Ewch i’r prif gynnwys

Mae gwrando ar blant a phobl ifanc yn allweddol i addysg cydberthynas a rhywioldeb, meddai'r arbenigwr

24 Mehefin 2021

Bydd athrawon ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig yn ymuno ag academyddion a sefydliadau’r trydydd sector ar-lein yng nghynhadledd ddysgu broffesiynol gyntaf Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (RSE) Cymru heddiw.

Daw'r digwyddiad, a drefnir gan yr Athro EJ Renold, a'i gynnal ym Mhrifysgol Caerdydd ar Ddiwrnod RSE, wrth i Lywodraeth Cymru geisio ymgynghoriad cyhoeddus ar ddrafftiau o'i chanllawiau RSE newydd.

O fis Medi 2022, bydd hawliau, tegwch, cynhwysiant a grymuso yn dod yn ganolog i ddylunio a darpariaeth cwricwlwm RSE statudol yng Nghymru, ar sail ymchwil ac adnodd AGENDA yr Athro Renold, a gafodd Fedal Hugh Owen 2021 o Gymdeithas Ddysgedig Cymru yn ddiweddar.

Bydd y digwyddiad heddiw yn helpu ymarferwyr i ddysgu mwy am y newidiadau trwy gyfres o drafodaethau gyda Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, yr Athro EJ Renold a Dr Ester McGeeney a Dr Leanne Coll, ymchwilwyr sydd â phrofiad helaeth mewn hyfforddi athrawon i ddatblygu a darparu RSE.

Dywedodd yr Athro Renold, sy'n arbenigo mewn astudiaethau plentyndod ac sydd wedi'i leoli yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd: Mae un o rolau pwysicaf RSE o answadd uchel yn yr ysgol yn ymwneud â chreu amgylchedd diogel a grymusol i drafod ac ymateb i'r hyn y mae plant eisoes yn ei ddysgu, ei feddwl, ei holi a'i deimlo.

“Mae ein cynhadledd heddiw yn casglu at ei gilydd ac yn rhannu’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu fel ymchwilwyr ac fel hyfforddwyr ac addysgwyr am yr hyn sy’n gweithio o ran dylunio a darparu RSE o ansawdd uchel. Byddwn yn tynnu ar yr adnodd dysgu proffesiynol CRUSH trwy gydol y digwyddiad i rannu sut olwg sydd ar ddysgu proffesiynol pan gafodd ei ddylunio'n benodol i alinio â'r cwricwlwm newydd sy'n canolbwyntio ar ddysgwyr yng Nghymru. "

Ychwanegodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Rwy’n falch iawn o fod yn brif siaradwr yn y gynhadledd hon, sy’n gyfle pwysig i ysbrydoli gweithwyr proffesiynol a rhannu arferion RSE sy’n dod i’r amlwg o bob rhan o Gymru.

“Mae gwrando ar bobl ifanc a’u galluogi i gymryd rhan mewn cynllunio RSE yn hanfodol - mae fy Mhanel Cynghori ifanc wedi rhannu eu barn a’u profiadau am RSE gyda mi ac yn ymuno â mi i rannu’r rhain yn y gynhadledd.

“Mae RSE o ansawdd uchel yn seiliedig ar hawliau a chydraddoldeb. Yn sail iddo mae galluogi hawliau dynol plant, ac mae cydraddoldeb a pheidio â gwahaniaethu yn ganolog iddo. Gyda chanllawiau statudol Llywodraeth Cymru ar RSE yn destun ymgynghoriad ar hyn o bryd, mae hon yn drafodaeth broffesiynol y mae mawr ei hangen am bwrpas RSE, pam ei bod yn bwysig, a sut y gallwn ni yng Nghymru sicrhau bod ein dulliau yn diwallu anghenion a blaenoriaethau plant a phobl ifanc, ac wedi eu seilio ar eu hawliau dynol. ”

Bydd gweithdai dan arweiniad athrawon hefyd yn esbonio sut i ddechrau a rhannu enghreifftiau o arfer gorau o waith sydd eisoes ar y gweill i feithrin cwricwlwm RSE trwy wrando ar yr hyn sy'n bwysig i blant a phobl ifanc.

[Ymgorffori ffilm Making Space]

Gan adlewyrchu ar ei phrofiadau, dywedodd Alex Milton, arweinydd yr RSE ac Iechyd a Lles o Ysgol Gyfun Pencoed: “I mi, mae'n ymwneud â'r hyn sydd ei angen ar y disgyblion o'r cwricwlwm. Os na fyddwn yn caniatáu iddynt lunio'r cwricwlwm yna ni fyddant yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog ac ni fyddant yn ddinasyddion moesegol a gwybodus. Dyma beth mae dull sy'n canolbwyntio ar y dysgwr yn caniatáu i chi ei wneud ”

“Mae'n ymwneud â chreu pethau newydd a ffyrdd newydd o gofnodi syniadau a barn disgyblion.”

Bydd y rhai sydd yno hefyd yn mwynhau rhaglen ryngweithiol o weithgareddau gan gynnwys perfformiadau dan arweiniad ieuenctid, ffilmiau, adnoddau RSE dwyieithog a chyfleoedd rhwydweithio i gwrdd ag ystod ehangach o ddarparwyr RSE allanol.

Mae Diwrnod RSE yn cael ei gynnal ddydd Iau 24 Mehefin 2021 ac yn dathlu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb gwych mewn ysgolion a lleoliadau eraill. Eleni y thema yw 'wynebau'.

Dilynwch ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfryngau cymdeithasol gyda #RSEDay #transformingRSE