Ewch i’r prif gynnwys

Cyngor alcohol arloesol yn helpu Lluoedd Arfog y DU

26 Chwefror 2020

UK soldiers stock image

Mae cynllun sy’n cymell gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd i ‘Fynnu Gair’ gyda chleifion am ddefnydd alcohol wedi ei gyflwyno ar draws Lluoedd Arfog y DU - y tro cyntaf i hyn gael ei wneud unrhyw le yn y byd yn y lluoedd arfog.

Cafodd rhaglenni hyfforddi a brandio ‘Mynnwch Air’ eu sefydlu a’u datblygu yng Ngrŵp Ymchwilio i Drais Prifysgol Caerdydd er mwyn cael canlyniadau ar gyfer eu treialon sgrinio alcohol, a rhoddwyd peth o’r cyngor ar waith yn y GIG.

Mae hyn yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar ymarferwyr i gyflwyno cyngor effeithiol i gleifion i sbarduno newid ymddygiad tuag at alcohol.

A hwythau wedi eu mabwysiadu eisoes gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a GIG Lloegr, cyflwynwyd ‘Mynnwch Air’ yn 2016 i helpu mynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol yn lluoedd arfog y DU - sydd yn ôl y sôn yn uwch na’r boblogaeth gyffredinol, gydag amcangyfrif o lefelau yfed risg uwch yn amrywio rhwng 39% a 67% o gyfanswm poblogaeth y lluoedd arfog.

Jonathan Shepherd
Professor Jonathan Shepherd

Mae papur a ysgrifennwyd ar y cyd gan yr Athro Jonathan Shepherd a’r Grŵp Ymchwilio i Drais, ac a gyhoeddwyd yn BMJ Military Health, yn esbonio sut y cafodd 276,000 o bersonél Lluoedd Arfog y DU eu sgrinio dros ddwy flynedd o brofion a thriniaeth reolaidd gan ddeintyddion milwrol.

“Mae’r gweithrediad wedi bod yn wych”, meddai’r Athro Shepherd.

“Trwy gael sgwrs a gofnodwyd ar gychwyn triniaeth, roedd deintyddion milwrol yn gallu rhoi cyngor cryno i bersonél yr oedd angen cyngor arnynt ynghylch eu defnydd ar alcohol.

“Fel rhan o gyflwyniad ‘Mynnwch Air’, hyfforddwyd dros 1,000 o bersonél Gofal Iechyd Sylfaenol Milwrol i gynghori a chyfarwyddo cleifion a oedd i’w gweld yn agored i niwed yng nghyswllt alcohol."

Cyn i’r system gael ei chyflwyno, nid oedd Lluoedd Arfog y DU yn cynnig sgrinio rheolaidd neu gyngor ar gamddefnyddio alcohol. Mae’n dda gennym y bydd ‘Mynnwch Air’ yn ffurfio rhan o ymagwedd iechyd cyhoeddus ehangach ar draws Lluoedd Arfog y DU yn y blynyddoedd i ddod.

Yr Athro Jonathan Shepherd Athro Emeritws mewn Llawfeddygaeth y Geg, y Genau a'r Wyneb

Mae cleifion sy’n mynychu Canolfannau Deintyddol DPHC bellach yn cael eu sgrinio yn rheolaidd. Dyma’r defnydd mwyaf ar sgrinio alcohol yn y boblogaeth filwrol erioed.

Ysgrifennodd y cyd-awdur Mark Dermont, Uned Iechyd Cyhoeddus y Lluoedd Arfog, Gwasanaethau Meddygol y Lluoedd Arfog: “Mae effeithiau camddefnyddio alcohol ar Bersonél y Lluoedd Arfog (SP) yn gallu bod yn sylweddol, gan gynnwys trais wedi ymfyddino, newidiadau negyddol mewn perthnasau, problemau adref, hunan-niweidio, ac amryw o droseddau disgyblaeth - a hwythau oll yn peryglu lles yr unigolyn, a hefyd effeithlonrwydd ymgyrchol.

“Mae’r fenter yn gam cyntaf tuag at y nod o sicrhau llwybr safonol ar gyfer sgrinio alcohol a thriniaeth gysylltiedig ar draws y DPHC, gan gydnabod bod y Gwasanaethau Meddygol Milwrol ond yn un agwedd ar yr ymagwedd iechyd cyhoeddus ehangach sydd ei hangen er mwyn mynd i’r afael â niwed sy’n deillio o alcohol ymhlith Personél Milwrol.”

Cefnogir ‘Mynnwch Air’ gan gardiau waled, Cwestiynau Cyffredin ar gyfer timoedd deintyddol a chyfarwyddyd ynghylch ymyriadau addas yn seiliedig ar sgôr yr unigolyn o ran camddefnyddio alcohol. Cynigir atgyfeiriad gofal sylfaenol i yfwyr dibynnol i gyfleuster meddygol DPHC.

Gall cleifion hefyd gael eu cyfeirio at linell gymorth yfed genedlaethol gan ddefnyddio’r rhif ffôn ar eu carden waled.

Rhannu’r stori hon

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i’r afael â heriau pwysig sy’n wynebu cymdeithas, yr economi a’n hamgylchedd.