Ewch i’r prif gynnwys

Canolfannau a grwpiau

Tra bod gan y Brifysgol i gyd agwedd arloesol, bydd sawl canolfan ymchwil wedi’u hadeiladu ym Mharc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae’r ymchwilwyr hyn yn gweithio tuag at greu byd gwell a mwy diogel i ni gyd.

CASCADE

CASCADE: Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant

Nod CASCADE yw gwella lles a diogelwch ein plant a’u teuluoedd. Mae’n ymwneud â phob agwedd o anghenion cymdeithasol plant a theuluoedd.

Child learning to ride a bike with her parents

CAST: Centre for Climate Change and Social Transformations

Y Lab yw'r Labordy Arloesedd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru, sy'n bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Nesta.

Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch

Rydym ni’n cynnal ymchwil sy’n cynhyrchu tystiolaeth a dealltwriaeth newydd i helpu i leihau troseddu a chynyddu diogelwch.

Decipher

DECIPHer: Canolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd

Canolfan ryngwladol ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol a iechyd y cyhoedd yw DECIPHer.

Postgraduates

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC

Cardiff University is the lead partner in the Economic and Social Research (ESRC) Wales Doctoral Training Centre, which awards a number of research studentships to support doctoral research and training.

Sustainable Place Research Institute

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Man cyfarfod newydd ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwyedd o'r radd flaenaf yn y byd. Rydym yn canolbwyntio ar archwilio atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Senedd

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Ein nod yw gwella polisïau drwy eu llunio ar sail tystiolaeth, yn enwedig yng Nghymru.

City Region landcape

Uned Ymchwil Economi Cymru

Nod Uned Ymchwil Economi Cymru yw ennill ei phlwyf fel y brif ffynhonnell ar gyfer ymchwil academaidd o safon uchel am economi Cymru ar gyfer y sector preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector.

Pedestrians

WISERD: Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru

Mae WISERD yn dod ag ymchwilwyr y gwyddorau cymdeithas o nifer o ddisgyblaethau ynghyd gan gynnwys o feysydd cymdeithaseg, economeg, daearyddiaeth a gwyddoniaeth gwleidyddol.

innovation campus

Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Rydym yn ganolfan ymchwil ryngddisgyblaethol benodedig sy’n canolbwyntio ar leihau gorbryder ac iselder ymysg pobl ifanc.

Y_Lab_CU

Y Lab

Y Lab yw labordy arloesi gwasanaethau cyhoeddus Cymru, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd.

Associate Centres

RemakerSpace Centre

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Image of lab

Mae'r RemakerSpace yn cefnogi ac yn hyrwyddo ail-weithgynhyrchu, gan helpu Cymru i bontio i economi gylchol

Datblygwyd y ganolfan RemakerSpace ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd a DSV, drwy'r sefydliad PARC, ac roedd yn bosibl diolch i'r dyraniad "grant economi gylchol" gwerth £500 mil gan Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2020. Dechreuwyd y ganolfan i gefnogi a hyrwyddo ail-weithgynhyrchu ac atgyweirio, gan helpu Cymru i fod ar flaen y gad wrth bontio i economi gylchol.

Bydd y ganolfan RemakerSpace yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r materion isod i lywio newidiadau sylfaenol o ran agwedd i'r ffordd rydym yn dylunio, defnyddio ac yn cael gwared ar gynhyrchion

  1. Cynyddu ymwybyddiaeth defnyddwyr o fanteision ailddefnyddio, atgyweirio ac ail-weithgynhyrchu er mwyn helpu i greu byd mwy cynaliadwy.
  2. Rhoi'r sgiliau a'r cyfarpar i fusnesau sydd eu hangen arnynt i ddatblygu cyfleoedd masnachol newydd yn seiliedig ar wasanaethau ail-weithgynhyrchu ac atgyweirio.
  3. Ailfeddwl dyluniad cynhyrchion gan ganolbwyntio ar eu hatgyweirio ac ystyried beth i'w wneud â nhw ar ôl iddynt dorri. Bydd y ganolfan yn galluogi sefydliadau i fanteisio'n llawn ar dechnolegau megis Gweithgynhyrchu Ychwanegol (Argraffu 3D) a datrysiadau arloesol ar gyfer atgyweirio, ail-weithgynhyrchu ac ailddefnyddio cynhyrchion.

Canolfan ddielw yw’r RemakerSpace a fydd yn ymsefydlu yng Nghanolfan SPARK Prifysgol Caerdydd, a disgwylir iddi agor yn 2021.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut gall RemakerSpace helpu eich busnes i roi economi gylchol ar waith drwy gydol eich cadwyn gyflenwi, cysylltwch â ni.

3DP facility

RemakerSpace yn agor yn gynnar i helpu i ymateb i COVID19

Yn dilyn y Pandemig cyfredol COVID19, mae tîm PARC, Prifysgol Caerdydd a DSV wedi ymuno â'u hymdrechion i helpu Cymru i wynebu'r feirws (dolen i'r datganiad i'r wasg).

Ar ôl cael y rhan fwyaf o'r cyfarpar argraffu 3D ar gyfer y ganolfan RemakerSpace cyn i’r feirws ddatblygu, penderfynodd Sefydliad PARC gyda chytundeb Llywodraeth Cymru, i ddefnyddio galluoedd RemakerSpace i argraffu 3D i greu cyfarpar diogelu personol (PPE) angenrheidiol ar gyfer gweithwyr y rheng flaen.

Mae ein cynhyrchion yn cynnwys misyrnau wyneb llawn a handlenni i agor drysau heb eu cyffwrdd. Yn ysbryd y ganolfan RemakerSpace, cynhyrchir popeth nid-er-elw, gan dalu costau yn unig. Ar hyn o bryd lleolir ein gweithrediadau argraffu 3D yng nghyfleuster ISO9001 DSV yn Milton Keynes, y DU, ac mae gweithredwyr a hyfforddwyd yn eu cynnal.

Mae croeso i chi gysylltu â ni trwy ebost os oes gennych gwestiynau neu angen rhagor o wybodaeth am ein galluoedd argraffu neu geisiadau penodol.

Cysylltu

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut gall RemakerSpace helpu eich busnes i roi economi gylchol ar waith drwy gydol eich cadwyn gyflenwi, cysylltwch â ni.