Ewch i’r prif gynnwys

ASTUTE 2020+ yn cyfrannu £541 miliwn at economi Cymru

15 Rhagfyr 2022

Robotic arms in action in a manufacturing environment
Mae ASTUTE wedi ysgogi twf yn Niwydiant Gweithgynhyrchu Cymru drwy gymhwyso technolegau peirianneg uwch i heriau gweithgynhyrchu.

Mae prosiect cydweithredol 12 mlynedd rhwng academyddion a diwydiant wedi rhoi cefnogaeth i dros 540 o fentrau Cymreig, wedi creu a diogelu dros 1020 o swyddi, ac wedi cyfrannu effaith economaidd gwerth dros £541 miliwn ledled Cymru.

Ers ei sefydlu yn 2010, mae ASTUTE 2020+ wedi cydweithio â chwmnïau, gan ddarparu mynediad unigryw i arbenigwyr academaidd o'r radd flaenaf, ymchwilwyr, technoleg, a chyfleusterau ymchwil cymwys iawn, gan annog ysgogi syniadau a hwyluso mabwysiadu newid drwy ymchwil, datblygu, ac arloesi (RD&I).

Ariennir y bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol De Cymru ac a arweinir gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a'r partneriaid diwydiannol a'r sefydliadau addysg uwch sy'n cymryd rhan.

Meddai'r Athro Rossi Setchi, Prif Ymchwilydd ASTUTE 2020+ sydd wedi'i leoli yn Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd: "Wrth wraidd llwyddiant ASTUTE mae ein hymrwymiad i ymchwil trawsnewidiol, datblygiadau arloesol uchelgeisiol, a chydweithio agos â diwydiant."

"Rydym wedi helpu llawer o gwmnïau yng Nghymru i fabwysiadu technolegau newydd, tyfu eu busnes, creu prosesau newydd, a dod â chynnyrch newydd cyffrous yn fyw. Rydym wedi rhoi arweiniad wrth fabwysiadu technolegau newydd i fynd i'r afael â heriau cenedlaethol allweddol fel cynaliadwyedd a thrawsnewid digidol."

Yr Athro Rossi Setchi Professor

"Rwy'n ddiolchgar i'n cydweithwyr niferus o ddiwydiant a'n holl ymchwilwyr, academyddion a gwasanaethau proffesiynol a wnaeth y llwyddiant hwn yn bosibl."

Mae'r ymchwil ar y cyd a wnaed gan ASTUTE 2020+ a'u partneriaid yn y diwydiant wedi gwella dros 640 o gynhyrchion, prosesau, a gwasanaethau newydd-i-gwmni newydd.

Nododd mentrau Cymreig gynnydd mewn refeniw a buddsoddiad dilynol o ganlyniad i'w hymgysylltiad ag ASTUTE 2020+, gydag un cwmni'n rhagweld cynnydd refeniw o hyd at £12 miliwn0F.

Sicrhawyd gwerth dros £28 miliwn o ddilyniant mewnol buddsoddiad RD&I a £18 miliwn1F o gyllid allanol ychwanegol hefyd gan gydweithwyr diwydiannol ASTUTE.

Dywedodd Vaughan Gething, Gweinidog Economi Cymru: "Rwy'n falch iawn o weld y prosiect cydweithredol hwn rhwng y llywodraeth, y byd academaidd a busnes yn llwyddo."

"Gyda chefnogaeth dros £32 miliwn o gronfeydd yr UE ers 2010, mae ASTUTE yn enghraifft flaenllaw o raglen ymchwil a datblygu cydweithredol i'r diwydiant. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig i ymchwil ac arloesedd cynyddol yng Nghymru, wedi'u halinio'n agos i'r farchnad a chydag anghenion diwydiannol, busnes a chymdeithasol."

Vaughan Gething Gweinidog Economi Cymru

Mae ASTUTE wedi ysgogi twf yn Niwydiant Gweithgynhyrchu Cymru drwy gymhwyso technolegau peirianneg uwch i heriau gweithgynhyrchu mewn tri maes arbenigol allweddol:

  • Technoleg Deunyddiau Uwch
  • Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol
  • Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu

Dywedodd yr Athro Mohamed M. Naim, Cadeirydd mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd: "Yn dilyn Brexit, pandemig Covid-19, rhyfel yn Ewrop, cythrwfl gwleidyddol y DU a'r anhrefn economaidd dilynol sydd wedi dilyn, dangoswyd bod ein cadwyni cyflenwi byd-eang yn hynod agored i'r annisgwyl. Er bod rheoli risg wedi canolbwyntio ar yr ymdrechion gwydnwch adeiladu 'hysbys anhysbys' i feithrin gallu a gallu yn y gadwyn gyflenwi er mwyn ymateb i'r 'anhysbysrwydd anhysbys' a'i adfer."

"Mae ASTUTE wedi ymwneud yn fawr â meithrin capasiti a gallu, trwy brosiectau ymchwil, datblygu ac arloesi wedi'u cyd-greu a'u cyd-gyflwyno a wneir ar y cyd gan ddiwydiant ac academyddion, i wneud gweithgynhyrchu Cymru yn fwy gwydn mewn byd fwyfwy ansicr. Credwn fod ASTUTE wedi creu llwyfan i wneud ein diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru yn fwy cadarn, ystwyth, main a hyblyg, trwy ystyriaeth ddyledus nid yn unig am y technolegau ond hefyd prosesau a phobl, er mwyn delio â heriau yn y dyfodol."

Yr Athro Mohamed Naim Head of the Logistics and Operations Management Section, Professor in Logistics and Operations Management, Co-Director of CAMSAC

"Rydym wedi cyflawni hyn drwy bartneriaeth gydweithredol ledled Cymru, sy'n rhychwantu 12 mlynedd, gan integreiddio sgiliau a gwybod sut o'r gwahanol ddisgyblaethau yn y gwyddorau ffisegol, bywyd a chymdeithasol."

Bydd cyllid ERDF ASTUTE 2020+ yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2022 pan na fydd yn gweithredu bellach yn ei fformat cyfredol ledled Cymru. Bydd y gweithrediad yn parhau i gefnogi busnesau o bob maint yn y DU fel Canolfan Ragoriaeth ASTUTE, un o bartneriaid cyflawni'r rhaglen Dadansoddi ar gyfer Arloeswyr (A4I) a ariennir gan Innovate UK – UKRI.

ASTUTE and ERDF combined logo strip

Rhannu’r stori hon

Visit our ASTUTE 2020+ project page!