Ewch i’r prif gynnwys

Llwybrau at Ieithoedd Cymru

Prifysgol Caerdydd yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n cydlynu Llwybrau at Ieithoedd Cymru (Llwybrau Cymru).

Mae Llwybrau Cymru yn brosiect allgymorth cenedlaethol sy’n hyrwyddo’r holl fanteision a chyfleoedd sydd ynghlwm wrth ddysgu ieithoedd rhyngwladol mewn ysgolion ledled Cymru. Ei nod yw codi proffil ieithoedd rhyngwladol ledled Cymru a chefnogi ysgolion i gyflwyno darpariaeth ieithoedd rhyngwladol ragorol drwy ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd ychwanegol i ddysgwyr ddod i gysylltiad ag ieithoedd rhyngwladol.

Rydyn ni’n un o 5 prifysgol yng Nghymru (gyda Phrifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol Abertawe) sy’n ariannu’r rhaglen ynghyd â nifer o’r consortia addysg yng Nghymru: Consortiwm Canolbarth y De (CSC), consortiwm y Gwasanaeth Cyflawniad Addysgol (EAS) a British Council Cymru.

Ein rhaglen o weithgareddau

Mae Llwybrau Cymru yn helpu i gyflwyno amrywiaeth eang o weithgareddau wedi’u cynllunio i annog mwy o ddiddordeb mewn dysgu ieithoedd ymysg dysgwyr ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae ein hystod o weithgareddau ar gael yn rhad ac am ddim i ysgolion a gynhelir gan Awdurdod Addysg Lleol yng Nghymru.

Mae myfyriwr yn rhoi cyflwyniad. Mae hi'n edrych ar y sgrîn ac yn cyfeirio at ddelweddau ar y sgrîn.
Un o Fyfyrwyr sy’n Llysgenhadon Iaith Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn rhoi cyflwyniad

Llysgenhadon iaith Llwybrau Cymru

Un o’r prif weithgareddau sy’n cael ei gynnig gan y prosiect Llwybrau Cymru yw ein sesiynau gan Fyfyrwyr sy’n Llysgenhadon Iaith. Mae’r myfyrwyr hyn yn chwarae rhan bwysig iawn i helpu gyda nod prosiect Llwybrau Cymru i wella gwelededd ieithoedd rhyngwladol, cynyddu nifer y rhai sy’n dewis eu hastudio a chodi eu proffil mewn ysgolion yng Nghymru. Mae Llwybrau Cymru yn hyfforddi myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ar hyd a lled prifysgolion Cymru i gyflwyno amrywiaeth o sesiynau iaith i ddysgwyr mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

Yn ystod y sesiynau hyn, bydd y myfyrwyr yn rhannu eu taith iaith bersonol nhw, yn rhoi sesiynau blasu mewn gwahanol ieithoedd rhyngwladol, ac yn rhoi sgyrsiau ar sgiliau iaith a rhai o’r llwybrau a all ddeillio o astudio ieithoedd – yn aml, bydd hyn yn ymwneud â dangos yr amrywiaeth enfawr o sgiliau a chyfleoedd mae ieithoedd yn eu cynnig i chi.

Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith

Mae’r rhaglen Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith wedi thargedu at ddysgwyr ysgolion uwchradd ym mlynyddoedd 7-9. Gall athrawon ddewis rhwng pump a saith o ddysgwyr i gynrychioli eu hysgol fel llysgenhadon iaith i hyrwyddo Ieithoedd Rhyngwladol o fewn eu hysgol a'r gymuned ehangach. Yn dilyn hyfforddiant Llysgenhadon Iaith wedi’i drefnu gan brosiect Llwybrau Cymru, bydd y disbyglion yn cwblhau amrywiaeth o heriau iaith cyffrous o fewn eu hysgol gyda’r nod o ysbrydoli eu cyd-ddysgwyr i barhau i astudio ieithoedd.

Ar ôl iddyn nhw gwblhau’r heriau, gall yr athrawon wedyn enwebu eu dysgwyr i ennill Gwobr Tîm Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith y Flwyddyn. Bydd yn rhaid i'r timau fod wedi cwblhau'r holl weithgareddau gofynnol i gael eu henwebu ar gyfer y wobr hon a rhoi tystiolaeth eu bod wedi cwblhau’r heriau. Bydd enw’r tîm buddugol yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith a gynhelir yn yr haf.

Archarwyr Ieithoedd Rhyngwladol

Yn dilyn llwyddiant y Pecyn Cymorth Cynradd a gafodd ei lansio gan y prosiect Llwybrau Cymru, rydyn ni bellach yn cynnig rhaglen wedi’i thargedu at ddysgwyr blwyddyn 5. Y nod yw hyfforddi’r dysgwyr hyn i fod yn llysgenhadon iaith (archarwyr!) yn eu hysgolion. Mae’r rhaglen hon yn anelu at greu rhwydwaith cymorth rhwng cyfoedion a’i wreiddio yng nghymuned yr ysgol. Caiff y dysgwyr hyn eu hyfforddi fel modelau rôl i ysbrydoli eu cyfoedion yn yr ysgol gynradd.

Bydd y dysgwyr yn cael eu hyfforddi ym Mhrifysgol Caerdydd lle byddan nhw’n cwblhau amrywiaeth o weithgareddau cyffrous, a byddan nhw wedyn yn cyflawni cyfres o heriau iaith ar ôl mynd yn ôl i'r ysgol. Unwaith eto, nod hyn yw hyrwyddo a rhannu eu diddordeb mewn dysgu ieithoedd gyda’u cyfoedion ac o fewn cymuned ehangach yr ysgol.

Cysylltu â ni

Ewch i'n gwefan a dilynwch ni ar Instagram, X a LinkedIn.