Ewch i’r prif gynnwys

Cyngor a chefnogaeth gyrfaoedd

Bydd y Brifysgol yn parhau i’ch cefnogi ar ôl ichi raddio. Mae'r gwasanaethau canlynol ar gael:

Mae ein tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn gweithio gartref ar hyn o bryd ac yn parhau i gynnig cefnogaeth o bell i’n graddedigion. Ar gyfer y newyddion a’r digwyddiadau gyrfaol diweddaraf dilynwch @CardiffCareers ar Twitter a LinkedIn

Cyngor gyrfaoedd

Gall cynfyfyrwyr Caerdydd gael cyngor unigol ynghylch eu gyrfa am hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio gan gynnwys:

 • adnoddau newydd sbon Graddedigion 2020 a chymorth i’ch helpu i baratoi ar gyfer y farchnad swyddi.
 • mae gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein am gyflogadwyedd ar gael ar Your Career Journey - ebostiwch careers@caerdydd.ac.uk i wneud cais am fynediad.
 • mae apwyntiadau galw heibio ar gael ar hyn o bryd dros y ffôn neu drwy Skype, ond gallai’r rhain fod ar gael wyneb yn wyneb yn dyfodol.
 • un apwyntiad gyrfa 30 munud 1:1 neu ffug gyfweliad. Er mwyn manteisio ar yr apwyntiad hwn, bydd angen ichi gwblhau ymarferion y Dangosydd Personoliaeth a’r Dangosydd Sgiliau a Phriodoleddau drwy Daith Eich Gyrfa.Ar ôl ei chwblhau, anfonwch e-bost at careers@cardiff.ac.uk i ddatgloi eich apwyntiad 30 munud.
 • cyngor ar eich CV a’ch cais ar-lein drwy’r adnodd Rheoli CV a Ffurflen Gais dan y ddewislen 'Proffil' ar eich Cyfrif Gyrfaoedd

Yn ystod cyfnodau pan fydd galw myfyrwyr yn uchel, mis Hydref a Thachwedd yn arbennig, efallai na fydd cyngor gyrfaoedd ar gyfer cynfyfyrwyr ar gael.

I weld cynghorydd gyrfaoedd:

 • cofrestrwch fel myfyriwr graddedig drwy Cyfrif Gyrfaoedd - bydd rhaid ichi gynnwys eich rhif myfyriwr (heb y ‘C’) a’ch manylion cyswllt cyfredol
 • wrth drefnu, byddwn yn gofyn i chi nodi pa fath o apwyntiad sydd orau gennych - dros y ffôn neu Skype.

Ffeiriau gyrfaoedd, gweithdai a digwyddiadau

Gall cynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd fynd i amrywiaeth o ffeiriau pwrpasol, gweithdai sgiliau a chyflwyniadau gan gyflogwyr sy'n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn. Bydd nifer llai o ddigwyddiadau’n cael eu cynnig yn rhithwir yn ystod pandemig y Coronafeirws. Edrychwch ar y calendr digwyddiadau a defnyddiwch eich Cyfrif Gyrfaoedd i gadw lle.

Gwybodaeth am yrfaoedd a swyddi gwag

Adnoddau sydd ar gael:

Cefnogaeth gyda phrofiad gwaith ar ôl graddio

Mae’r tîm Profiad Gwaith yn cynnig ystod eang o brofiadau sydd ar gael am hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio. Mae’r rhain yn amrywio o gyfleoedd byr di-dâl am bythefnos, i interniaethau mwy hirdymor â chyflog.

Mae cyfleoedd o bell a gweithio gartref yn cael eu cynnig ar hyn o bryd mewn ystod o sefydliadau a diwydiannau. Cefnogir llawer o’n hinterniaethau gan Brifysgolion Santander.

Bydd ymgymryd â chyfle profiad gwaith ar ôl i chi raddio yn gyfle i chi ennill sgiliau hanfodol er mwyn rhoi hwb i’ch CV, ystyried eich dewisiadau gyrfa ac ehangu eich rhwydwaith.

Mae’r holl gyfleoedd gwaith wedi’u hysbysebu ar hysbysfwrdd Swyddi’r Brifysgol. Gallwch hefyd gofrestru gyda’r Tîm Profiad Gwaith i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Cynllun newydd sbon yw Cynllun Graddedig Prifddinas Ranbarth Caerdydd. Mae wedi’i dylunio i gysylltu graddedigion talentog ag ystod eang o fusnesau ar draws Caerdydd a de-ddwyrain Cymru. Mae’n cynnig:

 • swyddi cyflogedig ar lefel graddedigion
 • cymhwyster proffesiynol a ariennir yn llawn
 • cyfleoedd i rwydweithio â graddedigion eraill
 • cefnogaeth yn ystod yr interniaeth yn ogystal â mynediad rhad ac am ddim i ddigwyddiadau rhwydweithio.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)

KTP yw un o raglenni recriwtio mwyaf y DU sy’n cynnig dros 300 o gyfleoedd swyddi i raddedigion bob blwyddyn. Drwy ymuno gallwch reoli a chynnal prosiectau strategol heriol ar gyfer busnes, a derbyn cefnogaeth gan y Brifysgol ar yr un pryd. Byddwch wedi’ch lleoli gyda’r cwmni yn llawn amser ond bydd aelod o staff academaidd yn eich goruchwylio drwy gydol y prosiect.

Gall cynfyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd sy’n gweithio ar raglen KTP fanteisio ar:

 • Gyfleoedd datblygiad gyrfaol ar lwybr carlam
 • Cyflog cystadleuol
 • Cael swydd o fewn y ddisgyblaeth academaidd ddewisol
 • Gweithio yn y byd academaidd a diwydiant
 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Cofrestrwch ar gyfer gradd uwch yn ystod y prosiect
 • Mynediad at ystod eang o gyfleusterau, gan gynnwys labordai a gwasanaethau llyfrgell.

Mae swyddi KTP yn cael eu hysbysebu drwy gydol y flwyddyn.  Rhagor o wybodaeth am sut i elwa o gyfleoedd gyda KTP ar y Wefan KTP Genedlaethol.

Dyfodol Myfyrwyr