Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaethau Unigol Marie Skłodowska-Curie

Diolch am ddangos diddordeb yng Nghymrodoriaethau Unigol Marie Skłodowska-Curie ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn anffodus, mae'r dyddiad cau ar gyfer datganiadau o ddiddordeb wedi mynd heibio erbyn hyn. Gallwch gysylltu â  msca@caerdydd.ac.uk gydag unrhyw gwestiynau.

Ein nod yw denu ymchwilwyr gyda photensial eithriadol i weithio gyda ni ar brosiectau ymchwil arloesol a fydd yn gwneud cyfraniad gwreiddiol a sylweddol.

Rydym yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn cyflwyno cais Cymrodoriaeth Unigol Marie Skłodowska-Curie (MSCA IF) gyda Phrifysgol Caerdydd fel sefydliad lletyol. Ariennir Cymrodoriaethau Unigol MSCA gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Gallwn gynnig cymorth ac arweiniad i ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y broses ddethol fewnol yn llwyddiannus ac sy’n parchu’r amserlen ar gyfer cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb (14 Mai 2020) a’r terfynau amser mewnol canlynol (i’w cyfleu i’r ymgeiswyr maes o law).

Pwy sy’n gymwys

Rhaid bod gan ymchwilwyr radd ddoethurol neu o leiaf pedair blynedd o brofiad ymchwil amser llawn cyfwerth. Ar adeg y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno, ni fyddant wedi byw na chynnal eu prif weithgaredd (gwaith, astudiaethau, ayyb) yng ngwlad eu sefydliad lletyol am fwy na 12 mis yn y 3 blynedd cyn y dyddiad cyflwyno.

Cyflwyno eich Datganiad o Ddiddordeb

Bydd galwad nesaf y Comisiwn Ewropeaidd am geisiadau yn cau ar 9 Medi 2020.  Mae angen Datganiadau o Ddiddordeb ar Brifysgol Caerdydd erbyn 14 Mai 2020.

Cwblhewch y camau canlynol:

  1. Darllenwch Ganllawiau’r Gymrodoriaeth i wirio eich cymhwysedd.
  2. Llenwch y ffurflen ar-lein, gan sicrhau eich bod hefyd yn lanlwytho eich Datganiad o Ddiddordeb.

Byddwn yn anfon hwn i’w adolygu gan yr Ysgol Academaidd o’ch dewis er mwyn cadarnhau eu cefnogaeth ar gyfer eich cynnig a chadarnhau goruchwylydd.

Porwch drwy dudalennau’r Ysgol Academaidd ar wefan y Brifysgol a dewis goruchwylydd addas i’w gynnwys yn eich Datganiad o Ddiddordeb.  Byddem yn eich annog hefyd i gysylltu â’r goruchwylydd o’ch dewis cyn cyflwyno cais.

Cysylltir â chi dim ond os ydych wedi’ch derbyn gan Ysgol Academaidd. Gallwch ddisgwyl ymateb erbyn dechrau mis Mehefin.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y canllawiau yn ofalus ac yn deall gofynion y cynllun cyn ichi ddechrau gweithio ar eich Datganiad o Ddiddordeb. Ni chaiff Datganiadau o Ddiddordeb sy’n anghyflawn neu sy’n dangos na ddeallwyd canllawiau’r cynllun yn glir, eu hanfon ymlaen, heb hysbysiad.