Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol Caerdydd yn arwain ar un o bum canolfan i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer gweithgynhyrchu

16 Mai 2024

Arbrawf ar y gweill yn labordai Hwb Ymchwil Drosiadol Prifysgol Caerdydd
Nodweddu cylched integredig monolithig microdon wedi'i seilio ar GaN yn labordai Hwb Ymchwil Drosiadol Prifysgol Caerdydd

Bydd Prifysgol Caerdydd yn derbyn rhan o werth £99 miliwn o gyllid i arwain ar ganolfan gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd newydd.

Nod y ganolfan yw manteisio ar y cyfle enfawr o gynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd sydd wedi’i nodi yn strategaeth lled-ddargludyddion cenedlaethol y DU.

Bydd yr ymchwilwyr yn datblygu optoelectroneg effeithlon o ran ynni i'w defnyddio mewn technolegau sy'n dod i'r amlwg allweddol, megis technoleg cwantwm, y rhwydwaith 6G, synwyryddion ar gyfer cerbydau heb yrwyr, rhyngrwyd pethau a chyfathrebu lloerenni.

Un o brif amcanion y ganolfan fydd ehangu manteision amgylcheddol lled-ddargludyddion cyfansawdd. Byddan nhw’n cynnal eu hymchwil mewn ffordd sy'n ystyriol o’r amgylchedd, yn datblygu prosesau gweithgynhyrchu newydd ac yn creu dyfeisiau newydd sy'n effeithlon o ran ynni.

Dywedodd yr Athro Peter Smowton, arweinydd canolfan Caerdydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Prifysgol Caerdydd: "Mae'r dyfarniad hwn yn gadarnhad o'n gweledigaeth i sefydlu'r DU fel y brif ganolfan ymchwil a gweithgynhyrchu fyd-eang ar gyfer technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd. Bydd hyn yn ehangu’r Clwstwr Lled-ddargludyddion yma yn Ne Cymru a gafodd ei gychwyn gan ein Hwb Gweithgynhyrchu Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) blaenorol."

Gyda chefnogaeth busnesau newydd a buddsoddiad yn ein rhanbarth, bydd y ganolfan wrth wraidd y Clwstwr, gan sicrhau bod modd i ni barhau i ddatblygu technolegau lled-ddargludyddion sy'n galluogi’r byd i gysylltu â’n gilydd, helpu ein hiechyd a’n diogelwch, a gwarchod yr amgylchedd. Dyma’r amser iawn ar gyfer newid sylweddol ym maes gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion, ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau’n gwaith yma yng Nghaerdydd.

Yr Athro Peter Smowton Deputy Head of School and Director of Research

Mae'r pum canolfan ymchwil gweithgynhyrchu yn derbyn cefnogaeth EPSRC, sy'n rhan o gorff Ymchwil ac Arloesi’r DU, gyda buddsoddiad gwerth £55 miliwn, a bydd pob canolfan yn derbyn £11 miliwn.

Mae cyfraniadau gan bartneriaid, arian parod a nwyddau a gwasanaethu yn golygu mai cyfanswm y cymorth sydd wedi'i ymrwymo i'r hybiau newydd yw £99.3 miliwn.

Nod y canolfannau yw mynd i'r afael ag ystod eang o heriau wrth fasnacheiddio ymchwil yn y camau cynnar mewn gwahanol sectorau gweithgynhyrchu, a hynny drwy leihau gwastraff, dod o hyd i ddewisiadau amgen i ddeunyddiau drud neu niweidiol i'r amgylchedd, a chyflymu prosesau.

Gan weithio gyda phartneriaid yn y diwydiant, bydd yr ymchwilwyr hefyd yn trin a thrafod y gwahanol lwybrau i weithgynhyrchu, gan gynnwys cynyddu cynhyrchu ac integreiddio yn rhan o system ehangach y diwydiant.

Mae datblygiadau ym maes cynaliadwyedd amgylcheddol o ran prosesau gweithgynhyrchu hefyd yn ganolbwynt i'r hybiau, sy'n gobeithio hybu'r economi trwy arbedion effeithlonrwydd megis lleihau gwastraff, allyriadau a llygredd, a lleihau costau cynhyrchu.

Dywedodd Cadeirydd Gweithredol EPSRC, yr Athro Charlotte Deane: "O ystyried maint a phwysigrwydd sector gweithgynhyrchu'r DU, mae'n rhaid i ni sicrhau ei fod yn gallu elwa'n llawn o ddatblygiadau rydyn ni’n eu gwneud ym maes ymchwil ac arloesi.

"Gan ganolbwyntio ar arloesi a chynaliadwyedd, bydd datblygiadau’r canolfannau o fudd i sectorau penodol, y sector gweithgynhyrchu a'r economi ehangach, yn ogystal â'r amgylchedd."

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd hefyd yn cefnogi'r ganolfan Cemegau a Gweithgynhyrchu Deunyddiau Cynaliadwy (SCHEMA) dan arweiniad Prifysgol Rhydychen a'r ganolfan Metroleg Uwch ar gyfer Gweithgynhyrchu Cynaliadwy dan arweiniad Prifysgol Huddersfield.

Adweithydd pwysedd uchel yn y labordai yng Nghanolfan Ymchwil Drosi Prifysgol Caerdydd
Adweithydd pwysedd uchel yn cael ei osod yn y labordai yng Nghanolfan Ymchwil Drosi Prifysgol Caerdydd er mwyn cynnal adwaith catalytig tebyg i’r un a fydd yn cael ei ddefnyddio yn rhaglen ymchwil canolfan SCHEMA

Bydd yr Athro Graham Hutchings a Syr Richard Catlow o Ysgol Cemeg Prifysgol Caerdydd yn rhoi benthyg eu harbenigedd i ganolfan SCHEMA.

Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar drawsnewid y ffordd y caiff cemegau a pholymerau eu dylunio, eu gwneud a'u hailgylchu, a chefnogi'r broses o bontio oddi wrth ddefnyddio petrocemegau crai a chynyddu cyfraddau ailgylchu.

Maes allweddol iddi fydd dylunio prosesau a all gynhyrchu cemegau a pholymerau o ddeunyddiau crai adnewyddadwy megis biomas, carbon deuocsid a hyd yn oed gwastraff diwydiannol, ac integreiddio ynni adnewyddadwy i beiriannu’r broses.

Dywedodd yr Athro Hutchings: “Mae cyflawni sero net yn y cemegyn yn rhan enfawr o'r pos o wneud prosesau gweithgynhyrchu yn gynaliadwy.

“Mae hyn oherwydd bod prosesau cemegol yn sail i gymaint o'r cynhyrchion a'r technolegau sy'n rhan o’r farchnad ar y foment.

Gan dynnu ar arbenigedd o bob rhan o'r ystod academaidd ynghyd â phartneriaid masnachol, technoleg a dinesig, mae gan SCHEMA y gallu i wneud camau sylweddol tuag at gynhyrchu cemegol a pholymer cynaliadwy.

Yr Athro Graham Hutchings Professor of Physical Chemistry and Director of the Cardiff Catalysis Institute

Y canolfannau eraill a gafodd eu cyhoeddi yw:

  • Canolfan MediForge dan arweiniad Prifysgol Strathclyde
  • Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu ym maes Gweithgynhyrchu Awtomeiddio Cylchol Cynaliadwy Wedi’i Alluogi gan Adnoddau (RESCu-M) dan arweiniad Prifysgol Birmingham

Rhannu’r stori hon

The institute provides cutting-edge facilities to help researchers and industry work together.