Ewch i’r prif gynnwys

Dadelfennu gwastraff plastig yn gyflym, yn lân ac yn rhad

13 Gorffennaf 2023

Lori casglu sbwriel sy'n tipio plastigau i’w hailgylchu i sied storio.
Mae ONESTEP dan arweiniad Prifysgol Caerdydd yn un o bum prosiect a ariennir gan EPSRC-BBSRC i dorri ar wastraff a llygredd, lleihau’r ddibyniaeth ar ddeunyddiau crai, a chyfrannu at dargedau allyriadau carbon sero-net.

Mae ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd yn datblygu ffordd wyrddach, gyflymach a mwy effeithiol o ailgylchu plastigau.

Bydd prosiect ONESTEP yn defnyddio proses sero-allyriadau sy'n seiliedig ar ficrodon i ddadelfennu plastig yn gydrannau cemegol i'w hailddefnyddio er mwyn gweithgynhyrchu plastigau newydd o safon.

Un o bum prosiect newydd ac uchelgeisiol sy'n anelu at greu system blastigau fwy cynaliadwy fydd yn helpu'r DU i symud tuag at economi plastig gylchol yw ONESTEP. Ariennir y prosiect gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) a Chyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) Ymchwil ac Arloesi’r DU (UKRI).

Bydd £6 miliwn o gyllid yn rhan o'r gwaith i leihau'r difrod amgylcheddol enfawr y mae plastigau yn ei achosi, yn ogystal â chynyddu hirhoedledd y defnydd a rhoi hwb i'w gwerth.

Dyma a ddywedodd Dr Daniel Slocombe, Darllenydd yn Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd ac arweinydd prosiect ONESTEP: "Mae ailgylchu plastigau yn gostus ac yn ddwys o ran ynni, ac mae hefyd yn cynhyrchu allyriadau carbon. Ni ellir ailgylchu llawer o fathau o gwbl, felly mae angen chwyldro sy'n ei gwneud hi'n llawer haws dadelfennu gwastraff plastigau yn gydrannau ar lefel foleciwlaidd ac yna eu defnyddio i gynhyrchu plastigau newydd y gellir eu hailddefnyddio.

"Nod ONESTEP yw cyflawni hyn gan harneisio ein datblygiadau diweddar ym maes catalysis gan ddefnyddio meysydd electromagnetig microdonau i brosesu plastigau’n fwy effeithlon ac mewn llai o gamau fel y bydd safon mwy o gynnyrch yn well, gan arwain at economi blastigau sy’n gwbl gylchol."

Mae cynllun yr EPSRC-BBSRC yn adlewyrchu'r angen i feddwl o'r newydd i wneud plastigau a'r defnydd ohonyn nhw’n fwy cynaliadwy.

Dyma a ddywedodd Cadeirydd Gweithredol Dros Dro’r EPSRC, yr Athro Miles Padgett: "Gan harneisio cryfder ac amrywiaeth eithriadol sylfaen ymchwil y DU, mae pob un o’r pum prosiect hyn yn mynd i'r afael â heriau sylweddol mewn ffyrdd hynod arloesol. Mae'r manteision posibl yn enfawr: bydd sicrhau economi gylchol i blastigau yn datgloi llu o fanteision amgylcheddol ac economaidd hanfodol.

"Bydd yr ymchwil newydd hon, fydd yn rhan o thema strategol UKRI o ran 'creu dyfodol gwyrddach', yn golygu y bydd modd symud i ffwrdd yn sylweddol o ddefnyddio plastigau ychydig o weithiau ac yna eu gwaredu, gan eu helpu felly i barhau i chwarae rhan hanfodol mewn cymdeithasau datblygedig."

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn un ysgolion peirianneg mwyaf blaenllaw'r DU ac mae ganddi enw da am ymchwil o'r radd flaenaf ac amgylchedd addysgu bywiog a chyfeillgar.