Ewch i’r prif gynnwys

Perchenogaeth gan weithwyr

Two people smiling at a desk

Mae ymchwil Dr Jonathan Preminger a Dr Dimitrinka Stoyanova Russell yn archwilio a yw perchnogaeth gan weithwyr (EO) yn gwneud gwahaniaeth i amodau gwaith a phrofiadau yn y gwaith.

Perchnogaeth gan weithwyr yw lle mae gan bob gweithiwr gyfran 'sylweddol ac ystyrlon' mewn busnes.

Mae hyn yn golygu bod rhaid i weithwyr gael:

  • cyfran ariannol yn y busnes (er enghraifft, drwy fod yn berchen ar gyfranddaliadau)
  • cyfle i ddweud eu dweud am sut mae'n cael ei redeg, a elwir yn 'ymgysylltu gweithwyr'

Mae enghreifftiau o rai cwmnïau EO adnabyddus yn cynnwys John Lewis, Mott MacDonald, Arup, a Richer Sounds.

Yn dilyn llwyddiant model yr Ymddiriedolaeth Perchnogaeth gan Weithwyr, menter gan y llywodraeth gyda'r nod o hyrwyddo EO (gan gynnwys cymhellion treth), mae wedi dod yn ffurf sefydliadol gynyddol boblogaidd.

Mae EO yn anelu at ddosbarthiad tecach o fuddion a gwella cynaliadwyedd trwy gadw swyddi yn lleol, cynyddu ymwybyddiaeth a phwysigrwydd amcanion sydd heb eu cysylltu ag elw, a bod o fudd i'r gymuned leol.

Er bod ymarferwyr yn canmol manteision EO, mae ymchwil academaidd yn fwy cwmpasol.

Nod ymchwil Dr Preminger a Dr Stoyanova Russell yw deall pa wahaniaeth y mae perchnogaeth gan weithwyr (EO) yn ei wneud i amodau gwaith gweithwyr a'u profiad o waith, gan gynnwys meini prawf 'gwaith teilwng' fel:

  • llais a chyfranogiad
  • democratiaeth yn y gweithle
  • dosbarthu buddion
  • ymgysylltu â'r gymuned leol
  • cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Ysbrydoliaeth ymchwil a gwerth cyhoeddus

Mae Dr Preminger a Dr Stoyanova Russell yn esbonio eu hysbrydoliaeth i ymchwilio EO:

"Rydym yn ymwybodol o ddosbarthiad anghyfartal aml o fuddion o'r system economaidd yr ydym yn byw ynddi, a'r cynnydd cyflym mewn gwaith ansicr, sy'n gysylltiedig â'r gostyngiad yng ngrym bargeinio gweithwyr a diffyg rheolaeth gysylltiedig dros eu gwaith.

Mae'r diffyg rheolaeth hyn wedi arwain, ymhlith pethau eraill, at amodau gwaith gwaeth a bwlch cynyddol rhwng y rhai sy'n mwynhau 'gwaith teilwng' a'r rhai sydd ddim.

Felly, rydym yn pryderu pa fath o gwmnïau, sefydliadau ac amodau all wrthsefyll y tueddiadau hyn a galluogi gwaith teilwng.

Mae perchnogaeth gan weithwyr, ynghyd â mathau eraill o berchnogaeth amgen, wedi addo gwneud hynny ers amser maith, ac felly wedi denu ein sylw, ond model Ymddiriedolaeth EO a sefydlwyd ac a gefnogwyd mewn deddfwriaeth o 2014 a roddodd gyfle i ymchwiliad systematig o un math penodol o berchnogaeth amgen. Roedd hyn yn ein galluogi i ddadansoddi ar draws sectorau, maint cwmni, a newidynnau eraill wrth gymharu sefydliadau tebyg.

Mae gwerth cyhoeddus i ni yn amlwg mewn ymchwil sy'n ehangu ein dealltwriaeth o ddewisiadau amgen i sefydliadau presennol, dewisiadau amgen a all feithrin ffyniant dynol drwy – ymhlith pethau eraill – lleihau anghydraddoldebau a chynyddu cyfranogiad democrataidd a rheolaeth trwy gydol ein bywydau, gan gynnwys yn y gweithle. Mae'r dull hwn, gan ddefnyddio ein hymchwil, hefyd yn llywio ein haddysgu."

An infographic showing people in different professions.

Prif ganfyddiadau

Mae canfyddiadau eu hymchwil yn awgrymu bod EO yn debygol o arwain at gynnydd cymedrol mewn ansawdd swyddi. Maent hefyd wedi darganfod:

  • mae amrywiaeth eang rhwng sectorau: mae'r cyd-destun y mae'r cwmni'n gweithredu ynddo yn bwysig iawn o ran deall y gwahaniaeth rhwng cwmnïauEO a rhai ‘arferol'
  • gellir cymhwyso model Ymddiriedolaeth EO mewn ffyrdd gwahanol iawn ac mae ei botensial yn cael ei ddeall gan amrywiol ymarferwyr a'r gweithwyr eu hunain mewn ffyrdd gwahanol iawn
  • mae dryswch o fewn cwmnïau EO ynghylch y gwahanol rolau y mae'r trawsnewid yn eu 'creu' fel ymddiriedolwyr a chynrychiolwyr gweithwyr

Canfuwyd buddion anghyfartal hefyd o drawsnewid EO ymhlith gwahanol grwpiau o weithwyr.

Efallai na fydd staff proffesiynol craidd fel deintyddion neu benseiri yn teimlo'r newidiadau, ac eto efallai y bydd staff cymorth, glanhawyr neu weithwyr contract yn gweld bod ansawdd eu swyddi a'u bywydau gwaith yn cael eu heffeithio'n sylweddol gan y trawsnewid.

Ymhlith y sefydliadau sydd wedi ymddiddori yn yr ymchwil hwn mae Cwmpas (Canolfan Cydweithredol Cymru), y Gymdeithas Perchnogaeth gan Weithwyr a'i sefydliad ymchwil gysylltiedig, Perchnogaeth yn y Gwaith.

An investment graph

Model buddsoddi ar gyfer cwmnïau sy'n eiddo i weithwyr

Mae Dr Preminger a Dr Guy Major hefyd yn ymwneud ag ymchwilio i ddatblygu model buddsoddi i alluogi buddsoddwyr allanol i gefnogi cwmnïau a reolir gan weithwyr neu sy'n eiddo i weithwyr. Mae Dr Major, Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd, yn cyfrannu at y fenter ymchwil hon fel gweithgaredd allgyrsiol yn ogystal â'i rôl academaidd gynradd ym maes niwrowyddoniaeth.

Darganfyddwch fwy am y syniad yn yr erthyglau hyn:

Cysylltiadau pwysig