Ewch i’r prif gynnwys

Prinder dŵr

3 Mai 2019

Man speaking at lectern
Professor Max Munday gets proceedings underway.

Adnodd mwyaf gwerthfawr Cymru, dŵr croyw, oedd testun Cyfres Sesiwn Hysbysu Dros Frecwast ddiweddaraf Ysgol Busnes Caerdydd ddydd Gwener, 3 Mai 2019.

Roedd y digwyddiad, dan gadeiryddiaeth yr Athro Max Munday, Cyfarwyddwr Uned Ymchwil Economi Cymru yn Ysgol Busnes Caerdydd, yn ystyried pwysigrwydd ecosystemau dŵr croyw iach i economi a busnesau Cymru.

Dechreuodd yr Athro Munday y sesiwn drwy gyflwyno pob un o gyfranwyr y bore o Sefydliad Ymchwil Dŵr Prifysgol Caerdydd a sut y byddai pob un yn dod â safbwynt ymchwil gwahanol ar ddiogelwch dŵr.

Camau i’w Cymryd

Y siaradwr cyntaf oedd yr Athro Isabelle Durance, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Dŵr Prifysgol Caerdydd, a holodd a oedd prinder dŵr yn ffaith neu ffuglen.

Gan rannu rhagfynegiadau gan y Swyddfa Dywydd a darlun arbennig o ddiddorol gan Giulio Frigieri, dangosodd yr Athro Durance bod sylwedd i'r ormodiaith sydd wedi llenwi penawdau am yn agos i ddegawd. Ac, er gwaethaf gwahaniaethau o ran dehongli, dadl yr Athro Durance oedd bod camau clir i'w cymryd i fynd i'r afael â diogelwch dŵr a newid yn yr hinsawdd.

Gyda pharatoadau'r bore yn cael eu cynnal yn yr Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus, roedd yn briodol i'r Athro Durance droi at fygythiadau, cyfleoedd a datrysiadau'r heriau mawr o ran prinder dŵr.

Esboniodd sut mae cyflenwad a galw yn hanfodol i gydbwyso'r sieciau sy'n cael eu newid gan y sectorau amaethyddol, diwydiannol a defnydd domestig. Er mwyn gwneud hyn, dadleuodd yr Athro Durance bod angen dulliau arloesol ar gyfer cynyddu'r cyflenwad gyda storio naturiol a lled-naturiol.

Gorffennodd ei chyflwyniad gyda neges gadarnhaol bod Sefydliad Catalysis Caerdydd mewn sefyllfa unigryw ar gyfer arloesi ar draws y sector gydag ailddefnyddio dŵr.

Gweithio mewn partneriaeth

Dilynodd David Crole, Rheolwr Partneriaeth yn Sefydliad Ymchwil Dŵr Prifysgol Caerdydd, gyflwyniad yr Athro Durance drwy esbonio pam fod dŵr yn bwysig i fusnes.

Gan gyfeirio unwaith eto at ethos gwerth cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd, amlygodd David gyfleoedd ar gyfer gwaith partneriaeth lle mae modd cyflawni canlyniadau ar y cyd er budd yr economi, cymdeithas a'r amgylchedd.

Esboniodd mai rhan o genhadaeth y Sefydliad yw meithrin perthnasoedd fel hyn, lle y gall ymchwilwyr o wahanol feysydd lunio a chyflwyno ymchwil ar y cyd â rhanddeiliaid a defnyddwyr i sicrhau dealltwriaeth ac atebion a fydd yn helpu pawb i fynd i’r afael â heriau dŵr byd-eang.

Parhaodd Julia Terlet lle gorffennodd David, drwy ddweud wrth ein cymuned fusnes am gyfleoedd i ddiwydiant weithio gyda chymuned ymchwil gyrfa gynnar y Sefydliad Ymchwil Dŵr.

Julia, sydd wedi ennill ei PhD yn ddiweddar, yw Swyddog Marchnata a Chyfathrebu'r Sefydliad, ac mae'n gweithio ar hyrwyddo'r ymchwil a gynhelir gan ein hymchwilwyr cyswllt.

Rhoddodd adroddiad personol ar ei hymchwil doethurol a sut y ffurfiodd rhan o brosiect ehangach WISDOM mewn cydweithrediad â Dŵr Cymru.

Nod y prosiect oedd integreiddio technolegau a gwasanaethau arloesol i wella effeithlonrwydd yn y sector dŵr ac ennyn newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr.

Daeth Tony Harrington, Cyfarwyddwr Amgylchedd Dŵr Cymru â chyflwyniadau'r bore i ben gyda chrynodeb byr a rhai casgliadau. Y pennaf o'r rhain oedd cymhariaeth rhwng prisiau dŵr ar draws yr UE a sut y gallai'r rhain gynrychioli agweddau gwahanol at brinder dŵr.

Gorffennwyd y sesiwn gyda chwestiynau i'r panel ar brofiad defnyddwyr a chwsmeriaid, prisio, arloesi, newid yn yr hinsawdd a buddsoddi, gyda'r Athro Munday yn diolch i bawb a gyfrannodd yn y trafodaethau ar bwnc cyfoes mor bwysig.

Rhwydwaith yw'r gyfres Sesiynau Hysbysu Brecwast Addysg Weithredol sy'n galluogi cysylltiadau busnes i gael rhagor o wybodaeth am y gwaith ymchwil diweddaraf a datblygiadau allweddol gan bartneriaid diwydiannol.

Os nad oeddech yn gallu dod, edrychwch ar ein ffrwd fyw o’r digwyddiad.

Cynhelir y sesiwn nesaf, Adeiladu Clwstwr Creadigol, ddydd Iau 6 Mehefin 2019 gyda Sara Pepper, yr Athro Ruth McElroy a Jarred Evans yn rhannu nodau prosiect sydd newydd ei gyllido â'r nod o roi arloesi yng nghanol cynhyrchu cyfryngol yn ne Cymru, gan symud sector sgrin llewyrchus Caerdydd o gryfder i arweinyddiaeth.

Rhannu’r stori hon

We are developing accurate and reliable models to safeguard people against global water risks.