Ewch i’r prif gynnwys

Cydweithio â ni

Rydym ni’n cynnig amser a chefnogaeth ein tîm gwyddor data i weithio gyda chi ar brosiectau cydweithredol er mwyn mynd i’r afael â heriau y mae eich busnes yn eu hwynebu.

Ein cwmnïau targed

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi’r dasg i ni o gefnogi cwmnïau, busnesau bach a chanolig yn bennaf, sydd â sylfaen yn rhanbarth Dwyrain Cymru o fewn siroedd:

  • Caerdydd
  • Casnewydd
  • Bro Morgannwg
  • Sir Fynwy
  • Powys
  • Wrecsam
  • Sir y Fflint

Os yw cwmni ' n rhan o grŵp mwy neu os oes ganddo bartner neu fentrau cysylltiedig, mae ' n bosibl y bydd hyn yn effeithio ar ei statws Busnesau bach a chanolig. Gwiriwch eich statws Busnesau bach a chanolig.

Byddwn yn targedu’r prif sectorau a gaiff eu gyrru gan ddata sy’n gallu elwa o’n cymorth, gan gynnwys:

  • TGCh a seiberddiogelwch
  • deunyddiau uwch
  • ynni ac eco-arloesedd

Fodd bynnag, rydym ni’n awyddus i archwilio cyfleoedd gydag amrywiaeth eang o gwmnïau, felly peidiwch ag oedi i gysylltu â ni os ydych chi’n gweithio mewn sector arall.

Nid oes angen i chi fod ag adran ymchwil a datblygu i gydweithio â ni, ond bydd angen staff sydd â’r wybodaeth addas i dreulio amser ar brosiect ar y cyd.

Rhagor o wybodaeth am Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020.

Eich cyfraniad

Byddwn yn cynnal prosiectau gyda chwmnïau, yn aml yn ddwyochrog, ond gan gyflwyno partneriaid ychwanegol yn achlysurol i gael gwybodaeth ac arbenigedd perthnasol.

Bydd gan y prosiectau hyn nodau ac amcanion sydd wedi'u diffinio - er enghraifft, cynnal dadansoddeg ar set benodol o ddata i ddatblygu cynnyrch newydd y gall y cwmni werthu i'w gwsmeriaid.

Er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â chyfraith Ewrop a'r DU ar ddefnyddio cyllid cyhoeddus i gefnogi'r sector preifat (cymorth gwladol), bydd gofyn i gwmnïau gyfrannu at brosiectau cydweithredol. Bydd y cyfraniad hwn ar ffurf amser staff a/neu ddatgan eu bod wedi prynu meddalwedd neu wasanaethau cwmwl sy'n angenrheidiol er mwyn cymryd rhan yn y prosiect. Er mwyn i ni ddangos bod y prosiect yn waith ar y cyd yn ôl diffiniad y Comisiwn Ewropeaidd, rhaid i'ch cyfraniad fod o leiaf yr un faint â chyfaniad y Brifysgol o ran gwerth cyfatebol i arian parod. Bydd maint a siâp y prosiect yn dibynnu ar y cynnwys wrth reswm, ond bydd prosiect nodweddiadol yn para tua 6-9 mis, gyda mewnbwn o £25-35K gan y Brifysgol. Rydym ni bob tro'n gwneud yn siŵr bod y gwaith ar y cyd yn bodloni eich anghenion, felly byddwn yn cynnig hyblygrwydd lle bo’n bosibl. Byddwn yn eich tywys drwy'r broses gyfan, ac yn ei gwneud mor syml a chlir â phosibl.

Eiddo deallusol

Er mwyn gwneud yn siŵr bod ymchwil yn llifo’n dda a bod digon o gymorth gwladol ar gael, agwedd safonol y Cyflymydd Arloesedd Data at brosiectau yw mai ‘menter ar y cyd’ ydynt, gyda nodau’n cael eu diffinio gan y ddwy ochr. Bydd y ddwy ochr yn cyfrannu adnoddau ac yn rhannu’r risgiau a’r deilliannau.

Prosiectau cydweithredol: Canlyniadau’r Prosiect

Pwy fydd yn meddu ar unrhyw ganlyniadau gan y prosiect?

Er mwyn dangos cydymffurfiaeth â rheolau gwladol ynghylch cymorth, bydd y rhai sy’n creu’r prosiect yn berchen ar unrhyw ganlyniadau sy’n dod ohono. Os yw’r naill ochr a'r llall yn gweithio ar y cyd ac yn cynhyrchu canlyniadau nad oes modd eu gwahanu, byddant yn meddu arnynt mewn cyfrannedd â chyfraniadau perthnasol y naill ochr a'r llall.

Beth am wybodaeth a ddefnyddiwyd yn y prosiect a oedd yn bodoli eisoes?

Bydd gwybodaeth oedd yn bodoli eisoes a ddefnyddir mewn cysylltiad â’r prosiect yn parhau i fod yn eiddo i’r rhai a’i cyflwynodd. Fodd bynnag, bydd y ddwy ochr yn rhoi iawnderau rhydd i’w gilydd er mwyn gallu defnyddio eu gwybodaeth oedd yn bodoli eisoes at ddibenion y prosiect.

Pa fynediad fydd cwmni partner yn ei gael at ganlyniadau’r Brifysgol?

Bydd y Brifysgol yn caniatáu i chi ddefnyddio ei chanlyniadau heb gyfyngiadau, yn rhad ac am ddim, yn y maes perthnasol am gyfnod o 3 blynedd.

Pa fynediad fydd gan y Brifysgol at ganlyniadau’r cwmni partner?

Disgwylir i’r cwmni ganiatáu i’r Brifysgol ddefnyddio ei ganlyniadau heb gyfyngiadau, yn rhad ac am ddim, at ddibenion anfasnachol y Brifysgol ei hun, fel addysg ac ymchwil wyddonol.

Cysylltwch â ni

Cofiwch gysylltu i gael rhagor o wybodaeth, neu i ddechrau sgwrs am gydweithio posibl:

Cyflymydd Arloesedd Data