Ewch i’r prif gynnwys

Katherine Shelton

Dr Katherine Shelton

Mewn gwirionedd, dechreuodd fy mywyd arloesol gyda galwad ffôn.

Yn 2009, roedd ein tîm newydd gyhoeddi adroddiad ar brofiadau pobl ifanc yn yr Unol Daleithiau a oedd wedi bod yn ddigartref. Ffoniodd Frances Beecher, Prif Weithredwr elusen genedlaethol Llamau, i ddweud pa mor ddiddorol oedd darllen am ein gwaith ymchwil yn y Western Mail.

Dilynwyd hyn gan saib, cyn "rwyt ti'n sylweddoli ein bod ni ond hanner milltir o'ch swyddfa; beth am i chi ddod i siarad â ni?" Ar ôl ychydig o gyfarfodydd, sawl paned o de a llawer o fisgedi, gwnaethom sylweddoli bod cyfle i gydweithio mewn ffordd arloesol.

Roedd ebyst am Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth ar led yn y Brifysgol ar y pryd. Roedd gan staff yn Llamau ddiddordeb mewn partneriaeth a allai ei helpu wrth fynd i'r afael â defnydd aneffeithiol o adnoddau, a oedd yn cael effaith ar ddarparu gwasanaethau a chefnogi pobl sy'n agored i niwed.

Defnyddiwyd ein canfyddiadau i ddatblygu pecyn cymorth i alluogi Llamau i nodi a oedd defnyddwyr gwasanaethau'n agored i broblemau iechyd meddwl, a galluogi staff i gynyddu'r gwasanaethau cefnogi ac eirioli ar gyfer pobl ifanc. Ar ben hynny, o ganlyniad i gynnal y cyfweliadau ymchwil, cyfeiriwyd o leiaf un unigolyn ifanc ar unwaith at wasanaethau cefnogi.

"Mae gweld ein gwaith ymchwil yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd sydd o werth i sefydliad sy'n darparu gwasanaethau i bobl ifanc ar lawr gwlad, wedi rhoi llawer o foddhad."

Yr Athro Katherine Shelton Senior Lecturer

Mae bod yn rhan o drafodaethau ynghylch sut dylid dehongli ein canfyddiadau ymchwil mewn lleoliad ymarferol wedi rhoi boddhad personol i mi hefyd. Mae gweithio gyda Llamau wedi rhoi'r hyder i mi ystyried sut gall fy ngwaith fod o werth i sefydliadau allanol cyn i'r gwaith ddwyn ffrwyth ar ffurf cyhoeddiadau.

Yn wir, mae gweithio mewn ffordd arloesol yn gwella ansawdd gwaith ymchwil, gan fod defnyddwyr yn rhan o'r broses o ddatrys problemau, gan agor drysau a helpu i ddeall natur sensitif prosiectau a chwestiynau ymchwil penodol.

Rwy'n credu'n gryf mai drwy ymdrechion parhaus i sefydlu partneriaethau gwaith ystyrlon, y gellir cyflawni gwaith ymchwil arloesol o ansawdd uchel, sy'n berthnasol i'r cymunedau y mae am eu gwasanaethu.

Rhagor o wybodaeth am waith Dr Shelton gyda Llamau.