Ewch i’r prif gynnwys

HCT150 - Deall Canser: Safbwyntiau Cleifion a Gweithwyr Proffesiynol

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio ar gyfer unrhyw ymarferwr gofal iechyd a allai fod yn gweithio gyda chleifion sy'n byw gyda chanser ac ar ei ôl.

Cancer module video

Ffocws y rhaglen yw darparu addysg gofal canser sy’n cael ei datblygu a’i chyflwyno mewn partneriaeth â People Affected By Cancer (PABC). Y nod yw gwneud yn siŵr bod y gofal a ddarparwch chi yn eich practis yn canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn canolbwyntio ar anghenion PABC. Bydd astudio'r modiwl hwn yn datblygu eich dealltwriaeth o sut i lunio gofal a darpariaeth gwasanaeth canser o fewn eich maes proffesiynol penodol eich hun a/neu amgylchedd clinigol.

Mae ein dull yn un o addysgu cydweithredol, ac felly rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid cleifion i gynnig cyfleoedd ar gyfer dysgu myfyriol a meddwl trawsnewidiol. Bydd eich dysgu a'ch datblygiad ar y modiwl hwn yn troi'n ymarfer clinigol gwell a fydd o fudd i'ch cleifion a'u teuluoedd.

Mae'n gwneud y wybodaeth yn fwy real a dynol, ac yn llai damcaniaethol. Mae'n haws uniaethu ag ef ac yn helpu rhywun i gyfuno empathi â phroffesiynoldeb.
Myfyriwr presennol

Mae'r modiwl yn dod ag ymarferwyr gofal iechyd o amrywiaeth o leoliadau ynghyd i rannu profiadau. Byddwch yn edrych yn feirniadol ar ystod o faterion proffesiynol, polisi ac ymarfer uwch sy'n llywio'ch cyfraniad at ofal canser o safon.

Dyluniwyd y modiwl hwn i hyrwyddo integreiddiad i arferion ac elfennau damcaniaethol gofal canser. Er mwyn gwneud hyn, mae disgwyl i chi ddod â'ch profiad eich hun i'r sesiynau astudio, a chyfrannu mewn trafodaethau a dadleuon. Bydd perthnasoedd o'r fath, sy'n seiliedig ar barch y naill at y llall, yn helpu myfyrwyr i wireddu eu potensial.

Er mwyn dysgu a symud ymlaen mae'n rhaid i ni ei weld trwy lygaid y claf. Mae'r cyfle i ofyn cwestiynau yn hynod werthfawr.
Myfyriwr presennol

Byddwch yn astudio trwy gyfuniad o astudio wyneb yn wyneb a hunan-gyfeiriedig. Mae'r ffordd y cewch eich addysgu yn seiliedig ar egwyddorion dysgu oedolion; byddwn yn darparu cefnogaeth ac arweiniad i annog hunan-gyfeirio ac annibyniaeth ddeallusol er mwyn hwyluso eich datblygiad proffesiynol a phersonol.

Bydd y dulliau dysgu ac addysgu'n cynnwys darlithoedd, gweithgareddau dysgu dan arweiniad, trafodaethau seminar, gwaith grŵp, astudiaethau achos, gweithgareddau ar-lein, a fforymau trafod.

Bydd y gweithgareddau dysgu ar-lein yn cael eu strwythuro o amgylch adnoddau sydd eisoes yn bodoli ar-lein, e.e. blogiau cleifion.

Cynhelir y modiwl o fis Ionawr i fis Mai bob blwyddyn, a gellir astudio'r modiwl yn unigol, neu fel rhan o holl lwybrau MSc Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd. Nid oes angen i chi fod yn gweithio'n uniongyrchol mewn gwasanaeth canser i gael mynediad i'r modiwl hwn. Ble bynnag yr ydych yn gweithio rydych yn cefnogi PABC a bydd y modiwl hwn yn cefnogi eich gwybodaeth, sgiliau a darpariaeth gwasanaeth.

Roedd e'n amhrisiadwy clywed yn uniongyrchol y profiad sydd gan rywun a pha gamau a'i gwnaeth yn brofiad mwy cadarnhaol neu negyddol.
Myfyriwr presennol

Dyddiadau modiwl

Darganfyddwch pryd mae'r modiwl annibynnol hwn yn rhedeg trwy lawrlwytho ein Calendr Modiwlau Lefel 7 arunig:

Lawrlwytho'r calendr

Modiwl yn arwain

Tracy Rees

Tracy Rees

Darlithydd: Nyrsio Oedolion

Email
reest15@caerdydd.ac.uk
Telephone
+442933514037
Lara Cowpe

Lara Cowpe

Darlithydd: Therapi Galwedigaethol

Email
cowpel1@caerdydd.ac.uk
Telephone
029 225 10490

Gwybodaeth bellach

Cod y ModiwlHCT150
Credydau30
Lefel7
Amser dysgu tybiannol
Oriau cyswllt
6 diwrnod dosbath,
6 diwrnod o ddysgu hunangyfeiriedig