Ewch i’r prif gynnwys

Cwrdd â'n myfyrwyr ar y campws

Mae gennym amrywiaeth o ffyrdd i sefydliadau ymweld â’r campws a chwrdd â’n myfyrwyr.

Gall y rhain gynnwys:

  • cyflwyniadau
  • gweithdai sgiliau
  • sesiynau galw heibio
  • ymarferion adeiladu brandiau mawr
  • rhywbeth mwy pwrpasol y gallwn ni eich helpu i'w drefnu.

Mae sesiynau a gynhelir gan gyflogwyr ar gael ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau yn ystod y tymor (ac eithrio cyfnodau arholi). Mae amseroedd ar gael yn ystod y dydd a gyda’r nos.

Bydd y tîm Cysylltu â Chyflogwyr yn rhoi cyngor i chi am ba fath o sesiwn fydd yn gweithio orau ar gyfer y myfyrwyr rydych yn dymuno eu recriwtio. Bydd y tîm hefyd yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i leoliad addas, marchnata eich digwyddiad i fyfyrwyr, cofrestru myfyrwyr a chael trefnydd Prifysgol. Bydd y trefnydd ar gael i’ch helpu chi ac i sicrhau bod eich digwyddiad yn hwylus.

Gallwch archebu arlwyo ar wahan a byddwn yn cynnig manylion ar gyfer arlwyo os cawn gais amdanynt.

Cysylltwch â employerservices@caerdydd.ac.uk am ragor o wybodaeth ac i archebu eich Digwyddiad Cyflogwr.

Bydd cyflwyniad yn eich galluogi i ddod i’r campws i siarad â myfyrwyr sydd â diddordeb yn eich sefydliad a’r cyfleoedd sydd gennych i’w cynnig. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gael rhagor o wybodaeth, gofyn cwestiynau a chael ysbrydoliaeth i fwrw ymlaen â gwneud cais.

Ar gyfer cyflogwyr sy’n dymuno siarad â myfyrwyr mewn dull mwy anffurfiol rydym yn cynnig sesiwn galw heibio lle gallwch ddod â stondin gwelededd uchel neu faner mewn ardal boblogaidd (e.e. cyntedd/neuadd fynedfa) o fewn eich dewis o ysgol. Gallwch siarad â myfyrwyr am eich sefydliad a chyfleoedd, rhoi deunydd darllen a chynyddu eich ymwybyddiaeth brand.

Mae myfyrwyr yn mwynhau clywed am y farchnad raddedigion gan y cyflogwyr yn bersonol ac mae hyn yn ffordd hynod o lwyddiannus o godi eich ymwybyddiaeth brand a gweld myfyrwyr talentog. Rydym yn croesawu cyflogwyr sy’n dymuno dod i’r campws i gyflwyno sesiwn a fydd yn helpu myfyrwyr i wella eu sgiliau cyflogadwyedd. Boed yn gyfweliad ffug, canolfan asesu, cyngor ar ffurflenni cais neu sesiynau mwy cyffredinol am ymwybyddiaeth fasnachol neu fyd-eang, gallwn hwyluso hyn.

Ar gyfer cyflogwyr sy’n edrych i ryngweithio gyda myfyrwyr sydd â diddordeb yn eu sefydliad, rydym yn hapus i drefnu trafodaethau anffurfiol unigol gyda myfyrwyr. Gallwch archebu ystafelloedd ar gyfer cyfweld myfyrwyr ymlaen llaw.

Yn gynyddol, mae cyflogwyr yn dymuno arddangos eu brand ar y campws drwy osodiadau mawr. Lle’n bosib, rydym yn hapus i gefnogi’r math yma o weithgaredd a byddwn yn gyfrifol am yr holl logisteg a gwaith gweinyddu i helpu i wneud eich digwyddiad arddangos yn llwyddiant. Yn y gorffennol, rydym wedi croesawu tryciau, certi coffi, bwth lluniau a chiwbiau gwydr anferth ar y campws – mae’r mathau hyn o ddigwyddiadau yn gallu denu nifer fawr o fyfyrwyr – yn aml, mwy na 1000 y diwrnod. Mae digwyddiadau arddangos yn costio £250+ TAW.

Gwybodaeth ar gyfer asiantaethau recriwtio

Mae ffeiriau gyrfaoedd a digwyddiadau i gyflogwyr yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i dargedu myfyrwyr ar draws pob disgyblaeth gradd. Mae’r amodau canlynol yn gymwys:

  • Lle i arddangos mewn ffeiriau gyrfaoedd yn ôl ein disgresiwn.
  • Caiff asiantaethau recriwtio archebu stondinau ar ran cleientau ond rhaid datgelu enw’r cleient o’r cychwyn.
  • Ceir cyfleoedd cyfyngedig i asiantaethau recriwtio fod yn bresennol mewn ffeiriau gyrfaoedd i hybu eu hunain: os hoffech chi arddangos, cysylltwch â ni i drafod eich anghenion ymhellach.
  • Caniateir i asiantaethau recriwtio drefnu cyflwyniadau, ymweliadau recriwtio, sesiynau sgiliau a sesiynau galw heibio ar ran cleientiaid ond rhaid datgelu enw’r cleient o’r cychwyn. Nid yw'r digwyddiadau hyn ar gael i asiantaethau recriwtio sy'n dymuno hyrwyddo eu gwasanaethau eu hunain.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drafod eich anghenion yn fanylach, mae croeso ichi gysylltu â ni.

Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr