Ewch i’r prif gynnwys

Ymateb Prifysgol Caerdydd i'r ymgynghoriad ar ganlyniadau dangosol y prisiad USS 2020

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Darllenwch ein hymateb i ymgynghoriad gan Brifysgolion y DU gyda chyflogwyr ar ganlyniadau dangosol prisiad 2020 yr USS.

Cymeradwywyd ymateb cyflogwr y Brifysgol gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol, is-grŵp o'r Cyngor a'n Grŵp Technegol Prisio Actiwaraidd Mewnol USS. Cafodd ei gyflwyno ar 25 Mai 2021.

Ymateb Prifysgol Caerdydd

Mae'r ymateb yn darparu safbwyntiau a chyfeiriad ar feysydd allweddol a gwmpesir yn yr ymgynghoriad gan Brifysgolion y DU gyda chyflogwyr ar ganlyniadau dangosol y prisiad. Rydym yn cefnogi'r egwyddorion a nodwyd gan brifysgolion Grŵp Russell fel rhai allweddol i unrhyw drafodaethau yn y dyfodol ynghylch cynllun pensiwn yr USS ac mae'r rhain yn cael eu hadlewyrchu yn ein hymateb.

I grynhoi, rydym yn cytuno y dylai'r sector geisio cynnal trefniant hybrid, ynghyd â chyflwyno opsiwn hyblyg cost is i sicrhau bod y cynllun pensiwn yn fforddiadwy i bawb. I gyflawni hyn, rydym yn barod i gefnogi pecyn cyfamod amgen UUK ond hoffem weld adolygiad llywodraethu annibynnol.

Rydym wedi cynnal tri sesiwn friffio staff (a ddarperir gan actiwari annibynnol) i gyfanswm o 241 o staff. Yr adborth ysgubol yw bod staff wedi colli ymddiriedaeth yn USS, nid ydynt am dalu mwy am lai a bod prisiad Mawrth 2020 yn ddiffygiol.

1. Mesurau Cymorth Cyfamod

O ystyried bod y gofyniad am y mesurau cymorth cyfamod yn seiliedig ar fethodoleg brisio y mae gennym bryderon yn ei chylch, fel y mynegwyd yn ein hymateb i ymgynghoriad darpariaethau technegol Hydref 2020, byddem yn dymuno i'r Ymddiriedolwyr ailystyried lefel y pwyll yn y prisiad. Yn benodol, rydym yn parhau i gwestiynu'r gyfradd ddisgowntio a'r asesiad cyffredinol o gyfamod y cyflogwr gan nodi nad oes angen i'r berthynas rhwng cyfamod a chyfradd ddisgownt fod yn un linellol. Byddem hefyd yn awgrymu y dylid ystyried profiad ffafriol y farchnad ôl-brisio. Fodd bynnag, er mwyn dod â'r prisiad i gasgliad byddem yn cefnogi'r pecyn cymorth cyfamod amgen a awgrymwyd gan UUK. Ni fyddem yn gefnogol i gyfraniadau wrth gefn nac addewidion asedau.

2. Cyfraniadau

Nid ydym yn gweld unrhyw un o'r tair senario Ymddiriedolwr USS yn dderbyniol neu'n fforddiadwy, nac yn unol â nodau'r cynllun.

Mae angen i ni allu darparu pensiwn da i'r holl staff. Cyfrifoldeb yr Ymddiriedolwr yw darparu cynllun sy'n caniatáu i bawb gymryd rhan ac mae cynyddu'r cyfraniadau yn ei hanfod yn wrthgynhyrchiol i hynny. Rydym yn arbennig o bryderus y bydd cynnydd pellach yn arwain at niferoedd uwch o optio allan a allai gynyddu'r risg i gynaliadwyedd tymor hir y cynllun.

Rydym yn cydnabod ac yn sylweddoli bod cyfraddau i fod i gynyddu ym mis Hydref 2021 i gyfanswm o 34.7%. Byddem yn barod i dderbyn hynny fel trefniant parhaol pe na bai unrhyw newidiadau i fudd-daliadau a byddem hefyd yn ystyried mai hwn fyddai'r lefel uchaf o fforddiadwyedd i aelodau unigol a chyflogwyr. Fodd bynnag, byddem yn annog yr Ymddiriedolwr yn gryf i oedi'r cynnydd ym mis Hydref nes bod gennym ddatrysiad tymor hir.

Ni fyddem yn dymuno gweld cytundeb ar gyfer codiadau mewn cyfraddau cyfraniadau yn y dyfodol yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniad prisio hwn.

3. Strwythurau Manteision y Dyfodol

Rydym yn cefnogi cynllun sy'n darparu gwerth am arian i gyflogwyr ac aelodau unigol. Rydym am gadw'r strwythur buddion hybrid a chadw buddion ar eu lefel bresennol i sicrhau bod y cynllun yn parhau i fod yn gystadleuol o'i gymharu â dewisiadau amgen.

Byddem hefyd yn cefnogi archwilio mynegeio amodol fel datrysiad amgen a byddem yn annog UUK i weithio gydag UCU ac Aon i ymchwilio i hyn ymhellach.

4. Mynd i'r afael â'r gyfradd optio allan uchel a hyblygrwydd

Fel y nodwyd mewn ymatebion blaenorol, hoffem weld hyblygrwydd yn cael ei gyflwyno mewn dylunio manteision ar gyfer aelodau sy'n weithwyr, ynghyd ag ymrwymiadau priodol gan gyflogwyr, i ganiatáu i aelodau ddewis lefel y cyfraniad a'r budd yn y dyfodol sy'n addas i'w hamgylchiadau unigol. Gellid cyflawni hyn gyda'r cynllun DC Adeiladwr Buddsoddi cyfredol yn cael ei ddefnyddio i gofrestru rhai categorïau staff yn awtomatig am gyfnod penodol o amser nes eu trosglwyddo i'r cynllun DB Adeiladwr Incwm Ymddeol.

Byddem yn annog UUK i ailedrych ar gynnig JEP ar gyfraniadau hyblyg ac ymgysylltu ag UCU.

5. Llywodraethu

Byddem yn cefnogi'n gryf adolygiad llywodraethu annibynnol ôl-brisio o'r cynllun. Byddem hefyd yn tynnu eich sylw at ein barn flaenorol ar lywodraethu yn ein hymateb i ymgynghoriad JEP 2, gan gynnwys:

  • mae nifer fawr o aelodau unigol y cynllun nad ydynt yn aelodau o UCU, ac felly sydd heb eu cynrychioli yn y trafodaethau. Dylai’r cynllun edrych ar ddulliau priodol ar gyfer ymgysylltu mwy cynhwysol ac effeithiol â’r holl aelodau er mwyn sicrhau bod y rhai nad yw ymuno ag UCU yn opsiwn iddynt a’r rhai a ddewisodd beidio ag ymuno yn cael eu cynrychioli;
  • bod yr Ymddiriedolwr yn creu bwrdd prisio newydd, fel yr argymhellwyd gan JEP, gan adeiladu ar waith y VMDF. Dylai hyn hefyd ddarparu cyfle i ystyried cyrff cynrychioliadol amgen. Byddem yn croesawu bod UCEA yn cyflawni’r rôl honno, gan eu bod yn cael eu cydnabod fel corff sector sy’n mynd ati i fargeinio ar y cyd ar ran cyflogwyr. Petai UCEA yn ymgymryd ȃ’r rôl honno, bydden nhw yn eu tro yn gorfod cydnabod ymrwymiadau cymharol yr aelodau sy’n gyflogwyr. Dylid hefyd ystyried rôl UCU fel corff cynrychioliadol aelodau cynllun dynodedig.
  • Byddem ni’n hoffi gweld cyflwyno system lywodraethiant addas sy’n golygu, pan fydd methiant i symud ymlaen, fod modd cael hyd i ddatrysiad heb fod angen i’r Ymddiriedolwr orfodi canlyniad.

Dylai adolygiad llywodraethu annibynnol ôl-brisio o'r cynllun gynnwys rôl y JNC o fewn ei gwmpas, yn benodol i sicrhau nad yw penderfyniadau ar newidiadau i fudd-daliadau neu gyfraniadau yn cael eu penderfynu gan bleidlais y Cadeirydd. Dylai unrhyw fframwaith llywodraethu newydd geisio hwyluso dull mwy tryloyw o brisio lle dylai'r dystiolaeth ar gyfer rhagdybiaethau prisio a chyfrifiadau, gan gynnwys data sylfaenol, fod ar gael i'r cyhoedd i sicrhau ymgysylltiad priodol â rhanddeiliaid.

6. Ymagwedd Amgen UUK

Er mwyn dod â'r prisiad i gasgliad, ac er gwaethaf ein amheuon blaenorol ynghylch cymorth cyfamod, byddem yn cefnogi'r pecyn cymorth cyfamod amgen a awgrymwyd gan UUK - moratoriwm o leiaf 20 mlynedd gyda monitro dyledion a threfniant pari passu wedi'i sicrhau ar gyfer benthyca mwy na t15% o'r asedau gros/net.

Fel y nodwyd ym mhwynt 3, byddem hefyd yn annog UUK i ymgysylltu â rhanddeiliaid eraill, yn enwedig UCU, i archwilio cynlluniau manteision amodol fel ffordd bosibl arall ymlaen.