Ewch i’r prif gynnwys

Recriwtio ein graddedigion

Rydym wedi ymroi i baratoi myfyrwyr ar gyfer y byd masnachol gyda sgiliau a nodweddion mae cyflogwyr yn gofyn amdano.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau, o BBaCH (busnesau bach a chanolig) i gorfforaethau rhyngwladol. Os oes gennych raglen hyfforddi graddedigion, swyddi mynediad uniongyrchol, lleoliadau myfyrwyr neu swyddi gwag rhan-amser, rydym yn cynnig amrywiaeth cynhwysfawr o wasanaethau a digwyddiadau i'ch helpu chi gyda'ch gofynion recriwtio.

Bydd recriwtio ein myfyrwyr a'n graddedigion yn cyflenwi eich gweithle gydag unigolion talentog, brwdfrydig a galluog, gydag egni i ddysgu a gweithredu.

Recriwtio ein myfyrwyr a’n graddedigion yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19)

Mae ein tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yn gweithio o bell ac yn parhau i gynnal ein hystod lawn o wasanaethau ar hyn o bryd, gydag ambell i addasiad yn ei le. Rydym yn cynnig cefnogaeth drwy:

  • gyfarfodydd rhithwir i drafod eich anghenion recriwtio, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol
  • hysbysebu cyfleoedd i fyfyrwyr a graddedigion ar ein bwrdd swyddi ar-lein, sy’n rhad ac am ddim i’w ddefnyddio ac yn hygyrch i fyfyrwyr presennol ac am hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio
  • cefnogi cyfleoedd i gael profiad gwaith o bell
  • cyfleoedd i chi lunio cynnwys digidol ar gyfer ein platfform gyrfaoedd ar-lein er mwyn cefnogi myfyrwyr sy’n chwilio am gyflogaeth wedi graddio. Gallai hyn gynnwys fideos byr, awgrymiadau defnyddiol, blogiau neu ddiweddariadau ynghylch newid arferion recriwtio
  • cynnal digwyddiadau rhithwir, fel gweminarau byw ac wedi’u recordio ymlaen llaw, ac ymgysylltu â’n myfyrwyr o bell
    cefnogi’r gwaith o gynllunio rhaglen bwrpasol, wedi’i thargedu, o weithgareddau ymgysylltu ar-lein ac ar y campws yn 2020/21
  • parhau i adeiladu ymwybyddiaeth o’ch brand drwy ein platfformau ar y cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys LinkedIn a Twitter.

Ar hyn o bryd, rydym yn trefnu stondinau ar gyfer ein ffeiriau gyrfaol yn yr Hydref. Byddwn yn cadw llygad barcud ar y sefyllfa o ran pandemig y Coronafeirws (COVID-19), a rhag ofn y bydd angen, rydym yn ystyried dulliau amgen o alluogi cyflogwyr i ryngweithio ac ymgysylltu â’n myfyrwyr.

Digwyddiadau arddangos

Our careers fairs enable you to engage with our budding and enthusiastic students.

Cwrdd â'n myfyrwyr ar y campws

Dewch i gwrdd â'n myfyrwyr wyneb yn wyneb yn ein digwyddiadau pwrpasol a rheolaidd.

Hysbysebu gyda ni

Gallwn ni eich helpu chi i hysbysebu eich sefydliad, swyddi gwag a chyfleoedd yn hwylus ac yn effeithiol.

Gwobr Caerdydd

Mae Gwobr Caerdydd yn cynnig tystysgrif o gyflogadwyedd a phroffesiynoldeb i fyfyrwyr.

Profiad Gwaith a Lleoliadau

Bydd lleoliadau ar gyfer myfyrwyr neu raddedigion busnes yn cynnig adnodd gwerthfawr i’ch sefydliad wrth roi’r cyfle i’n myfyrwyr i ddysgu am fyd busnes.

Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR)

Adroddiad ar-lein yw HEAR sy’n darparu cofnod manwl wedi’i ddilysu o gyflawniadau ein myfyriwr.

Recriwtio ein hymchwilwyr

Mae gennym dros 1,500 o fyfyrwyr PhD a thua 800 o staff ymchwil ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau. Mae gan bob un cyfoeth o dalentau, gan gynnwys sgiliau dadansoddol, rheoli prosiect a chyfathrebu rhagorol. Tra bydd canran o ymchwilwyr yn datblygu eu gyrfaoedd o fewn sector prifysgol, mae nifer yn awyddus i archwilio cyfleoedd gyda chyflogwyr mawr, bychan, cyhoeddus a phreifat arall.

Ar gyfer rhagor o wybodaeth neu i drafod recriwtio ein hymchwilwyr mewn mwy o fanylder, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr