Ewch i’r prif gynnwys

Y Gyfraith

Rydym yn cael ein llywio gan gwestiynau trawswladol sy'n effeithio arnom i gyd megis llywodraethu byd-eang a chenedlaethol, cynaliadwyedd amgylcheddol, cyfiawnder byd-eang, rheoleiddio masnachol, cysylltiadau cyfreithiol rhyngwladol, ac ôl-wladoli.

Ategir y rhagolygon byd-eang hwn gan ein diddordeb mewn materion lleol, gydag ymchwil sy'n archwilio trawsnewidiadau mewn cymunedau a diwylliannau, trosedd a diogelwch, y gyfraith a chrefydd, gofal cymdeithasol, hawliau anabledd, datrys anghydfodau teuluol a'r proffesiynau cyfreithiol.

Dulliau

Mae ein hymchwil yn rhychwantu'r sbectrwm llawn o ddulliau o'r athrawiaeth i'r damcaniaethol. Rydym yn arloeswr mewn astudiaethau cyfreithiol-gymdeithasol ac yn gartref i Gyfnodolyn y Gyfraith a Chymdeithas, a sefydlwyd ym 1974.

Mae gennym sylfaen gref mewn gwaith rhyngddisgyblaethol, lle mae'r gyfraith yn cyd-fynd â meysydd amrywiol gan gynnwys cymdeithaseg, seicoleg, hanes, astudiaethau busnes a throseddeg.

Ers dod â disgyblaethau'r Gyfraith, Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol at ei gilydd yn 2014 (a dod yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth), mae ymchwil ryngddisgyblaethol a nifer y gweithgareddau ar y cyd - gan gynnwys canolfannau ar y cyd ar draws y meysydd hyn - wedi ffynnu.

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, yng nghalon cenedl ddatganoledig ac wedi'i symbylu gan ymrwymiad i ymgysylltu dinesig a gwasanaeth cyhoeddus, rydym yn gweithio'n agos gyda llywodraethau datganoledig a chenedlaethol, a sefydliadau cymdeithas sifil. Mae'r rhain yn cynnwys:

a chyrff byd-eang fel:

Amgylchedd ymchwil cynhwysol

Er mwyn cynrychioli ac ymchwilio'n effeithiol i bob agwedd ar ein disgyblaeth, rydym yn ymdrechu i greu tîm sy'n gytbwys o ran y rhywiau ac sy'n amrywiol o ran ethnigrwydd.

Mae dros hanner ein cydweithwyr benywaidd bellach ar lefel Uwch Ddarlithydd neu'n uwch ac mae 17% o'n staff yn nodi eu bod yn BAME gan gynnwys ein Pennaeth Ysgol, yr Athro Urfan Khaliq. Gwnaethom gynyddu cynrychiolaeth BAME yn ein cymuned ymchwil ôl-raddedig, drwy ysgogi ysgoloriaethau ac rydym yn gweithio i wella cynrychiolaeth ar gyfer myfyrwyr BAME y DU.

Sut rydym yn gweithio

Mae ein hagenda ymchwil yn archwilio sawl agwedd ar fywyd ac yn manteisio ar y cyfoeth o arbenigedd amrywiol sydd gennym yn yr Ysgol.

Er mwyn helpu i lywio ehangder ein hymchwil rydym wedi grwpio ein gweithgareddau yn feysydd cyflenwol:

Y Gyfraith, Cyfiawnder a Chymdeithas

Mae ein hymchwil yn ymateb i drawsnewidiadau mewn cymunedau a diwylliannau, o Gymru i'r De Byd-eang.

Y Gyfraith, Gwleidyddiaeth a Llywodraethu

Rydym yn cydweithio'n drawsddisgyblaethol gyda'n cydweithwyr ym maes Gwyddorau Gwleidyddol a Chysylltiadau Rhyngwladol ar faterion llywodraethu cyfansoddiadol aml-lefel, cynaliadwyedd amgylcheddol a chysylltiadau cyfreithiol rhyngwladol.

Cyfraith Breifat a Masnachol

Mae ein hymyriadau nodedig mewn cyfraith breifat yn cynnwys cyfraniadau at waith y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Uno Cyfraith Breifat (UNIDROIT) a Rheolau Gweithdrefn Sifil model Sefydliad y Gyfraith Ewropeaidd.