Ewch i’r prif gynnwys

Cyfiawnder

Yn ogystal â threfn gyfansoddiadol Cymru, mae’n cyhoeddiadau am gyfiawnder yn trafod awdurdodaeth gyfreithiol, cyfiawnder a charcharu.

Prison, Probation and Sentencing in Wales: 2019 Factfile

Ffeil ffeithiau ar brawf, dedfrydu a charcharu yng Nghymru, sydd yn cynnwys data ar gyfer 2019.

Covid-19 and Imprisonment in Wales

Wrth i bandemig Covid-19 ddadwreiddio arferion confensiynol ymhob agwedd a maes o fywyd, mae hefyd yn cyflwyno her ar raddfa a chymhlethdod digynsail i staff carchardai a swyddogion iechyd yng Nghymru. Yn yr adroddiad byr hwn, cyflwynir y data diweddaraf ynglŷn â phoblogaeth carchardai Cymru. Ei nod yw cynnig eglurder ynglŷn â chyflwr presennol ystâd carchardai Cymru, ac yng ngwyneb y data yma, yr heriau tebygol a gaiff eu hwynebu gan y sawl sydd yn gweithio i’r sector hwn, yn ystod y cyfnod argyfyngus yma.

International Evidence on Driving Down Imprisonment Rates

Dadansoddodd ymchwilwyr gyfraddau carcharu ac ymagweddau at bolisi cosbi yng Nghaliffornia, Efrog Newydd, Texas, y Ffindir, Portiwgal a'r Iseldiroedd. Roedd pump o'r chwe system a astudiwyd wedi llwyddo i ostwng eu cyfraddau carcharu.

Sentencing and Imprisonment in Wales: 2018 Factfile

Ffeil feithiau ar ddedfrydu a charcharu yng Nghymru, sy'n cynnwys data ar gyfer 2018.

Gwariant cyhoeddus ar y system gyfiawnder i Gymru

Fel rhan o broject Canolfan Llywodraethiant Cymru ar Gyfiawnder ac Awdurdodaeth yng Nghymru, mae’r adroddiad yn edrych ar raddfa a chyfansoddiad gwariant cyhoeddus ar y system gyfiawnder i Gymru ar hyn o bryd. Mae’r adroddiad hefyd yn adolygu tueddiadau diweddar ers dechrau’r mesurau llymder, yn ogystal â rhoi cymariaethau gyda gwariant yng ngwledydd eraill y DG.

Fiscal implications of devolving justice

Mae'r adroddiad hwn yn asesu goblygiadau cyllidol a chyllidebol posibl datganoli cyfrifoldeb am gyfiawnder i Lywodraeth Cymru.

The Legal Economy in Wales

Mae'r adroddiad hwn yn manylu ar y data sydd ar gael ar y sector cyfreithiol yng Nghymru, i ddadansoddi ei faint, ei strwythur a'i ryngweithio â gweddill economi Cymru. Asesir cryfder economi gyfreithiol Cymru hefyd o'i chymharu â gwledydd a rhanbarthau eraill y DG.

Deprivation and Imprisonment: Supplementary Evidence

Cyflwynodd Dr Greg Davies a Dr Robert Jones dystiolaeth atodol ar amddifadedd a charchariad i ymchwiliad gan y Cynulliad Cenedlaethol am hawliau pleidleisio i garcharorion.

The Provision of Health and Social Care in the Adult Prison Estate: Written Evidence

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd wedi cyflwyno'r data diweddaraf ar gyllid gofal iechyd, marwolaethau yn y carchar, digwyddiadau hunan-niwed a chamddefnyddio sylweddau i ymchwiliad yn y Cynulliad Cenedlaethol..

Justice at the Jagged Edge in Wales.pdf

Mae'r adroddiad hwn yn cynrychioli'r ymgais systematig gyntaf gan academyddion i archwilio gweithrediad y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru ar ôl datganoli. Mae'r adroddiad yn egluro sefyllfa benodol yng Nghymru sy'n gweld cyfrifoldebau Llywodraeth y DG a Chymru yn gorgyffwrdd o fewn yr un gofod polisi.

Sentencing and Immediate Custody in Wales: A Factfile

Mae'r adroddiad yn amlinellu cymhariaeth ystadegol fanwl o ffigyrau ynghylch dedfrydu a charcharu yng Nghymru a Lloegr. Mae gan Gymru ganran uwch o’i phoblogaeth gyffredinol yn y carchar na Lloegr bob blwyddyn ers 2013, pan ddaeth y data ar gael.

Voting Rights for Prisoners: Written Evidence

Cyflwynodd Dr Greg Davies a Dr Robert Jones dystiolaeth ysgrifenedig i ymchwiliad Cynulliad Cenedlaethol am hawliau pleidleisio i garcharorion.

House of Commons Welsh Affairs Committee: Supplementary Evidence

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cyflwyno cyfres newydd o ganfyddiadau ar gyffuriau, alcohol a digartrefedd gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig yn Nhŷ’r Cyffredin.

Imprisonment in Wales: A Breakdown by Local Authority

This report, which reveals the most detailed picture yet of the prison population in Wales, includes two previously unseen data sets.

Imprisonment in Wales: A Factfile

For the first time, this report gathers a range of data to reveal the performance of prisons in Wales, the status of all prisoners from Wales and where they are being held.

Justice in Wales: Principles, Progress and Next Steps

This report is the first output from a new line of research by the Wales Governance Centre on justice in Wales.

Justice for Wales

This is a publication by the Justice for Wales group, a gathering of lawyers who have come together in a non-partisan campaign to call for the re-establishment of a Welsh jurisdiction.