Ewch i’r prif gynnwys

Cam yn agosach at adfer coedwigoedd glaw

26 Chwefror 2020

Kinabatangan

Mae prosiect gwrthbwyso carbon Prifysgol Caerdydd wedi cyrraedd £15,000 mewn rhoddion dim ond pedwar mis ar ôl lansio.

Mae Aildyfu Borneo’n rhoi’r cyfle i staff, myfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd wrthbwyso’r carbon sy’n deillio o hedfan.

Cafodd ei greu gan Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy’r Brifysgol a Chanolfan Maes Danau Girang, yng nghoedwig law Kinabatangan ym Malaysia.

Mae canllawiau am roddion argymelledig yn cynnig syniad i hedwyr am faint i’w roi, gan amrywio o £10 i £130.

Bydd yr holl roddion yn cefnogi gwaith plannu coed yng nghoedwig law Kinabatangan Is, Borneo – ardal o harddwch eithriadol ond un sydd o dan bwysau cynyddol gan y newid yn yr hinsawdd a gweithgareddau dynol.

Pan gafodd ei lansio ym mis Hydref 2019, pennodd Aildyfu Borneo nod o £15,000 i’w godi dros 12 mis.

Mae’r rhoddion eisoes yn uwch na’r ffigur hwnnw, a hyd yn hyn, mae Aildyfu Borneo wedi codi cyfanswm o £16,521.

Yn ôl Dr Benoit Goossens, o Ganolfan Maes Danau Girang: “Tra bod lleihau hediadau’n hanfodol, rydym yn gwybod bod rhai hediadau’n anochel. Mae Aildyfu Borneo - y prosiect cyntaf o’i fath ymhlith prifysgolion y DU - yn cynnig cyfle i unigolion sy’n cymryd hediadau angenrheidiol wrthbwyso effaith eu teithio."

Rydym yn synnu at ba mor gyflym rydym wedi cyrraedd ein nod, ac mae’n galonogol i ni weld bod pobl yn ystyried eu heffaith ar yr amgylchedd a sut gall Aildyfu Borneo leddfu effeithiau eu gweithrediadau.

Yr Athro Benoît Goossens Cyfarwyddwr, Canolfan Maes Danau Girang

Gyda’r rhoddion, bydd gwaith aildyfu yng nghoedwig law Kinabatangan yn dechrau ym mis Mai neu Fehefin, ar ôl tymor y glaw.

Ychwanegodd Dr Goossens: “O Ganolfan Maes Danau Girang, rydym wedi gweld dros ein hunain y difrod a achosir gan olew palmwydd, torri coed yn anghyfreithlon a thrychinebau amgylcheddol.

“Mae datgoedwigo wedi torri’r goedwig yn wahanol rannau, gan leihau’r cynefin sydd ar gael i rywogaethau mewn perygl, fel yr orangwtan, y mwnci trwynog ac eliffant Borneo.

“Mae coedwigoedd trofannol yn arbennig o effeithiol yn cymryd carbon allan o’r atmosffer a’i storio fel pren neu yn y pridd. Rydym yn gobeithio y bydd ein gwaith plannu’n helpu i adfer yr amgylchedd hanfodol hwn.”

Sefydliadau cymunedol, megis The Batu Puteh Community Ecotourism Co-operative (KOPEL) a HUTAN fydd yn gyfrifol am blannu a chynnal coed ar safleoedd addas.

Bydd rhoddwyr yn gallu dilyn llwybr eu rhoddion ac yn cael y newyddion diweddaraf am faint o garbon sydd wedi’i dynnu allan o’r atmosffer yn ogystal ag effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd eraill.

Meddai’r Fonesig Judi Dench, Llysgennad dros Aildyfu Borneo: “Ar ôl ymweld â Borneo y llynedd, rwy’n falch o fod yn rhan o raglen Aildyfu Borneo. Mae’n waith bendigedig ac angenrheidiol, a hoffwn i bwysleisio eto pa mor falch ydw i i fod yn rhan ohono.”

Ynghyd â’r gwaith plannu, bydd academyddion o Brifysgol Caerdydd yn ymchwilio i faint o garbon sy’n cael ei ddal gan y prosiect, gan asesu ei effeithlonrwydd a’i effaith ar goedwig law Kinabatangan. Bydd eu gwaith yn llywio Aildyfu Borneo wrth iddo ddatblygu.

Rhannu’r stori hon

The centre is a collaborative research and training facility based in Sabah, Malaysia.