Ewch i’r prif gynnwys

Hanes PARC

Ers ei sefydlu, mae nifer o sefydliadau wedi cyfrannu cyfoeth o syniadau, gwybodaeth a chyllid, gan wneud PARC yn brif bartneriaeth prifysgolion a diwydiant ar gyfer ymchwil i weithgynhyrchu cynaliadwy, logisteg ac optimeiddio rhestrau eiddo.

Yn 2013, cyd-sefydlodd yr Athro Aris Syntetos o Ysgol Busnes Caerdydd a’r Athro Mike Wilson o Panalpina Ganolfan Ymchwil Panalpina (PARC) ar ôl sylweddoli, er gwaethaf newidiadau mawr mewn cadwyni cyflenwi byd-eang, nad oedd y mwyafrif o sefydliadau yn barod a’u bod yn brin o offer i reoli’r newid hwn.

Gwyliwch fideo Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) PARC a DSV Panalpina.

Nod PARC oedd dod â diwydiant a'r byd academaidd ynghyd i ymchwilio i faterion presennol ym maes rheoli'r gadwyn gyflenwi, datblygu gwybodaeth a chreu atebion diriaethol i fusnesau.

Gwobr PARC

Ar ddechrau 2013, lansiodd Panalpina a Phrifysgol Caerdydd Wobr Panalpina (ailenwyd yn Wobr PARC yn 2019). Bob blwyddyn, mae myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd yn gweithio ar brosiectau a ysbrydolwyd gan ddiwydiant, gyda'r prosiect gorau yn cael Gwobr PARC am feddwl yn Strategol ac yn Arloesol.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)

Ym mis Tachwedd 2013, lansiodd Panalpina a Phrifysgol Caerdydd eu Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth cyntaf, sef prosiect i ymchwilio i ffyrdd newydd o ragweld gofynion rhestr eiddo. Enillodd y prosiect wobr Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd 2016 ar gyfer Busnes ac roedd ar restr fer y gwobrau Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth cenedlaethol.

Gwyliwch fideo'r Gwobrau Effaith.

Yn 2015, lansiodd Panalpina a Phrifysgol Caerdydd eu hail Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth. Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth dwbl oedd hwn, gan ddod â'r Ysgol Busnes â'r Ysgol Peirianneg ynghyd i ddatblygu dull newydd o gyflwyno 3DP i gadwyni cyflenwi byd-eang. Cwblhawyd y prosiect yn llwyddiannus yn 2017 gan argraffu astudiaeth achos 'oriawr 3DP' a gyflwynwyd yng nghynhadledd G7 yng Nghanada, gan ddatblygu dull newydd sy'n ystyried ystyriaethau'r gadwyn gyflenwi a pheirianneg, a chyhoeddi erthygl yn y Journal of Operations Management. Mae sefydliad PARC wedi ennill profiad mewn nifer o Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, sydd i'w gweld ar ein tudalen ymchwil o dan prosiectau.

Cyllid Panalpina

Yn 2016, derbyniodd PARC arian uniongyrchol gan Panalpina, a symudodd y ganolfan yn swyddogol i Adeilad Aberconway yn Ysgol Busnes Prifysgol Caerdydd. Dechreuodd gweithwyr o Panalpina weithio'n uniongyrchol gyda'r ganolfan, a leolir yn barhaol yng Nghaerdydd.

Rôl anrhydeddus

Yn 2018, derbyniodd Mike Wilson y teitl rôl Athro Gwadd Anrhydeddus yn Ysgol Busnes Caerdydd. Wrth ddyfarnu'r teitl, amlygodd yr Ysgol Busnes gyfraniad Mike i Sefydliad PARC, Ysgol Busnes Caerdydd a'r brifysgol gyfan.

DSV

Yn 2019, prynwyd Panalpina gan DSV. DSV penderfynodd y cwmni gynnal a datblygu'r ganolfan ymhellach i helpu i ddatblygu eu hymchwil mewn datrysiadau i gadwyn gyflenwi cynaliadwy. Er nad yw'r acronym (PARC) bellach yn cyfateb i'r partner diwydiannol, fe'i cynhaliwyd fel enw sefydledig, cydnabyddedig y gellir ymddiried ynddo.

Partneriaeth strategol

Yn 2023, llofnododd Prifysgol Caerdydd bartneriaeth strategol gyda DSV - cwmni trafnidiaeth a logisteg Denmarc. Mae'r bartneriaeth strategol hon yn adeiladu ar y berthynas sefydledig a ffurfiwyd gan Ysgol Busnes Caerdydd ac mae'n gam arall ar y daith y mae'r ddau sefydliad wedi'i mwynhau gyda'i gilydd dros y deng mlynedd diwethaf. Bydd yn caniatáu canolbwyntio ar bedwar maes allweddol: Cadwyni Cyflenwi Byd-eang y Dyfodol; Cynaliadwyedd, Economi Gylchol a Gwyrdd; Data ac AI, a Logisteg Gweithgynhyrchu ac Ail-weithgynhyrchu Uwch, gan atgyfnerthu ein hymrwymiad i helpu'r diwydiant i drosglwyddo i arferion gwyrddach, mwy ecogyfeillgar.

I'r dyfodol

Mae sefydliad PARC yn parhau i dyfu, a dros y tair blynedd diwethaf, mae wedi ehangu ei rwydwaith o bartneriaid wrth ddarparu ymchwil sylfaenol ac atebion cymhwysol i broblemau'r byd go iawn yn y sector gweithgynhyrchu a chadwyni cyflenwi.