Ewch i’r prif gynnwys

Osteotomi Uchel y Grimog

Mae ein hymchwil yn archwilio'r posibilrwydd o arafu, atal neu wrthdroi clefyd dirywiol yn y cymalau trwy addasu/newid biomecaneg yn y cymalau.

Mae biomecaneg annormal yn y cymalau o achos anaf neu anatomeg yn rhagdybio clefyd dirywiol yn y cymalau. Er bod astudiaethau blaenorol yn datgelu sut mae biomecaneg yn amrywio mewn unigolion arferol/normal a sut mae hyn yn newid mewn cyflyrau clefydau penodol, mae’r mecanweithiau sy'n achosi biomecaneg annormal i gymell dirywiad yn y cymalau ddim yn cael eu deall yn ddigon da.

Deall ymyrraeth

Er bod llawer o ymyriadau llawfeddygol ac adsefydlu yn seiliedig ar y rhagosodiad y bydd adfer biomecaneg yn y cymalau yn amddiffyn rhag dirywiad yn y cymalau, mae tystiolaeth ar gyfer hyn yn brin, yn enwedig o ran sut a phryd i ymyrryd. Mae tystiolaeth o'r fath yn arbennig o bwysig i lywio penderfyniadau am ymyriadau llawfeddygol cynnar ac o bosib trawmatig.

Mae ein hymchwil yn asesu ymatebion swyddogaethol a biolegol penodol i gleifion i/yn ogystal a llwytho mecanyddol mewn model dynol o ail-alinio yn y cymalau - llawdriniaeth Osteotomi Uchel y Grimog (HTO). Bydd hyn yn cyfateb dangosyddion biolegol a swyddogaethol biomecaneg addasu/newid yn y cymalau ac yn darparu tystiolaeth ar gyfer effeithiau amddiffynnol sefydlogi/ail-alinio yn y cymalau.

Y newyddbeth yw cysylltu newidiadau cyn ac ar ôl HTO i newidiadau mewn ymatebion biolegol (meinwe, serwm, wrin a hylif yn y cymalau) mewn modd hydredol penodol i gleifion a'i ddefnyddio i benderfynu:

  • sut mae biomecaneg yn y cymalau yn arwain at osteoarthritis pen-glin (OA)
  • dangosyddion biomecanyddol a biolegol effeithiau’r pen-glin ar ôl ail-alinio yn y cymalau.

Traul yn y cymalau

Mae HTO, a berfformir yn rheolaidd gan dri llawfeddyg profiadol o Gaerdydd yn y maes hwn, yn cynnig cyfle unigryw i ymchwilio i ddylanwad ail-alinio yn y cymalau ar fioleg, swyddogaeth a biomecaneg mewn model dynol in vivo.

Mae pen-glin OA yn effeithio'n bennaf ar y rhan ganolig ac mae'n gysylltiedig â anffurfiad farws yn y cymalau coesau crwm (bowed legs) ac abnormaleddau biomecanyddol, y gellir eu mesur gan ddefnyddio'r (EKAM - the peak external knee adduction moment) sydd yn dynodi gwthiad onglog pen-glin (KAAI -knee adduction angular impulse) sy'n adlewyrchu traul yn y cymalau. Mae HTO yn ail-alinio'r cymal ar onglau a gyfrifir o belydrau-X statig, trwy gyflwyno lletem i'r tibia, gan atal dirywiad pellach yn y cymalau trwy symud y grymoedd mecanyddol.

Rydym yn modelu deinameg gait cycle EKAM a KAAI, ac yn datblygu modelau delweddu, cyhyrysgerbydol (MSMs) ac elfen gyfyngedig (FEMs) i bennu dosbarthiad pwnc penodol o straen / straen yn yr asgwrn isgondrol, cartilag a menisgws y tibia cyn ac ar ôl HTO. Nid yw HTO yn cynnwys anaf trawmatig o fewn y capsiwl yn y cymalau ac felly mae'n ddelfrydol mesur effeithiau biolegol o llwytho hydredol.

Rydym yn ymchwilio i fiofarcwyr a signalau wedi'u rheoleiddio yn fecanyddol ac wedi'u targedu'n fecanyddol mewn hylifau yn y cymalau, gwaed, wrin ac yn yr asgwrn isgondrol.

Yn y pen draw, byddwn yn cysylltu newidiadau mewn biomecaneg a straen/straen yn y cymalau â biofarcwyr newydd a reoleiddir yn fecanyddol mewn ffordd benodol.

Mae'r rhaglen amlddisgyblaethol hon wedi cynhyrchu set newydd o fethodolegau a hwylusir gan gymeradwyaeth moesegol sawl protocol. Credwn nad oes unrhyw grwpiau eraill ledled y byd sydd â'r gallu, y personél a'r moeseg i gyflawni'r astudiaethau hyn ar hyn o bryd.