Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiad newydd i gymuned ymchwil ôl-raddedig Cymru

29 October 2019

Ymunodd ymgeiswyr doethurol o bob rhan o Gymru â'u cymheiriaid academaidd ac ymarferwyr yng Nghynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig gyntaf Cymru mewn Busnes, Rheoli ac Economeg yn Ysgol Busnes Caerdydd ddydd Mercher 19 Mehefin 2019.

Daeth y gynhadledd undydd, a gyd-gyllidwyd gan Ysgol Busnes Caerdydd a Phartneriaeth Hyfforddi Doethurol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) â myfyrwyr PhD at ei gilydd o Brifysgolion Caerdydd, Abertawe a Bangor i edrych ar y datblygiadau diweddaraf mewn ymchwil Busnes, Rheoli ac Economeg.

Bu 58 o fyfyrwyr PhD o bob cyfnod astudio yn arddangos ymchwil mewn amrywiol sesiynau gan gynnwys 43 o gyflwyniadau papur a 15 arddangosiad poster ar ddisgyblaethau Economeg, Cyfrifeg a Chyllid, Marchnata, Logisteg a Gweithrediadau, Rheoli, Cyflogaeth a Sefydliadau.

Datblygu'r Garfan

Roedd y sesiynau, a grwpiwyd yn ôl thema yn hytrach na disgyblaeth, yn hybu cyfnewid rhyngddisgyblaethol ac yn galluogi adeiladu cymuned ymchwil ar draws y tri sefydliad Cymreig. Roedd y digwyddiad yn gyfle i'r 120 o staff a myfyrwyr oedd yn bresennol geisio adborth a rhannu syniadau gydag academyddion, ymarferwyr busnes a'u cymheiriaid ôl-raddedig mewn awyrgylch cydweithredol a chyfeillgar.

Dywedodd David James, Cyfarwyddwr sefydlu Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru (DTP): “Roedd y digwyddiad hwn yn enghraifft ragorol o'r ffordd mae modd defnyddio cyllid penodol DTP ar gyfer datblygu'r garfan...”

“Roedd yn dod â myfyrwyr doethurol a staff at ei gilydd o wahanol lwybrau Busnes, Rheoli ac Economeg ac yn cynnig fforwm bywiog ar gyfer rhannu heriau a llwyddiannau sylweddol a methodolegol a hefyd ystyried perthnasoedd ymchwil/diwydiant.”

Yr Athro David James Professor of Sociology of Education

“Rwyf i'n ddiolchgar iawn i'r staff allweddol am wneud i hyn ddigwydd, ac yn enwedig i Nicole Koenig-Lewis sy'n arwain y Llwybr Busnes a Rheoli.”

Partneriaethau Prifysgol-diwydiant

Professor Rick Delbridge delivers closing lecture

Daeth yr Athro Rick Delbridge, Deon Ymchwil, Arloesi a Menter Prifysgol Caerdydd, â'r trafodion ffurfiol i ben wrth gadeirio sesiwn lawn y gynhadledd.

Roedd y sesiwn, â'r teitl: Beyond the Ivory Tower, yn cysylltu academyddion o Gaerdydd, Abertawe a Bangor ynghyd ag ymarferwyr o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol a Centrica i drafod effaith ymchwil a phartneriaethau prifysgol-diwydiant.

Roedd y sgwrs bwrdd crwn yn gyfle i'r Athro David James, yr Athro David Blackaby a'r Athro Louise Hassan edrych ar y prosiectau cydweithredol llwyddiannus a hwyluswyd gan yr ESRC a chynnig cyngor i'r gymuned ymchwil ôl-raddedig ar sut i adeiladu llwybrau at effaith ar draws disgyblaethau Busnes, Rheoli ac Economeg.

Rhannodd Peter Fullerton, Dirprwy Gyfarwyddwr Cynllunio ac Adnoddau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, a Belinda Finch, Prif Swyddog Gwybodaeth Centrica, yr hyn maen nhw'n edrych amdano wrth gydweithio gyda phartneriaid academaidd. Ymhlith pethau eraill, roedden nhw'n myfyrio ar oblygiadau amgylcheddau data-gyfoethog a'r syniad o economi gysylltiedig fel nodweddion penodol mewn prosiect cydweithredol prifysgol-diwydiant.

Panel of industry and academic experts: (L-R) Peter Fullerton, David Blackaby, David James, Belinda Finch and Louise Hassan

Daeth y gynhadledd i ben gyda chinio yn Jury's Inn, Caerdydd, gyda cherddoriaeth fyw a seremoni wobrwyo.

Aeth y gwobrau am y cyflwyniadau papur gorau i:

  • James Davies, o Ysgol Busnes Caerdydd a gyflwynodd bapur ar Labour Entry and Skill Formation in UK Television;
  • Georgina Smith, o Ysgol Busnes Bangor, a gyflwynodd bapur â'r teitl Exploring the action-inaction asymmetry in the theory of planned behaviour framework.
  • Samuel Mann, o Ysgol Rheoli Abertawe, a gyflwynodd bapur ar Sexual orientation and earnings; the role of industrial sorting and occupational attainment.

Aeth y wobr am y cyflwyniad poster gorau i Muhao Du, o Ysgol Busnes Caerdydd a gyflwynodd Study of the Management of Expatriates in Chinese Multi-national Corporations Operating Overseas.

Vibrancy, diversity and professionalism

Dywedodd yr Athro Luigi De Luca, Deon Cyswllt ar gyfer Astudiaethau Doethurol yn Ysgol Busnes Caerdydd: “Roedd y gynhadledd yn achlysur gwych ac yn gyfle perffaith i fyfyrwyr ar draws DTP ESRC Cymru gael profiad gwerthfawr yn cyflwyno ymchwil, cadeirio sesiynau ac wrth gwrs gysylltu gyda chymheiriaid, ymarferwyr allanol a staff academaidd...”

“Mae'r math hwn o ddatblygu a chyfathrebu yn dyst o fywiogrwydd, amrywiaeth a phroffesiynoldeb ein cymuned o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yng Nghaerdydd, ond hefyd, ar draws ein disgyblaethau a'n sefydliadau llwybr.”

Yr Athro Luigi De Luca Professor of Marketing and Innovation

“Ar ran pawb yn Ysgol Busnes Caerdydd, hoffwn ddiolch i'r cyfranogwyr am gyfrannu i'r gynhadledd. Gobeithio mai hon oedd y gyntaf o lawer!”

Trefnwyd y digwyddiad gan Dîm Ymchwil Ôl-raddedig Ysgol Busnes Caerdydd: Yr Athro Luigi De Luca, Dr Nicole Koenig-Lewis, Dr Kate Daunt, Lydia Taylor, Sol Alim a Beverly Francis. Fe'i cynhaliwyd yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedigion yr Ysgol.

Rhannu’r stori hon

Fel myfyriwr PhD byddwch yn cael eich integreiddio'n llawn i gymuned ymchwil ac academaidd yr Ysgol.