Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Haf

Bydd Ysgol Haf 2024 ar Ymchwil ym maes Iechyd Meddwl Ieuenctid yn cael ei chynnal rhwng 15 a 17 Gorffennaf a bydd modd gwneud cais o 4 Mawrth.

Mae’r cwrs tri diwrnod hwn, a gynhelir ar-lein, yng ngofal tîm rhyngddisgyblaethol arbenigol Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Prifysgol Caerdydd.

Nod y rhaglen yw rhoi sylfaen i ddarpar ymchwilwyr o gefndiroedd clinigol ac anghlinigol mewn ymchwil ym maes iechyd meddwl ieuenctid, gan ganolbwyntio'n bennaf ar y gwaith eang a wnawn yng Nghanolfan Wolfson.

Mae'r ysgol haf yn cael ei chyflwyno gan ymchwilwyr o'r radd flaenaf o’r ganolfan uchel ei pharch hon. Byddant yn arwain cyflwyniadau a sesiynau grŵp bach yn eu meysydd arbenigedd, gyda ffocws ar ddeall achosion problemau iechyd meddwl pobl ifanc, er mwyn gosod sail i ffyrdd newydd effeithiol o gynnig cymorth ymarferol.

Yn yr ysgol haf, bydd cyflwyniadau ar amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud â dulliau a chanfyddiadau ym maes ymchwil iechyd meddwl ieuenctid, gan ddefnyddio disgyblaethau epidemioleg, geneteg, niwrowyddoniaeth a datblygu ymyriadau, gan gynnwys y canlynol:

 • Heriau sydd ynghlwm ag iechyd meddwl ieuenctid a'r sefyllfa bresennol
 • Safbwyntiau byd-eang ar raglenni a pholisïau iechyd meddwl
 • Atal iselder ymhlith pobl ifanc
 • Iechyd meddwl mewn ysgolion a gwerthuso ymyriadau cymhleth
 • Ymchwil ar eneteg seiciatrig ym maes iechyd meddwl ieuenctid
 • Hunanladdiad a hunan-niweidio ymhlith pobl ifanc

Mae'r ysgol haf hefyd yn cynnwys sesiynau grwp bach ar bynciau sy’n cynnwys cyngor ar yrfa ymchwil, pwysigrwydd cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil, a sut gall ymchwilwyr helpu i sicrhau bod canfyddiadau'n cael eu trosi'n bolisi i'r llywodraeth.

Rhaglen

Dyma raglen Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2024:

AmserGweithgaredd
10:00am          Croeso a chyflwyniad
Yr Athro Frances Rice a'r Athro Stephan Collishaw
10:20amTueddiadau o ran iechyd meddwl pobl ifanc dros gyfnodau hir
Yr Athro Stephan Collishaw
11:20amEgwyl
11:30amAtal iselder
Yr Athro Frances Rice
12:30pmCinio 
1:15pmPwysigrwydd niwrowyddoniaeth ym maes seiciatreg, a chymhwyso hyn
Yr Athro Jeremy Hall
2:15pmEgwyl
2:25pm

Sesiynau grwpiau bach cyfochrog
Dylai'r sawl sydd eisiau dod nodi’r gweithdy yr hoffent fod yn rhan ohono yn eu cais.

 • Iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal
  Dr Rebecca Anthony
 • Gyrfaoedd yn y maes ymchwil ar gyfer darpar fyfyrwyr
  Dr Will Davies
 • Gyrfaoedd yn y maes ymchwil ar gyfer clinigwyr
  Dr Rhys Bevan Jones a Dr Olakunle Oginni
3:10pmDiwedd y diwrnod cyntaf
AmserGweithgaredd
10:00amCroeso a throsolwg
Tîm yr Ysgol Haf
10:10amHeriau sydd ynghlwm ag iechyd meddwl ieuenctid a'r sefyllfa bresennol
Yr Athro Anita Thapar
11:10amEgwyl
11:20amIechyd meddwl mewn ysgolion a gwerthuso ymyriadau cymhleth
Yr Athro Graham Moore
12:20pmCinio
1:05pm Dull datblygiadol a dadansoddiad hydredol
Dr Lucy Riglin
2:05pmEgwyl
2:15pm

Sesiynau grwpiau bach cyfochrog
Dylai'r sawl sydd eisiau dod nodi’r gweithdy yr hoffent fod yn rhan ohono yn eu cais.

 • Defnyddio data arferol ym maes ymchwil iechyd meddwl
  Dr Foteini Tseliou
 • Cyflwyniad i adnoddau ac ymyriadau iechyd meddwl ar-lein i bobl ifanc
  Dr Rhys Bevan-Jones a Dr Olga Eyre
 • Cyflwyniad i Grŵp Cynghori Ieuenctid Canolfan Wolfson: Blaenoriaethau ar gyfer ymchwil ym maes iechyd meddwl ieuenctid
  Emma Meilak
3:00pmDiwedd yr ail ddiwrnod
AmserGweithgaredd
9:30am      Coffi rhithwir gyda chyflwynwyr ysgolion haf
10:00amCroeso a throsolwg
Tîm yr Ysgol Haf
10:10amHunanladdiad a hunan-niweidio
Yr Athro Ann John
11:10amEgwyl
11:20amSafbwyntiau byd-eang ar raglenni a pholisïau iechyd meddwl
Dr Yulia Shenderovich a Dr Rabeea’h Aslam
12:20pmCinio
1:05pmGeneteg
Dr Joanna Martin
2:05pmEgwyl
2:15pm

Sesiynau grwpiau bach cyfochrog
Dylai'r sawl sydd eisiau dod nodi’r gweithdy yr hoffent fod yn rhan ohono yn eu cais.

 • Cyflwyniad i dreialon clinigol sydd â ffocws ar yr astudiaeth Sgiliau er Lles Pobl Ifanc (SWELL)
  Dr Vicky Powell & Kim Munnery o'r Ganolfan Treialon Ymchwil (CTR)
 • Trosi canfyddiadau ymchwil yn bolisïau
  Dr Chris Eaton
 • Arferion gwyddoniaeth agored
  Dr Amy Shakeshaft
3:00pmSesiwn Adolygu ac Adborth
3:15 pmGorffen

Sylwch y bydd pob cyflwyniad a gweithdy yn digwydd drwy gyfrwng y Saesneg.

Siaradwyr

Cyflwynir y rhaglen gan arbenigwyr yn eu priod feysydd.

  • Yr Athro Stephan Collishaw
  • Yr Athro Jeremy Hall
  • Yr Athro Ann John
  • Yr Athro Graham Moore
  • Yr Athro Frances Rice
  • Yr Athro Anita Thapar
  • Dr Rhys Bevan Jones
  • Dr Chris Eaton
  • Dr Olga Eyre
  • Dr Will Davies
  • Dr Joanna Martin
  • Dr Victoria Powell
  • Dr Yulia Shenderovich
  • Dr Foteini Tseliou
  • Dr Amy Shakeshaft
  • Dr Rebecca Anthony
  • Emma Meilak

Pwy all wneud cais?

Mae Ysgol Haf Wolfson ar gyfer darpar ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn symud ymlaen i faes ymchwil iechyd meddwl ieuenctid neu i ddysgu rhagor yn ei gylch. Os oes gennych chi radd israddedig (neu ar fin graddio), â diddordeb mewn gweithio ym maes ymchwil iechyd meddwl pobl ifanc, neu eisiau  cyflwyniad i'r maes hwn, byddwn yn croesawu eich cais.

Mae’r ysgol haf yn rhad ac am ddim.

Gwneud cais

I wneud cais am yr ysgol haf, llenwch y ffurflen hon, lle rydym yn gofyn rhywfaint o wybodaeth i chi am bwy ydych chi, a pham yr hoffech chi fod yn bresennol. Bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi ar ôl gadael i chi wybod canlyniad eich cais.

Bydd ceisiadau yn cau ar 14 Mehefin.

Apply now

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

 • wolfsoncentresummerschool@caerdydd.ac.uk