Ewch i’r prif gynnwys

Datganoli’n ‘gam angenrheidiol’ tuag at system cyfiawnder troseddol well yng Nghymru, yn ôl academyddion

19 Hydref 2022

Senedd building

Mae academyddion o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd wedi dod i’r casgliad mai dim ond drwy ddatganoli pwerau i Gymru y gellir mynd i’r afael â phatholegau system cyfiawnder troseddol Cymru.

Mae Dr Robert Jones a’r Athro Richard Wyn Jones, yn eu llyfr newydd o’r enw ‘The Welsh Criminal Justice System’, yn defnyddio tystiolaeth o gyfweliadau, gwaith academaidd presennol a data swyddogol i roi’r esboniad academaidd cyntaf o system cyfiawnder troseddol Cymru.

Yn ôl nhw, mae’r canlyniadau yn dangos bod y system yn perfformio’n wael iawn, sy’n golygu ei bod hi'n anodd llunio polisïau mewn ffordd effeithiol.

Dywedodd Dr Jones: “Ar lawer o fesurau allweddol, fe welwn fod y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru’n perfformio hyd yn oed yn waeth na’r un yn Lloegr, sy’n haeddu cael ei hadnabod ymhlith y systemau sy’n perfformio waethaf yng ngorllewin Ewrop. Mae nifer fwy o droseddau treisgar yn cael eu cyflawni, ac mae’r data ar hiliaeth yn peri pryder drwyddi draw. Mae mwy o bobl yn cael eu carcharu yma nag yn Lloegr, ac mae cyfran uwch o’r boblogaeth yn cael ei goruchwylio i ryw raddau yn ystod cyfnod prawf.

“Ar y cyfan, ni allwn osgoi dod i’r casgliad bod y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru’n ddiffygiol, o ran strwythur ac ar lefel endemig.”

Mae'r llyfr yn trin a thrafod y "set hynod digynsail o drefniadau cyfansoddiadol" sy’n sail i system cyfiawnder troseddol Cymru.

Eglurodd yr Athro Wyn Jones: “Mae system cyfiawnder troseddol Cymru’n dal i fod mewn sefyllfa cyfansoddiadol cymhleth, lle nad yw’n sicr a yw’n hollol berthyn i San Steffan neu Fae Caerdydd. O ganlyniad, dyma faes polisi lle nad yw’r problemau sydd ynghlwm wrth y system cyfiawnder troseddol yn unig yn cyfyngu ar y ddwy lywodraeth, ond hefyd set unigryw a gor-gymhleth o drefniadau cyfansoddiadol.

“Nid yw datganoli’r system gyfiawnder troseddol yng Nghymru ynddo’i hun yn gwarantu y bydd y system yn well, ond mae’r system bresennol yn methu’r wlad, ei phobl a’i chymunedau mewn ffordd wael iawn, ac nid oes unrhyw obaith o fynd i’r afael â’r methiannau hynny mewn unrhyw ffordd systematig a difrifol nes bod y system wedi’i datganoli.”

Rhannu’r stori hon

We undertake innovative research into all aspects of the law, politics, government and political economy of Wales, as well the wider UK and European contexts of territorial governance.