Ewch i’r prif gynnwys

Tri entrepreneur preswyl newydd

5 Mawrth 2021

Collage of three women
Ch-Dd: Aimee Bateman, Helen Taylor ac Esther-Hope Gibbs.

Bydd y fenyw y tu ôl i ‘Netflix ar gyfer datblygu gyrfa’, cyn Brif Swyddog Gweithredol 'y tîm pêl droed gwyrddaf yn y byd' a hyfforddwr ac ymgynghorydd coffi yn rhannu cipolwg ar brofiadau entrepreneuraidd gyda staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn dilyn ehangu'r cynllun Entrepreneuriaid Preswyl Gwerth Cyhoeddus (PVEiR).

Ymunodd Aimee Bateman, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Careercake.com, Helen Taylor, Cyfarwyddwr Sefydlu One Blue Marble, ac Esther Hope-Gibbs, Hyfforddwr ac Ymgynghorydd Annibynnol gyda Hope Espresso, â'r grŵp cyntaf o chwe entrepreneur mewn digwyddiad croesawu rhithwir ddydd Mawrth 8 Rhagfyr 2020.

Ers cyflwyno'r cynllun yn 2017, mae wedi helpu i feithrin syniadau busnes addawol newydd drwy fentora myfyrwyr, gosod a goruchwylio prosiectau busnes byw a chyd-greu cyfleoedd ymchwil ac ymgysylltu gyda staff academaidd ac ôl-raddedigion yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Gall entrepreneuriaeth ddod o unrhyw le

Enwebwyd Aimee Bateman gan Dr Sue Bartlett, a daw â chyfoeth o brofiad mewn recriwtio corfforaethol i'r rôl.

Yn 2010, a hithau'n teimlo wedi'i dadrithio, dechreuodd greu fideos gyda chynghorion gyrfa ar YouTube gyda chamera ail law a brynodd ar eBay.

Ers hynny, mae ei fideos wedi eu gwylio dros 12 miliwn o weithiau, ac mae wedi ennill gwobrau'r Sefydliad Cyfarwyddwyr a'r Sefydliad Siartredig Marchnata yn ogystal â derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Woman delivering lecture
Yn 2015 cyflwynodd Aimee sgwrs uchel iawn ei chlod i'r gymuned Tedx o'r enw: Judgment. Don't let it frighten you.

Dywedodd Aimee: “Rwyf i wrth fy modd yn ymuno â Chynllun Entrepreneuriaid Preswyl Ysgol Busnes Caerdydd.

“Yn Careercake rydyn ni'n gwneud llawer o waith gyda myfyrwyr a graddedigion yn barod. Yn aml maen nhw rhwng 20 a 30 oed, ac mewn cyfnod yn eu bywyd lle mae llawer o benderfyniadau i'w gwneud. Maen nhw'n darganfod pwy ydyn nhw a beth maen nhw'n dymuno bod a gwneud. Felly mae hwn yn rhywle lle gallaf i gyfrannu, gobeithio...”

“I fi, mae'n golygu cynnig cyfle i bobl o bob cefndir deimlo eu bod yn cael eu gweld, eu clywed a'u gwerthfawrogi oherwydd gall entrepreneuriaeth ddod o unrhyw le. Y cyfan sydd ei angen yw hunan-gred a'r cyfleoedd iawn.”

Aimee Bateman Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Careercake.com

Busnes gyda phwrpas yn ei arwain

Enwebwyd Helen Taylor gan Dr Anthony Samuel, a daw â phrofiad 30 mlynedd o yrfa'n helpu busnesau ac elusennau i ddatblygu eu cenhadaeth amgylcheddol, cynaladwyedd a chynhwysiant gyda hi i'r rôl.

Cyn sefydlu ei chwmni ei hun yn 2018, yr hyn oedd yn diffinio gyrfa eang Helen oedd ei hawydd i wneud gwahaniaeth. Dechreuodd Helen ym maes rheoli ansawdd cyn symud i’r Gymdeithas Pridd ar anterth sector organig y DU.

Ddegawd yn ddiweddarach ymunodd ei thîm gyda Dale Vince yn Ecotricity, rôl a arweiniodd yn y pen draw at ddod yn Brif Swyddog Gweithredol Forest Green Rovers, tîm pêl-droed mwyaf gwyrdd y byd.

Helen Taylor CEO

Meddai Helen: “Rwy'n llawn cyffro cael bod yn rhan o'r grŵp hwn o entrepreneuriaid. Er nad wyf i erioed wedi meddwl amdanaf fy hun fel entrepreneur, rwyf i wedi gweithio gyda llawer iawn ohonyn nhw yn ystod fy ngyrfa!”

“Ac yn 2018, sefydlais fy musnes fy hun sy'n gadael i fi barhau â'r gwaith rwy'n angerddol drosto gyda sefydliadau anhygoel sydd â chenadaethau amgylcheddol a chynaladwyedd...”

“Mae fy ngyrfa wedi datblygu gyda chymorth y bobl rwyf i wedi gweithio gyda nhw. Pobl sydd wir wedi fy meithrin. Felly, rwy’n gweld fy rôl yn y tîm hwn fel cyfle i roi rhywbeth yn ôl drwy gefnogi pobl ifanc a rhannu fy ngwybodaeth am fusnes sydd â phwrpas yn ei arwain.”

Helen Taylor Cyfarwyddwr Sefydlu One Blue Marble

Urddas a gobaith

Enwebwyd Esther Hope-Gibbs gan Dr Carolyn Strong. Mae ganddi dros 10 mlynedd o brofiad fel gweithiwr coffi proffesiynol ac mae'n eiriolwr dros ddioddefwyr caethwasiaeth fodern.

Mae hi wedi gweithio'n llawn amser mewn swyddi gwasanaeth a rheoli mewn siopau coffi a hefyd fel cyfarwyddwr a phennaeth coffi yn Manumit Coffee Roastery.

Yn y rôl ddiweddaraf hon, datblygodd Esther berthynas ag Ysgol Busnes Caerdydd sy'n cefnogi model busnes cymdeithasol Manumit sy'n cynnig urddas a gobaith i oroeswyr caethwasiaeth fodern drwy hyfforddiant a chyflogaeth.

Woman making a coffee
© Sorbus Minima

Ers hynny, mae Esther wedi sefydlu ei busnes ei hun - Hope Espresso - sy'n cynnig ymgynghoriaeth, hyfforddiant a sgiliau i baristas a gweithwyr coffi proffesiynol ledled y DU.

Dywedodd Esther: “Allaf i ddim aros i barhau i weithio gydag Ysgol Busnes Caerdydd fel entrepreneur preswyl.

“Yn 25 oed, allwn i ond breuddwydio y byddwn i'n helpu i agor mannau rhostio coffi mewn carchardai, gweithio gyda goroeswyr y fasnach mewn pobl a gwella cadwyni cyflenwi. Ond drwy fanteisio ar bob cyfle a dysgu sut i ddatrys problemau, a herio'r ffordd y caiff pethau eu gwneud fel arfer, gwthiais fy hun y tu hwnt i'r hyn y gallwn ei ddychmygu...”

“Felly rwy'n gobeithio ysbrydoli ac ennyn diddordeb myfyrwyr gyda fy stori bersonol o entrepreneuriaeth. Rwyf am ddangos iddyn nhw nad oes rhaid aros 10 mlynedd i gael effaith ar gymdeithas trwy fusnes. Gall ddigwydd yn syth ar ôl y brifysgol neu hyd yn oed tra eu bod nhw'n dal i astudio!”

Esther-Hope Gibbs Hyfforddwr ac Ymgynghorydd Annibynnol gyda Hope Espresso

Mae ychwanegu tri entrepreneur newydd i'r cynllun yn rhan o ymrwymiad parhaus yr Ysgol i'w myfyrwyr a'r gymuned busnesau bach, rhywbeth a gydnabuwyd gan y Siarter Busnesau Bach yn 2017.

“Mae delwedd ystrydebol o entrepreneur ond, oherwydd ein strategaeth gwerth cyhoeddus, roeddem am chwalu hynny i’n myfyrwyr trwy roi cipolwg dilys iddynt gan bobl ysbrydoledig sy’n gwneud gwahaniaeth o fewn yr economi ac o fewn cymdeithas.”

Yr Athro Rachel Ashworth Deon Ysgol Busnes Caerdydd

“Ac, rhaid i mi ddweud, mae’r profiadau rydyn ni a’n myfyrwyr wedi’u cael wedi rhagori ar ein disgwyliadau.

“Felly, yn ogystal â chroesawu Esther, Aimee a Helen, ar ran pawb yn yr Ysgol dwi am ddweud diolch yn fawr i’r chwech cyntaf. Edrychwn ymlaen yn fawr at weld beth sydd nesaf!”

Rhagor o wybodaeth am ein Entrepreneuriaid Gwerth Preswyl.

Rhannu’r stori hon

Ni yw'r Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf yn y byd. Rydym yn poeni am fwy na llwyddiant economaidd, rydym am ymgorffori dynoliaeth, cynaliadwyedd, haelioni ac arloesedd yn y sector busnes.