Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau blaenorol

Mae ein digwyddiadau blaenorol yn amrywio o gynnal symposiwm rhyngwladol ar niwrowyddoniaeth i drefnu gŵyl ryngweithiol ar gyfer aelodau'r cyhoedd.

Gemau’r Ymennydd

Mae Gemau’r Ymennydd, a gynhelir yn flynyddol gan Brifysgol Caerdydd, yn llunio cyfres o weithgareddau hwyliog a rhyngweithiol sy’n cyflwyno plant i seicoleg a niwrowyddoniaeth, yn ogystal â chyfle i gwrdd â'n gwyddonwyr.

Bob blwyddyn cynhelir y gemau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, gan roi sylw i ystod o ymchwil sy'n gysylltiedig â'r ymennydd a gynhelir ym Mhrifysgol Caerdydd, mewn ffordd hwyliog a hygyrch. O ddelweddau synhwyraidd a domau ymennydd pwmpiadwy i ‘Lawdriniaeth DIY ar yr Ymennydd’, mae’r digwyddiad blynyddol hwn, sydd am ddim, yn arddangos pŵer a dirgelwch ein horgan mwyaf hanfodol - sef yr ymennydd dynol!

Gwylio fideo o Gemau'r Ymenydd 2016.

Noson yr Ymennydd

Roedd y digwyddiad trawiadol hwn yn cynnwys gemau, perfformiadau, celf a gwyddoniaeth, oll wedi'u hysbrydoli gan y strwythur mwyaf cymhleth yn y bydysawd hysbys – sef eich ymennydd.

Roedd gweithgareddau’n cynnwys gemau’r ymennydd, arddangosfa o gelf yr ymennydd, sesiwn holi ac ateb ar niwrowyddoniaeth a chyfle i gyfarfod â’r gwyddonwyr.

Chwaraewyr yn mwynhau chwarae gemau sy’n drysu’r ymennydd yn Noson yr Ymennydd.

MEG UK 2019

Cynhaliodd CUBRIC gynhadledd MEG UK 2019 yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Daeth y gynhadledd â'r gymuned ryngwladol ymchwil MEG at ei gilydd am dri diwrnod o sgyrsiau a chyflwyniadau posteri cyffrous, gyda phrif areithiau gan arweinwyr yn y maes.

Catherine Tallon-Baudry yn siarad am ryngweithiadau’r ymennydd a’r perfeddion mewn prif anerchiad gwych.

Cynhadledd Ymchwil Niwroddelweddu Prifysgol Caerdydd

Cynhaliwyd Cynhadledd Ymchwil Niwroddelweddu gyntaf Prifysgol Caerdydd yn gynnar yn 2019. Dros ddau ddiwrnod, cyflwynodd ymchwilwyr gyfanswm o 94 o sgyrsiau dwy funud am eu gwaith. Bu’r digwyddiad hwn yn arddangos ehangder yr ymchwil niwroddelweddu a wneir ym Mhrifysgol Caerdydd, gan baratoi'r ffordd ar gyfer cydweithredu newydd traws-bwnc a thraws-adrannol rhwng cydweithwyr.

Teithiau haf

Bob haf, mae CUBRIC yn agor y drysau ar gyfer nifer o deithiau sy'n arddangos ein cyfleusterau o ansawdd rhyngwladol. Mae grwpiau Sgowtiaid, ysgolion cynradd ac uwchradd lleol, ysgolion haf cenedlaethol a rhyngwladol, a grwpiau lleol eraill wedi ymweld â ni.

‘A Spin Thro' the History of Restricted Diffusion MR’

Ym mis Ionawr 2017, cynhaliodd CUBRIC gynhadledd ryngwladol hanesyddol o'r enw ‘A Spin Thro’ The History of Restricted Diffusion MR’. Daeth y cyfarfod hwn, a drefnwyd gan y Cyfleuster Delweddu Microstrwythur Cenedlaethol ac a gefnogwyd gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) a Siemens Healthineers, â 24 o arloeswyr mwyaf blaenllaw'r byd mewn cyseiniant magnetig tryledol dros y 50 mlynedd diwethaf, at ei gilydd.

Roedd y siaradwyr nodedig yn cynnwys John Tanner (a ddyfeisiodd y dull adlais troellog graddiant pwls gydag Ed Stejskal), Denis Le Bihan (a ddyfeisiodd MRI tryledol), Mike Moseley (a oedd y cyntaf i nodi’r cwymp cychwynnol mewn trylededd mewn isgemia a hefyd anisotropedd yn yr ymennydd mamalaidd), Peter Basser (a ddyfeisiodd ddelweddu tensor tryledol), a mwy. Yn ogystal, roedd y gynhadledd yn cynnwys sgyrsiau gan arloeswyr cyfoes sy’n datblygu'r dulliau diweddaraf yn y maes hwn.

Bu niwrowyddonwyr o bob cwr o'r byd yn ymweld â CUBRIC ar gyfer cynhadledd ‘A Spin Thro' The History of Restricted Diffusion MR’.

Gardd Einstein

Yn 2015, cydweithiodd ymchwilwyr niwrowyddoniaeth ar draws y Brifysgol i greu ‘Enhanced’, sef profiad croesi ffiniau a oedd yn cynnwys theatr byw, marchnata creadigol a rhywfaint o’r genhedlaeth nesaf o benblethau moesegol.

Roedd ymwelwyr i'r profiad (wedi ei leoli yng Ngardd Einstein Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn wynebu gwelliannau biolegol a werthwyd gan 'Ddiwydiannau Hybrid' ffuglennol-ac eto’n-gredadwy, a buont yn cymryd rhan yn y trafodaethau a'r arddangosiadau a oedd yn awgrymu nad yw pob un gwelliant biolegol yn ddymunol o reidrwydd.

Roedd ‘Enhanced’ yn ganlyniad grant ymgysylltu’r cyhoedd gan Ymddiriedolaeth Wellcome a’r nod oedd dod â gwyddonwyr a phobl greadigol at ei gilydd i greu profiadau newydd sy'n herio canfyddiad y cyhoedd o wyddoniaeth a chymdeithas.

Gwylwich fideo am Ardd Einstein's

Labordy Niwroledrith

Cynhaliom y Labordy Niwroledrith a bwerwyd gan agerbync yn Ngwyl y Dyn Gwyrdd 2014. Roedd y lab yn arddangos cymhlethdod ymennydd cyfranogwyr gydag arbrofion, gemau a digonedd o syndod.

2il Symposiwm Rhyngwladol Caerdydd ar MRS o GABA

Roedd y cyfarfod hwn, a gynhaliwyd ar 12-13 Medi 2013, yn dwyn gwyddonwyr ynghyd sy’n defnyddio sbectrosgopeg cyseinedd magnetig (MRS) o asid butyrig gama-amino (GABA) ar gyfer cwestiynau yn ymwneud â niwrowyddoniaeth glinigol a sylfaenol a gwyddonwyr sy'n gweithio ar faterion yn ymwneud â chaffael a phrosesu data.