Ewch i’r prif gynnwys

Ein harianwyr

Roedd y Ganolfan yn brosiect blaengar gwerth £44m, gyda mwy na £27 miliwn o’r costau cychwynnol wedi ei gefnogi’n hael gan y chwe sefydliad hyn.

Ymddiriedolaeth Wellcome

Wellcome Trust

Sicrhawyd Gwobr Strategol o £4.9m gan Ymddiriedolaeth Wellcome i ariannu asesiad aml-raddfa ac aml-foddol o ymglymiad yn yr ymennydd iach a’r ymennydd afiach.

Mae’n unigryw yn cyfuno arbenigedd niwroddelweddu gorau, offer a thechnegau i ateb y cwestiwn sylfaenol o sut mae rhyngweithio parhaus prosesau trydanol, cemegol, fasgwlaidd a metabolig yn arwain at y gweithgaredd rhwydwaith ar raddfa sy’n ategu gwahaniaethau rhyng-unigol mewn gwybyddiaeth, a newidiadau allweddol ymennydd ymddygiadol/swyddogaethol mewn clefyd.

Bydd hyn yn gweddnewid ein dealltwriaeth o’r ymennydd gweithredol ac yn llywio dulliau adferol pan amherir ar gyplu arferol.

Mae’r wobr, sy’n dal yn weithredol, yn dwyn ynghyd academyddion o Brifysgolion Caerdydd, Coleg Imperial Llundain, Nottingham a Rhydychen, ac yn darparu cyllid ar gyfer 11 cymrodoriaeth ol-ddoethurol uwch.

Y Cyngor Ymchwil Feddygol

Medical Research Council

Drwy Fenter Seilwaith Ymchwil Glinigol y Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC), sicrhawyd £6.7m, gan gynnwys £3.4m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer MRI dynol maes tra uchel (7 Tesla).

Fe’i defnyddir i ymchwilio i glefydau’r ymennydd, gan gynnwys dementia, sgitsoffrenia, cyflyrau iechyd meddwl a niwrolegol eraill fel sglerosis ymledol a chlefyd Huntington.

Drwy’r un fenter, cawsom gyfraniad ariannol pellach o £800,000 gan Dementias Platform UK ar gyfer system MRI 3 Tesla newro-ffocws..

Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC)

EPSRC Logo

Sefydlwyd y Cyfleuster Cenedlaethol ar gyfer Delweddu MR In Vivro o Feicrostrwythurau Meinwe Dynol gyda chymorth  Dyfarniad Offer Strategol o £3m gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Arweiniwyd y prosiect a ariennir, yn datblygu dulliau MRI newydd ar gyfer meintoli strwythur meinwe ar raddfa ficrosgopig, a arweinir gan dîm amlddisgyblaeth o ffisegwyr, peirianwyr, gwyddonwyr cyfrifiaduron a mathemategwyr, wedi sefydlu llwyfan caledwedd a rennir i alluogi datblygu mesur newydd gwyddoniaeth, ail-ddiffinio’r sganiwr MRI fel offer mesur microstrwythurol meintiol gwirioneddol.

Sefydliad Wolfson

The Wolfson Foundation

Dyfarnodd Sefydliad Wolfson seilwaith £1m i’r Brifysgol i gynorthwyo â sefydlu’r Cyfleuster Cenedlaethol ar gyfer Delweddu MR In Vivro o Feicrostrwythurau Meinwe Dynol.

Mae hyn yn ategu’r dyfarniad o £2.9m gan yCyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol(EPSRC) i gynorthwyo â phrynu’r sganiwr MR arbenigol hwn a’r offer cysylltiedig ar gyfer y cyfleuster blaenllaw hwn.

Llywodraeth Cymru

Welsh Government logo

Ym mis Hydref 2013, dyfarnodd yr Adran dros Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru £6m tuag at ddatblygu Campws Parc Heol Maendy.

Mae ein hamcanion yn cyd-fynd â’r rhai a nodir yn Natganiad Polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer Addysg Uwch, sy’n cynnwys y blaenoriaethau canlynol;

  • rhyngweithio â busnesau i ysgogi arloesi a thwf economaidd
  • gweithio i wella cyflogadwyedd yr holl raddedigion, waeth beth fo’u hoedran, cefndir neu gwrs astudiaeth
  • manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i ddefnyddio technolegau newydd
  • ymdrechu i roi profiad dysgu o’r safon orau i bawb a allai gael budd ohono
  • datblygu enw da’r sector am ragoriaeth mewn ymchwil
  • datblygu modelau darparu mwy hyblyg i greu dyfodol mwy llwyddiannus a chynaliadwy.

Cronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop

European Regional Development Fund
European Regional Development Fund

Ym mis Mehefin 2015, dyfarnwyd £4,578,474 o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, i gyfrannu at godi’r adeilad newydd.

Nod yr arian yw cyfrannu at dwf economi Cymru a helpu i ddenu buddsoddiad pellach i osod Cymru fel arweinydd byd-eang mewn ymchwil ac arloesi.