Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae’r Ysgol wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a dathlu amrywiaeth.

Rydym yn cyflawni hyn drwy feithrin amgylchedd cynhwysol a chefnogol ar gyfer myfyrwyr a staff beth bynnag yw eu rhyw, anabledd, tarddiad ethnig, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, oedran, neu genedligrwydd, a thrwy hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl arferion a gweithgareddau.

Rydym yn gymuned fywiog ac amrywiol, gyda myfyrwyr a staff o nifer o wledydd a chefndiroedd ethnig. Mae arweinyddiaeth yr ysgol yn adlewyrchu’r amrywiaeth hwn. Mae hil, crefydd, anabledd, rhyw a rhywioldeb oll yn elfennau craidd o’r hyn a addysgwn ac yn feysydd ymchwil gweithredol ar gyfer sawl aelod o’n staff.

Athena SWAN

Mae'r Ysgol wedi bod yn gweithio gydag Athena SWAN ers peilot ar gyfer pynciau gwyddorau cymdeithasol yn 2012.

The School has been working with Athena SWAN since an initial pilot for social science subjects in 2012. Enillom wobr efydd yn 2014 ac unwaith eto yn 2017. Yn ystod y cyfnod yma rydym wedi:

  • casglu a monitro data recriwtio yn ôl rhywedd
  • sicrhau ei fod yn ofynnol i aelod o staff benywaidd fod ar bob panel dethol a chyfweld
  • rhoi'r dewis i aelodau benywaidd o'r staff gael arfarnwr sy'n fenyw
  • sicrhau bod adolygiadau perfformiad blynyddol yn rhagweithiol o ran trafod dyrchafiad a chynnydd gyrfa gyda staff benywaidd.

Rydym hefyd yn sicrhau bod cyfarfodydd Ysgol yn cael eu cynnal o fewn yr oriau craidd, ac wedi sefydlu cwrs hyfforddi newydd ar gyfer mentoriaid, ynghyd â phroses paru mentoriaid a mentoreion.

Y Siarter

Cafodd Siarter Athena SWAN ei sefydlu yn 2005 er mwyn mynd i'r afael ag anghydraddoldeb rhywedd - yn bennaf, tangynrychiolaeth menywod yn y gwyddorau. Ers hynny, mae'r siarter wedi ehangu i gynnwys y celfyddydau, dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol yn ogystal. Mae gan Prifysgol Caerdydd wobr Efydd sefydliadol ers 2009.

Cysylltu

Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yr Ysgol sy'n gyfrifol am weithredu'r strategaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Yr Athro Alyson Rees

Yr Athro Alyson Rees

First and Second Year Tutor on Diploma and MA in Social work

Email
reesa1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0) 29 2087 5261