Ewch i’r prif gynnwys

Cyllid

Mae’n cyhoeddiadau’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ariannol megis trethi, economeg, cytundebau ariannu ac arian gwladol.

Covid-19 a'r economi Cymreig: gweithio o gartref

Covid-19 a'r economi Cymreig: gweithio o gartref

5 Awst 2020

Mae'r ddogfen friffio hon yn dadansoddi data Arolwg o'r Llafurlu a data 'Understanding Society' i nodi cyfran y gweithwyr sy'n gallu gweithio gartref yng Nghymru, a chyflog cyfartalog y gweithwyr hynny yn ôl diwydiant a galwedigaeth.

DownloadPDF

Covid-19 a'r economi Cymru: sectorau cau a gweithwyr allweddol

Covid-19 a'r economi Cymru: sectorau cau a gweithwyr allweddol

25 Mehefin 2020

Gan ddefnyddio data Arolwg o'r Llafurlu, mae'r adroddiad hwn yn ymchwilio i'r grwpiau a'r sectorau economaidd yng Nghymru yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig, yn seiliedig ar nodweddion economaidd a demograffig, megis oedran, rhyw, ethnigrwydd a lefelau incwm.

DownloadPDF

Covid-19 a Chyllideb Llywodraeth Cymru: Diweddariad Rhif 2

Covid-19 a Chyllideb Llywodraeth Cymru: Diweddariad Rhif 2

2 Mehefin 2020

Mae’r ddogfen friffio hon yn dadansoddi’r cyllid ychwanegol yng nghyllideb atodol Mai 2020 Llywodraeth Cymru, yn ogystal â’r dyraniadau ychwanegol i ymateb i COVID-19.

DownloadPDF

Covid-19 a'r Sector Addysg Uwch yng Nghymru

Covid-19 a'r Sector Addysg Uwch yng Nghymru

15 Mai 2020

Mewn adroddiad hwn, mae tîm DCC yn edrych ar sut fydd y sector addysg uwch yn cael effeithio gan Covid-19. Roedd prifysgolion Cymru eisoes mewn sefyllfa ariannol fregus cyn y pandemig, ac mae hyn yn codi cwestiynau am eu gallu i ymateb yn effeithiol.

DownloadPDF

Covid-19 a Chyllideb Llywodraeth Cymru: Diweddariad Rhif 1

Covid-19 a Chyllideb Llywodraeth Cymru: Diweddariad Rhif 1

9 Ebrill 2020

Ceir diweddariad yn y ddogfen briffio hon ynglŷn ag ymateb cyllidol Llywodraeth Cymru hyd yn hyn a sut gaiff y mesurau a phecynnau pellach eu hariannu. Yn yr adran olaf, ceir dadansoddiad o sut mae’r argyfwng wedi amlygu cryfderau a gwendidau fframwaith cyllidol Cymru ac mae’n awgrymu diwygiadau brys posib y gellid eu gwneud a allai helpu cynnig ymateb cyllidol effeithiol i’r argyfwng.

DownloadPDF

Cyllideb Cymru: goblygiadau o Gyllideb 2020 y DG a'r ymateb cyllidol i COVID-19

Cyllideb Cymru: goblygiadau o Gyllideb 2020 y DG a'r ymateb cyllidol i COVID-19

20 Mawrth 2020

Mae'r papur briffio hwn yn dadansoddi goblygiadau Cyllideb 2020 y DG a chyhoeddiadau dilynol ar gyllideb Llywodraeth Cymru. Dyma'r cyntaf mewn cyfres a fydd yn edrych ar effaith cyllidol COVID-19.

DownloadPDF

Dyfodol Cyllidol Cymru: Llwybr i gynaliadwyedd?

Dyfodol Cyllidol Cymru: Llwybr i gynaliadwyedd?

5 Mawrth 2020

Mae’r adroddiad hwn yn ddarparu asesiad sobr o sefyllfa ariannol presennol Cymru fel rhan o’r DG, yn ystyried beth sydd angen ei newid er mwyn lleihau y bwlch cyllidol, ac hefyd yn archwilio rhai o oblygiadau cyllidol ac economaidd annibyniaeth i Gymru. Er nad yw'n asesiad cynhwysfawr, y gobaith yw y bydd yr adroddiad hwn yn ysgogi dadl wybodus ac eang.

DownloadPDF

Cyllideb Cymru 2020

Cyllideb Cymru 2020

15 Ionawr 2020

Rhoddwyd y cyflwyniad Dadansoddi Cyllid Cymru hwn i gynulleidfaoedd yng Nghaerdydd a Bangor, gan ddadansoddi cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21.

DownloadPDF

Modelu ymatebion i newidiadau yng Nghyfraddau Treth Incwm Cymru: Tystiolaeth Ysgrifenedig

Modelu ymatebion i newidiadau yng Nghyfraddau Treth Incwm Cymru: Tystiolaeth Ysgrifenedig

5 Ionawr 2020

Cyflwynwyd y Dystiolaeth Ysgrifenedig hon i ymchwiliad Pwyllgor Cyllid Senedd Cymru i effaith amrywiadau mewn treth incwm cenedlaethol ac is-genedlaethol.

DownloadPDF

Austerity is over - for now

Austerity is over - for now

17 Rhagfyr 2019

Mae'r papur briffio Dadansoddiad Cyllid Cymru hwn yn dadansoddi Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21.

DownloadPDF

Hey Big Spender?

Hey Big Spender?

9 Rhagfyr 2019

Mae'r papur briffio hwn yn asesu goblygiadau cyllidol i Gymru o faniffestos ar gyfer Etholiadau Cyffredinol y DG 2019.

DownloadPDF

Tueddiadau mewn cyllid llywodraeth leol: Hydref 2019

Tueddiadau mewn cyllid llywodraeth leol: Hydref 2019

24 Hydref 2019

Mae’r ddogfen briffio hon yn crynhoi y tueddiadau diweddar mewn gwariant a refeniw llywodraeth leol gan ddefnyddio data alldro ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19 a chynnig rhagolwg ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

DownloadPDF

Briff Adolygiad Gwariant, Medi 2019

Briff Adolygiad Gwariant, Medi 2019

5 Medi 2019

Mae'r brîff hwn gan y tîm Dadansoddi Cyllid Cymru yn amlinellu'r goblygiadau Adolygiad Gwariant 2019 Llywodraeth y DG i Gymru.

DownloadPDF

Gwariant cyhoeddus ar y system gyfiawnder i Gymru

Gwariant cyhoeddus ar y system gyfiawnder i Gymru

5 Awst 2019

Fel rhan o broject Canolfan Llywodraethiant Cymru ar Gyfiawnder ac Awdurdodaeth yng Nghymru, mae’r adroddiad yn edrych ar raddfa a chyfansoddiad gwariant cyhoeddus ar y system gyfiawnder i Gymru ar hyn o bryd. Mae’r adroddiad hefyd yn adolygu tueddiadau diweddar ers dechrau’r mesurau llymder, yn ogystal â rhoi cymariaethau gyda gwariant yng ngwledydd eraill y DG.

DownloadPDF

Gwariant a Refeniw Llywodraethol Cymru 2019

Gwariant a Refeniw Llywodraethol Cymru 2019

29 Gorffennaf 2019

Dadansoddiad o wariant cyhoeddus Cymru, refeniw sector cyhoeddus a balans ariannol cyffredinol y genedl a gyhoeddwyd gan Dadansoddi Cyllid Cymru.

DownloadPDF

The Public Sector in Wales

The Public Sector in Wales

19 Mehefin 2019

Yn eu hadroddiad diweddaraf gan Dadansoddi Cyllid Cymru, mae Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn datgelu bod 20% o gyflogeion yng Nghymru, yn 2018, yn gweithio yn y sector cyhoeddus, sydd wedi gostwng o ffigur uchaf o 27.4% yn 2009.

DownloadPDF

Datganoli Lles: A fyddai'n llesol i Gymru?

Datganoli Lles: A fyddai'n llesol i Gymru?

11 Ebrill 2019

Mae’r adroddiad yma, a gyflwynwyd fel tystiolaeth i ymchwiliad pwyllgor Cynulliad, yn edrych ar oblygiadau ariannol datganoli budd-daliadau lles i Gymru, fel yn yr Alban.

DownloadPDF

Tueddiadau yn y sylfaen Treth Incwm Cymru: diweddariad

Tueddiadau yn y sylfaen Treth Incwm Cymru: diweddariad

8 Ebrill 2019

Ar Ebrill 6ed, dechreuodd trethdalwyr incwm Cymru dalu Cyfraddau Treth Incwm Cymru. Mae'r adroddiad hwn yn dadansoddi beth mae'r tueddiadau diweddaraf yn ei olygu i sylfaen treth incwm Cymru, a chyllidebau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol.

DownloadPDF

Dogfen Briffio Datganiad y Gwanwyn, Mawrth 2019

Dogfen Briffio Datganiad y Gwanwyn, Mawrth 2019

15 Mawrth 2019

Mae’r ddogfen briffio yma yn dadansoddi Datganiad y Gwanwyn a rhagolygon y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, a’r goblygiadau i gyllidebau Llywodraeth Cymru'r dyfodol a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

DownloadPDF

Cut to the Bone? Dadansoddiad cyllid Llywodraeth Leol yng Nghymru, 2009-10 i 2017-18, a’r rhagolygon i 2023-24

Cut to the Bone? Dadansoddiad cyllid Llywodraeth Leol yng Nghymru, 2009-10 i 2017-18, a’r rhagolygon i 2023-24

7 Chwefror 2019

Mae’r adroddiad gan ein prosiect ‘Dadansoddi Cyllid Cymru’ yn dangos bod awdurdodau lleol Cymru wedi derbyn gwerth £918.5m yn llai mewn grantiau gan Lywodraeth Cymru yn 2017-18, o’i gymharu â 2009-10.

DownloadPDF

“Counting Consequentials”: Dadansoddiad Cyllid Terfynol 2019-20 Llywodraeth Cymru a setliad Llywodraeth Leol

“Counting Consequentials”: Dadansoddiad Cyllid Terfynol 2019-20 Llywodraeth Cymru a setliad Llywodraeth Leol

7 Chwefror 2019

Mae’r ddogfen briffio hon gan dîm Dadansoddi Cyllid Cymru yn edrych ar y newidiadau o’r Gyllideb Ddrafft ym mis Hydref, y goblygiadau i wariant adrannol Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, ac yn asesu’r rhagolygon ar gyfer cyllidebau Cymru yn y dyfodol.

DownloadPDF

The Welsh Tax Base: Risks and Opportunities after Fiscal Devolution

The Welsh Tax Base: Risks and Opportunities after Fiscal Devolution

1 Gorffennaf 2018

Written by our researchers for the Wales Centre for Public Policy, this report highlights that the performance of the Welsh economy will directly impact potential future tax receipts.

DownloadPDF

Welsh Government Budgetary Trade-offs: Looking Forward to 2021-22

Welsh Government Budgetary Trade-offs: Looking Forward to 2021-22

1 Medi 2017

Public services in Wales could be facing another four years of cuts according to this report, jointly published by two think tanks based at the University.

DownloadPDF

Fair Funding for Taxing Times? Assessing the Fiscal Framework Agreement

Fair Funding for Taxing Times? Assessing the Fiscal Framework Agreement

1 Chwefror 2017

Published by our researchers and the Institute for Fiscal Studies, this report assesses the new funding agreement between HM Treasury and the Welsh Government.

DownloadPDF

Barnett Squeezed? Options for a Funding Floor after Tax Devolution

Barnett Squeezed? Options for a Funding Floor after Tax Devolution

1 Rhagfyr 2016

This report assesses three options for the floor, and considers how such a floor might interact with the Welsh block grant after taxes are devolved to Wales from April 2018.

DownloadPDF

For Wales Don’t (Always) See Scotland: Adjusting the Welsh Block Grant after Tax Devolution

For Wales Don’t (Always) See Scotland: Adjusting the Welsh Block Grant after Tax Devolution

1 Hydref 2016

In this paper, we analyse the different methods of adjusting the Welsh Block and how these could affect the Welsh Government’s budget and budgetary risks after tax devolution.

DownloadPDF

Devolving Stamp Duty and Landfill Tax to Wales

Devolving Stamp Duty and Landfill Tax to Wales

1 Gorffennaf 2016

The report proposes a decoupling of the London and South East England property market from the calculation of Wales’ eventual budget settlement to mitigate the more extreme budget consequences of devolving Stamp Duty to Wales.

DownloadPDF

Estimating Wales’ Net Contribution to the European Union

Estimating Wales’ Net Contribution to the European Union

1 Ebrill 2016

The report is a part of our ongoing research projects in public finance and the impact of the European referendum in Wales.

DownloadPDF

Government Expenditure and Revenue Wales 2016

Government Expenditure and Revenue Wales 2016

1 Ebrill 2016

A comprehensive multi-year analysis of Wales’ public spending, public sector revenues and the nation’s overall fiscal balance published by the Wales Governance Centre.

DownloadPDF

Income Tax and Wales: The Risks and Rewards of New Model Devolution

Income Tax and Wales: The Risks and Rewards of New Model Devolution

1 Chwefror 2016

This report demonstrates that the method chosen to reduce the Welsh block grant to account for the additional income tax revenues has the potential to cause losses of hundreds of millions of pounds each year to the Welsh budget.

DownloadPDF