Ewch i’r prif gynnwys

Mentora myfyrwyr ieithoedd tramor modern

Lansiwyd y Cynllun Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern yn 2015 ac fe'i cyllidir gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r prosiect yn gosod israddedigion ac ôl-raddedigion o Brifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth mewn ysgolion lleol i fentora disgyblion a'u hannog i ystyried ieithoedd rhyngwladol wrth ddewis eu hopsiynau TGAU. Mae'r prosiect hefyd wedi datblygu rhaglen ddigidol sy'n cysylltu disgyblion ysgol uwchradd a myfyrwyr prifysgol ar-lein. Caiff yr elfen hon yn y prosiect ei diweddaru mewn ymateb i COVID-19.

Ein cenhadaeth

Diben Prosiect Mentora Myfyrwyr MFL yw:

  • amlygu manteision dysgu iaith ar lefel TGAU, Safon Uwch a gradd
  • ehangu gorwelion a dyheadau dysgwyr drwy amlygu cyfleoedd o ran lles, gyrfa a symudedd sydd ar gael i'r rhai hynny sydd â sgiliau iaith, fel gweithio ac astudio dramor
  • codi disgwyliadau, gwella cymhelliant a chryfhau dyfalbarhad a gwytnwch personol y dysgwyr sy'n astudio ieithoedd
  • creu cysylltiadau cynaliadwy rhwng adrannau ieithoedd modern addysg uwch ac ysgolion uwchradd partner
  • cynnig cyfleoedd a phrofiadau yn yr ystafell ddosbarth i fyfyrwyr prifysgol, gyda'r nod o annog mwy o’u plith i ystyried dysgu fel posibilrwydd.

Ein gweledigaeth

Mae ein rhaglen yn annog disgyblion i fod yn chwilfrydig am bob iaith a diwylliant. Rydym ni'n cefnogi'r syniad o gymuned fyd-eang gan nad yw unrhyw gymdeithas un uniaith nac yn un-ddiwylliannol. Yn y pen draw, ein nod yw dangos mai ffordd o feddwl yw byd-ehangder, meddylfryd ac agwedd nad yw'n dibynnu ar symudedd mewn gwirionedd.  Dylai fod ar gael i bawb, pa bynnag iaith mae disgyblion yn ei dysgu, a lefel eu medrusrwydd. Drwy ystyried ieithoedd yn y ffordd hon, rydym yn ceisio rhoi perchnogaeth i ddisgyblion o ran dysgu iaith a'u hymdeimlad o hunaniaeth bersonol a byd-eang.

Strwythur y prosiect

  • Mae mentoriaid yn ymgeisio yn ystod misoedd yr haf bob blwyddyn a chânt eu hyfforddi'n ffurfiol naill ai ym mis Medi neu ym mis Hydref.
  • Rydym ni'n derbyn ymgeiswyr mentora o bob disgyblaeth. Rhaid i fentoriaid fod â diddordeb ac angerdd dros ehangu ac agor meddyliau i ddiwylliannau ac ieithoedd rhyngwladol.
  • Bob blwyddyn academaidd rydym ni'n cyflwyno dau gylch mentora, cyfnod chwe wythnos rhwng Hydref a Rhagfyr a chyfnod chwe wythnos yn Chwefror-Mawrth.
  • Bydd mentoriaid yn cymryd rhan yn y Seremonïau Gwobrwyo a Chydnabyddiaeth yn eu prifysgolion.
  • Bydd mentoriaid yn derbyn bwrsariaeth i gydnabod eu hymrwymiad i'r prosiect.

Rhagor o wybodaeth

Gellir cael gwybodaeth am y bartneriaeth, cyllido a chanlyniadau'r prosiect gan Lucy Jenkins, y Cydlynydd Cenedlaethol.

Gellir cael gwybodaeth am ymgeisio i fod yn fentor neu bartner ysgol gan Glesni Owen, Cydlynydd Prosiect Cymru.

Lucy Jenkins

Lucy Jenkins

National Coordinator MFL Student Mentoring Project

Email
jenkinsl27@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6630
Glesni Owen

Glesni Owen

Wales Co-ordinator - Modern Foreign Languages Mentoring Project

Siarad Cymraeg
Email
owengh@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2251 1723
Bethan Mumford

Bethan Mumford

Education and Mentoring Project Officer - Modern Foreign Languages Mentoring Project

Email
mumfordb@caerdydd.ac.uk
Sian Burkitt

Sian Burkitt

Marketing and Communications Officer - Modern Foreign Languages Mentoring Project

Email
burkitts2@caerdydd.ac.uk