Ewch i’r prif gynnwys

Dyfarniadau Addysgol yn Sierra Leone

Dechreuodd ein partneriaeth gyda Phrifysgol Sierra Leone yn 1999. Sefydlwyd cronfa addysgol yn 2001 i gefnogi plant ysgol yn y brifddinas, Freetown.

Grŵp o ferched ysgol mewn gwisg ysgol yn eistedd ar gamau yn Sierra Leone.
Grŵp o blant ysgol yn Freetown, Sierra Leone.

Er bod gan bob plentyn yn Sierra Leone hawl i addysg ysgol gynradd yn rhad ac am ddim, rhaid i deuluoedd dalu ffioedd am addysg uwchradd - yn ogystal â thalu costau am wisg ysgol, llyfrau, offer arall a chostau arholiadau.

Mae hyn yn golygu nad yw teuluoedd yn gallu fforddio anfon eu plant i ysgol uwchradd. Ar hyn o bryd, mae llai nag un o bob pump o blant yn cael y cyfle hwn. Mae’r gwobrau addysgol hyn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Mae’r gwobrau yn mynd yn uniongyrchol i’r teuluoedd gyda symiau o hyd at £40 fesul myfyriwr gan ddibynnu ar y flwyddyn astudio. Mae gwobrau’n cael eu blaenoriaethu ar gyfer plant sydd wedi cwblhau eu haddysg gynradd mewn ysgol a ariennir gan y wladwriaeth ac na fyddant fel arall yn cael y cyfle i fynychu neu gwblhau addysg yn yr ysgol uwchradd.

Cofrestrwyd y gronfa fel Gwobrau Addysg yn Sierra Leone (EASL) gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yn 2010.

Digwyddiadau

Rydym yn trefnu digwyddiadau codi arian bob blwyddyn i godi arian ar gyfer EASL.

Dilynwch ni ar Twitter @EASL_Charity ar gyfer diweddariadau rheolaidd.

Cyflwyno rhodd

Croesewir rhoddion ar unrhyw adeg drwy DonorBox.

Hefyd, gellir anfon sieciau (yn daladwy i EASL) i:

Rosemary Soper
Llyfrgell Archie Cochrane, 
Ysbyty Llandochau,
Penarth, 
CF64 2XX

Os nad ydych yn aelod o’r rhestr bostio cefnogwyr ac yr hoffech ymuno, rhowch wybod i ni. Hoffem anfon newyddion i chi am ddigwyddiadau sydd i ddod a’r myfyrwyr rydych chi’n eu cefnogi.

Cysylltwch

I gael rhagor o wybodaeth am EASL, cysylltwch â ni:

Rosemary Soper

Llyfrgellydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Alison Weightman