Ewch i’r prif gynnwys

Y Gyfraith

Rydym yn cael ein llywio gan gwestiynau trawswladol sy'n effeithio arnom i gyd megis llywodraethu byd-eang a chenedlaethol, cynaliadwyedd amgylcheddol, cyfiawnder byd-eang, rheoleiddio masnachol, cysylltiadau cyfreithiol rhyngwladol, ac ôl-wladoli.

Ategir y rhagolygon byd-eang hwn gan ein diddordeb mewn materion lleol, gydag ymchwil sy'n archwilio trawsnewidiadau mewn cymunedau a diwylliannau, trosedd a diogelwch, y gyfraith a chrefydd, gofal cymdeithasol, hawliau anabledd, datrys anghydfodau teuluol a'r proffesiynau cyfreithiol.

Dulliau

Mae ein hymchwil yn rhychwantu'r sbectrwm llawn o ddulliau o'r athrawiaeth i'r damcaniaethol. Rydym yn arloeswr mewn astudiaethau cyfreithiol-gymdeithasol ac yn gartref i Gyfnodolyn y Gyfraith a Chymdeithas, a sefydlwyd ym 1974.

Mae gennym sylfaen gref mewn gwaith rhyngddisgyblaethol, lle mae'r gyfraith yn cyd-fynd â meysydd amrywiol gan gynnwys cymdeithaseg, seicoleg, hanes, astudiaethau busnes a throseddeg.

Ers dod â disgyblaethau'r Gyfraith, Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol at ei gilydd yn 2014 (a dod yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth), mae ymchwil ryngddisgyblaethol a nifer y gweithgareddau ar y cyd - gan gynnwys canolfannau ar y cyd ar draws y meysydd hyn - wedi ffynnu.

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, yng nghalon cenedl ddatganoledig ac wedi'i symbylu gan ymrwymiad i ymgysylltu dinesig a gwasanaeth cyhoeddus, rydym yn gweithio'n agos gyda llywodraethau datganoledig a chenedlaethol, a sefydliadau cymdeithas sifil. Mae'r rhain yn cynnwys:

a chyrff byd-eang fel:

Amgylchedd ymchwil cynhwysol

Er mwyn cynrychioli ac ymchwilio'n effeithiol i bob agwedd ar ein disgyblaeth, rydym yn ymdrechu i greu tîm sy'n gytbwys o ran y rhywiau ac sy'n amrywiol o ran ethnigrwydd.

Mae dros hanner ein cydweithwyr benywaidd bellach ar lefel Uwch Ddarlithydd neu'n uwch ac mae 17% o'n staff yn nodi eu bod yn du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol gan gynnwys ein Pennaeth Ysgol, yr Athro Urfan Khaliq. Gwnaethom gynyddu cynrychiolaeth du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol yn ein cymuned ymchwil ôl-raddedig, drwy ysgogi ysgoloriaethau ac rydym yn gweithio i wella cynrychiolaeth ar gyfer myfyrwyr du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol y DU.

Sut rydym yn gweithio

Mae ein hagenda ymchwil yn archwilio sawl agwedd ar fywyd ac yn manteisio ar y cyfoeth o arbenigedd amrywiol sydd gennym yn yr Ysgol.

Er mwyn helpu i lywio ehangder ein hymchwil rydym wedi grwpio ein gweithgareddau yn feysydd cyflenwol:

Y Gyfraith, Cyfiawnder a Chymdeithas

Mae ein hymchwil yn ymateb i drawsnewidiadau mewn cymunedau a diwylliannau, o Gymru i'r De Byd-eang.

Y Gyfraith, Gwleidyddiaeth a Llywodraethu

Rydym yn cydweithio'n drawsddisgyblaethol gyda'n cydweithwyr ym maes Gwyddorau Gwleidyddol a Chysylltiadau Rhyngwladol ar faterion llywodraethu cyfansoddiadol aml-lefel, cynaliadwyedd amgylcheddol a chysylltiadau cyfreithiol rhyngwladol.

Cyfraith Breifat a Masnachol

Mae ein hymyriadau nodedig mewn cyfraith breifat yn cynnwys cyfraniadau at waith y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Uno Cyfraith Breifat (UNIDROIT) a Rheolau Gweithdrefn Sifil model Sefydliad y Gyfraith Ewropeaidd.