwr yn ffisiolegol a niwroffisiolegol.
 • Semanteg gyfrifiadurol: astudio sut i echdynnu, cynrychioli a rhesymu'n ystyrlon.
 • Rhesymu Cyd-destunol: rhesymu gyda chyd-destun dynol ac amdano (e.e. amgylchedd, ymddygiad dynol, bwriadau dynol).

Deallusrwydd artiffisial moesegol ac esboniadwy

 • Deallusrwydd artiffisial moesegol: datblygu systemau deallus sy'n llywio ymddygiad moesegol y dechnoleg deallusrwydd artiffisial ar sail gwerthoedd, egwyddorion a thechnegau.
 • Deallusrwydd artiffisial esboniadwy: datblygu technegau a fframweithiau a ddefnyddir wrth gymhwyso technoleg deallusrwydd artiffisial i wneud y canlyniadau'n ddealladwy i bobl.
 • Roboteg Esboniadol: astudio’r gallu i egluro yng nghyd-destun rhyngweithio rhwng pobl a robotiaid
 • Ymreolaeth gydag ymddiriedaeth: deall a chynllunio'r man rhyngweithio rhwng pobl a thechnoleg a reolir gan gyfrifiadur sy'n arddangos ymreolaeth.

Technolegau a chymdeithas yn seiliedig ar bobl

 • Cyfrifiadura'n seiliedig ar bobl: cynllunio, datblygu a gwerthuso systemau dynol-cyfrifiadurol.
 • Seiber ddiogelwch yn seiliedig ar bobl: datblygu a chyflwyno systemau seiber ddiogelwch sy'n ystyried heriau'r elfen ddynol wrth sicrhau gwybodaeth.
 • Technoleg a chymdeithas sy'n dod i'r amlwg: astudio'r berthynas gyd-ddibynnol rhwng technoleg a chymdeithas, a'r effaith a'r dylanwad sydd gan y naill ar ddatblygiad y llall.

Pobl a robotiaid

 • Roboteg yn seiliedig ar bobl: datblygu robotiaid sy'n deall, rhagweld ac ymateb i ymddygiadau dynol.
 • Roboteg gymdeithasol: robotiaid sydd wedi'u cynllunio i ryngweithio gyda phobl a robotiaid eraill mewn amgylcheddau dynol.
 • Canfyddiad/dysgu robot: systemau sy'n rhoi'r gallu i robotiaid ganfod, deall a dysgu sgiliau newydd neu addasu i'w hamgylchedd drwy algorithmau dysgu.