Ewch i’r prif gynnwys

Cymorth i ymgeiswyr swydd rhyngwladol

Rydym yn falch o ddal trwydded noddwr gradd A i neilltuo tystysgrifau nawdd lle y tybir bod swydd yn addas o dan y system bwyntiau.

Pan fyddwch yn gwneud cais drwy ein system ar-lein, gofynnir i chi a ydych yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU. Os ydych chi'n destun rheolaeth fewnfudo, bydd cyfres o gwestiynau ychwanegol yn ymddangos mewn perthynas â’ch cymhwysedd i weithio yn y DU.

Mae rhagor o wybodaeth ar dystysgrifau nawdd, cyfrifoldebau deiliaid trwydded ac addasrwydd swydd ar gael ar wefan Fisâu a Mewnfudo y DU. Gallwch weld gwybodaeth ddefnyddiol ar fyw a gweithio yn y DU ar wefan Euraxess y Cyngor Prydeinig.

Symud i Gaerdydd

Rydym yn cynnig system cefnogi siop un stop ar gyfer unrhyw un sy’n symud i’r DU i ddechrau swydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym hefyd yn cynnig cymorth ariannol i helpu i dalu costau adleoli.

Fisâu

Os nad ydych chi’n ddinesydd yn un o wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) neu’r Swistir, efallai y bydd angen i chi wneud cais a fisa cyn y byddwch yn cael dechrau gwaith yn gyfreithiol yn y DU.

Os ydych chi’n ansicr p’un a ydych chi angen fisa ai peidio, gwiriwch ar wefan Fisâu a Mewnfudo y DU.

Gall gwneud cais am fisa gymryd amser, felly mae’n bwysig gwneud cais mewn da bryd cyn rydych chi’n bwriadu teithio. Rhagor o wybodaeth am amseroedd prosesau fisa yn eich gwlad.

Profi'ch hawl i weithio

Unwaith y bydd gennych fisa i ddod i mewn i’r DU, maen rhaid i chi roi prawf o’ch hawl i weithio yn y DU i ni a’ch pasbort/cerdyn biometrig cyn i chi ddechrau gweithio. Os na fyddwch chi’n rhoi’r rhain i ni cyn eich diwrnod cyntaf, ni fyddwch yn gallu dechrau gweithio ar y dyddiad a nodwyd yn eich cytundeb.

Cyn neu ar eich diwrnod cyntaf, bydd angen i chi roi gwybod i ni:

  • beth yw eich cyfeiriad preswyl cyfredol yn y DU
  • beth yw eich rhif ffôn (llinell dir neu symudol).

Os ydych chi’n cael eich noddi gan y Brifysgol o dan y System Seiliedig ar Bwyntiau, mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni bob tro y bydd eich cyfeiriad neu rif ffôn yn newid.

Estyniad i aros yn y DU

Os ydych chi eisoes yn cael eich cyflogi gennym ni a’ch bod wedi cael estyniad aros yn y DU bydd angen i ni weld eich cerdyn biometrig newydd pan fyddwch chi’n ei gael.

Byddwn yn cynnal gwiriadau dilynol ar eich pasbort neu gerdyn biometrig ac yn cysylltu â chi pan fydd angen gwiriad.

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Efallai y byddwch am drefnu llety tymor byr cyn i chi gyrraedd yn y DU. Bydd hyn yn rhoi amser i chi chwilio am lety ar gyfer y tymor hwy. Gallwch chwilio am lety ar wefan Visit Cardiff.

Rydym yn cynnig system cefnogi siop un stop ar gyfer unrhyw un sy’n symud i’r DU i ddechrau swydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yr holl wybodaeth angenrheidiol am yr hyn y gallwn ni ei wneud i’ch helpu gydag adleoli.

Os nad yw aelodau eich teulu’n ddinasyddion EEA/Swisaidd, efallai y byddwch yn gallu dod â nhw i’r DU. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, mae amodau llym y bydd rhaid i chi a’ch teulu eu bodloni. Bydd rhaid i chi ddangos nad yw aelodau eich teulu angen hawlio budd-daliadau lles.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer y rhai hynny sy’n cael ei noddi gan y Brifysgol drwy Haen 2 (Cyffredinol) neu Haen 5 (Cyfnewid a Awdurdodwyd gan y Llywodraeth) drwy ddilyn y dolenni canlynol:

Mae cyfraith mewnfudo’r DU yn gymhleth a gallai gwneud pethau’n anghywir arwain at ganlyniadau difrifol. Er y byddwn bob amser yn ceisio eich cefnogi, dylech bob amser gael cyngor gan arbenigwr. I ddysgu mwy, edrychwch ar gymorth Cyngor ar Bopeth gyda phroblemau mewnfudo.

Mae gan y DU nifer o sefydliadau banc a bydd eu gofynion yn amrywio. Fel arfer bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’ch hunaniaeth a phrawf cyfredol o’ch cyfeiriad yn y DU. Os ydych chi’n agor y cyfrif yn bersonol, fel arfer bydd banciau yn derbyn eich pasbort fel prawf o’ch hunaniaeth. Gallai profi eich cyfeiriad yn y DU fod yn anoddach ond gallai’r dogfennau canlynol fod yn dderbyniol:

  • cytundeb tenantiaeth, neu
  • lythyr gan y Brifysgol yn cadarnhau eich bod wedi eich cyflogi ym Mhrifysgol Caerdydd a chadarnhau eich cyfeiriad yn y DU (gall y Ganolfan Gwasanaethau AD ddarparu hwn i chi ar gais)
  • Efallai y bydd y banc am weld prawf o’ch cyfeiriad blaenorol neu gyfeiriad parhaol yn y wlad rydych chi wedi dod ohoni. Gallai eich cerdyn hunaniaeth cenedlaethol neu eich trwydded yrru fod yn dderbyniol at y diben hwn.

Efallai y bydd y banc yn gofyn am ganiatâd ysgrifenedig gennych chi i gael geirda amdanoch chi gan fanc neu sefydliad ariannol os oes gennych chi gyfrif yn y wlad rydych chi’n dod ohoni.

Gan fod gofynion banciau yn amrywio, gallai’r dogfennau sy’n dderbyniol fod yn wahanol o fanc i fanc. Dylech gysylltu gyda’r banc i ddechrau i wirio a mynd â gymaint o wybodaeth ag sydd gennych ar gael gyda chi. Nodwch eu bod fel arfer yn derbyn dogfennau gwreiddiol yn unig, nid copïau.

Os ydych chi’n cael eich noddi gan y Brifysgol drwy Haen 2, nodwch y bydd rhaid i’ch cyflog gael ei dalu i gyfrif sydd yn eich enw eich hun.

Bydd eich cyflog yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddiwrnod bancio olaf y mis. Er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd, mae’n bwysig eich bod yn rhoi manylion eich cyfrif banc i ni cyn gynted â phosibl.

Ym mis Awst 2013, fe wnaeth y llywodraeth gyflwyno rheolau newydd sy’n golygu fod rhaid i’r holl weithwyr gael eu cofrestru’n awtomatig mewn cynllun pensiwn yn y gweithle.

Yswiriant gwladol (YG)

Yn y DU, mae yswiriant gwladol yn ddidyniad gorfodol o’ch cyflog sy’n ariannu’r pensiwn a ddarperir gan y wlad, buddiannau iechyd a buddiannau llywodraeth eraill. Mae faint y byddwch chi’n ei dalu yn dibynnu ar eich enillion, yn amodol ar uchafswm.

Fel gweithiwr, bydd angen i chi gael rhif Yswiriant Gwladol (YG) fel y gall awdurdod treth y DU gofnodi eich taliadau treth incwm a’ch Cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Os ydych chi wedi cael fis am fwy na 6 mis bydd eich rhif YG yn ymddangos yn y sylwadau ar gefn eich Cerdyn Biometrig felly nid oes angen i chi wneud cais ar wahân i gael un.  Gallwch gyflwyno’r rhif ar y Ffurflen Dechrau ar y Gyflogres.

Fel arall, bydd angen i chi wneud cais am Rif Yswiriant Gwladol gan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC). Dylech wneud cais am rif YG cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd y DU.

Unwaith y byddwch chi’n gwybod eich rhif YG, dylech roi gwybod i’r Adran Cyflogau er mwyn iddynt ddiweddaru eich cofnodion.

Treth Incwm

Mae treth incwm yn ardoll a osodwyd gan y llywodraeth ar enillion gweithwyr y DU. Fe’i adwaenir fel cynllun Talu wrth Ennill (PAYE) ac mae’n cael ei gymhwyso fel canran o ‘incwm trethadwy’. Mae cyfraddau gwahanol yn berthnasol i lefelau gwahanol o incwm trethadwy - yr uchaf fo’r incwm, yr uchaf fo’r ganran o dreth a delir.

Bydd y swm rydych chi’n ei dalu’n cael eu ddangos ar eich slip cyflog. Bydd eich slip cyflog yn cynnwys cod treth sy’n cael ei benderfynu gan HMRC a sy’n ymwneud yn uniongyrchol â faint o dreth rydych chi’n ei dalu. Am ragor o wybodaeth am eich cod treth a didyniadau YG, dylech gysylltu â’r Adran Cyflogau.

Gallwch hefyd wedi rhagor o wybodaeth ar dreth ac Yswiriant Gwladol ar wefan HMRC.

Os oes angen i chi gofrestru gyda’r Heddlu bydd hyn yn cael ei gadarnhau yn un o’r dogfennau canlynol: (a) eich disgrifiad cryno o fisa (os ydych chi’n teithio i’r DU); (b) eich Trwydded Preswyl Biometrig (BRP); neu (c) Lythyr Penderfyniad y Swyddfa Gartref a gyhoeddwyd i chi pan roddwyd caniatâd i chi aros yn y DU.  Os oes gofyn i chi gofrestru gyda’r Heddlu, mae’n rhaid i chi wneud hynny o fewn 7 diwrnod o gyrraedd yn y DU, neu o fewn 7 diwrnod o dderbyn eich Trwydded Preswyl Biometrig, neu o fewn 7 diwrnod o ddyddiad eich Llythyr Penderfyniad. Am wybodaeth am gofrestru gyda’r Heddlu ewch i: Fisâu y DU a chofrestru gyda’r heddlu.

Ar gyfer staff Prifysgol Caerdydd mae’r broses gofrestru yn cael ei chwblhau yn y Swyddfa Ryngwladol ar y 3ydd llawr yn Adeilad Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd (mynediad drwy Blas y Parc, dros y ffordd i Brif Adeilad y Brifysgol).

Bydd angen i chi wneud apwyntiad ar-lein drwy ymweld â thudalen Cofrestru gyda’r Heddlu Prifysgol Caerdydd.

Os oes angen i chi gofrestru, yna mae’n rhaid i hi hefyd hysbysu’r Heddlu am unrhyw estyniad aros yn y DU yn yr un ffordd.

Mae ysgolion gwladol y DU yn cael eu rhedeg gan awdurdodau addysg lleol ac maen nhw’n rhad ac am ddim hyd at 16 mlwydd oed.

Os yw eich plentyn o dan 16 mlwydd oed ac y bydd ef/hi gyda chi yng Nghaerdydd fel dibynnydd am fwy na 6 mis, dylent allu mynd i ysgol wladol yn rhad ac am ddim.

Mae’r system wladol wedi’i rhannu yn 3 math o ysgol:

  • Ysgol Feithrin (3-5 mlwydd oed)
  • Ysgol Gynradd (5-11 mlwydd oed)
  • Ysgol Uwchradd (11-16 mlwydd oed)

Ble galla i ddod o hyd i ysgol?

Am ragor o wybodaeth a rhestr o ysgolion gwladol yng Nghaerdydd ac o amgylch yr ardal ewch i wefan Cyngor Dinas Caerdydd.

Plant â Saesneg fel ail iaith

Os ydych chi’n credu y bydd eich plentyn angen cymorth gyda’u Iaith Saesneg, yna mae hwn ar gael drwy Wasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig Cyngor Caerdydd ac mae plant yn cael eu cefnogi yn eu hysgolion eu hunain. Dylai athro ysgol eich plentyn allu gael mynediad at y cymorth iaith Saesneg ychwanegol hwn ar gyfer eich plentyn.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ar addysg yn y DU gallwch edrych ar nodyn Gwybodaeth Addysg y Cyngor Prydeinig ar ddewis ysgol a ariennir gan y wlad.

Beth am ofal plant i blant cyn-ysgol?

Cyfleusterau’r brifysgol

Mae Canolfan Gofal Dydd y Brifysgol yn darparu gofal plant ar gyfer plant rhwng 10 wythnos a 5 mlwydd oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Cyngor Caerdydd wedi’i ddylunio i’w gwneud hi’n hawdd i rieni ddod o hyd i’r holl wybodaeth maen nhw ei hangen am amrywiaeth eang o wasanaethau ar gyfer plant gan gynnwys cronfa ddata gofal plant chwiliadwy. Mae’r Tîm Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd wrth law i roi gwybodaeth ychwanegol, cyngor, arweiniad a chefnogaeth os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano ar eu gwefan neu os ydych am gael gwybodaeth fwy manwl. Gallwch gysylltu â nhw ar +44 (0)29 2035 1700.

Meithrinfeydd preifat

Am restru o feithrinfeydd preifat yn ardal Caerdydd ewch i wefan Meithrinfeydd Caerdydd.

Gofalwyr Plant

Mae Gofalwyr Plant yn gweithio o adre yn darparu gofal plant i blant o bob oed. Mae’n rhaid i ofalwyr plant fod wedi cofrestru a byddant yn cael eu harolygu’n rheolaidd. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Croeso i Gaerdydd.

Mae gan y Llywodraeth wybodaeth am ddod ag anifail anwes i’r DU.

Rhwydwaith staff rhyngwladol

Ym mis Hydref 2016, lansiwyd rhwydwaith newydd staff rhyngwladol drwy fentergarwch staff. Mae wedi'i ddylunio i ddarparu cefnogaeth a chyngor pragmatig i rai newydd drwy

Tîm

Aelodau'r tîm yw Dr Raya Ahmed (Meddygaeth); Dr Monika Hennemann (Ieithoedd Modern), Dr Stephen Man (Meddygaeth), Karolina Rucinska (Peirianneg), Vicky Ucele (Ieithoedd Modern) a Dr Carols E. Ugalde-Loo (Peirianneg).

Cyswllt

Ar ôl cyrraedd gallwch gysylltu â'r tîm drwy rwydwaith Yammer Rhwydwaith Staff Rhyngwladol neu drwy ebost:

Rhwydwaith Staff Rhyngwladol