Ewch i’r prif gynnwys

Optimeiddio lles a rheoli cyflyrau hirdymor

Mae ein thema ymchwil yn canolbwyntio ar gefnogi gofal unigolyddol i bobl ag anghenion iechyd o feichiogrwydd i reoli cleifion a'u teuluoedd y mae salwch tymor hir a chyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd wedi effeithio arnynt.

Gyda’r nifer o bobl â chyflyrau tymor hir yn tyfu wrth i'r boblogaeth heneiddio, mae pwysigrwydd datblygu a gwerthuso ymyriadau a gwasanaethau cost effeithiol sy’n seiliedig ar dystiolaeth i leihau'r effaith ar fywyd a gwella ansawdd bywyd i bob oed, yn hanfodol.

Portffolio ymchwil

Mae ein portffolio ymchwil ar hyn o bryd yn ymdrin â'r canlynol:

  • deall y ffactorau risg ymddygiadol/ffordd o fyw sy'n gysylltiedig â chyflyrau tymor hir ac sy'n cyfyngu ar fywyd a chefnogi pobl i hunan-reoli'r cyflyrau hynny
  • profi ymyriadau i gyfyngu'r effaith ar bobl sy'n byw gyda chyflyrau tymor hir gan gynnwys canser, dementia, cyflyrau croen a chymalau llidiol
  • gwerthuso darpariaeth gofal ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y claf yn y gymuned a'r ysbyty i bobl sy'n byw gyda chyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd a'u teuluoedd
  • archwilio dulliau newydd o gefnogi menywod a theuluoedd yn ystod beichiogrwydd a geni plant.

Arbenigedd a chydweithio

Yng nghyd-destun ymchwil y byd real mae gennym aelodau gydag arbenigedd mewn methodoleg ansoddol, feintiol a chymysg. Mae gan ein tîm brofiad o ymchwil cydweithredol aml-broffesiynol sy'n cynnwys Seicoleg Iechyd, Meddygaeth, Bydwreigiaeth, Nyrsio, Therapi Galwedigaethol a Ffisiotherapi.

Mae gennym enw da rhyngwladol am ragoriaeth gyda chysylltiadau cydweithredol y tu hwnt i Gymru, yn y DU, mewn canolfannau allweddol yn yr UE ac yn fyd-eang. Mae ein hymchwil yn arddangos ymarfer gorau o ran ymwneud â chleifion a'r cyhoedd.

Mae ein haelodau'n ymgysylltu'n weithredol gyda pholisi iechyd, datblygu strategaeth, arloesi clinigol ac addysgol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae'r grŵp ymchwil hefyd yn cynnig cymorth gan gymheiriaid, arweiniad ymarferol ac yn ymrwymo i adeiladu capasiti a gallu ar draws ymchwil gofal iechyd. Bydd gweithio gyda ni'n eich helpu i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ymhellach, gan gynnig cyfleoedd i chi ddod yn fwy gweithredol o ran ymchwil.

Arweinydd thema

Yr Athro Christine Bundy

Yr Athro Christine Bundy

Athro Meddygaeth Ymddygiadol

Email
bundyec@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 206 87842

Dirprwy arweinydd thema

Dr Tessa Watts

Dr Tessa Watts

Darllennydd: Nyrsio Oedolion

Email
wattst1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 225 10963

Prosiectau ymchwil cyfredol

Antibiotics

Peritoneal dialysis and peritonitis: the experiences of patients and their families

Exploring what people using peritoneal dialysis know about infection.

Graphic of elderly women

Facilitating continence for people with dementia in acute hospital settings

Using sociology to improve the quality and humanity of care for people with dementia in acute hospitals.

Living with skin condition

Measuring the impact of living with serious skin conditions

The development, refinement and use of an impact measure for the disease burden in skin disorders.

Skincare products

Improving access to support for those with psoriasis to make lifestyle behaviour changes

Integrating well-being and behaviour change into dermatology care across the UK.